اشکال وانواع تلفیق

اشکال وانواع تلفیق :

نویسندگان کتاب برنامه درسی پویا به معرفی اشکال انواع تلفیق پرداخته اند(هانتزودیگران،1988)

1- تلفیق تصادفی، اتفاقی : این فعالیت با هدف درک و فهم بهتر محتوای درسی خاص انجام می شود و می تواند فرصتی را فراهم آورد که حوزه های گوناگون محتوایی با یکدیگر ارتباط پیدا  کند.

2- تلفیق ازطریق تقویت وتمرین.

3- تلفیق ازطریق محاط کردن.

4- تلفیق ازطریق هماهنگی : این نوع تلفیق زمانی اتفاق می­افتد که بخشی از محتوای مواد درسی مجزا آگاهانه به یکدیگر ارتباط داده می­شوند و به طور همزمان یا در مقاطع زمانی نزدیک به یکدیگر آموزش داده می­شوند.

تلفیق از طریق فرایندهااین نوع تلفیق زمانی اتفاق می­افتد که مساله­های واقعی مسائلی که ماهیت موضوعی و یا رشته­ای ندارند یا موضوعات و پرسشهای مورد علاقه­ی دانش­آموزان محور سازمان دهی برنامه درسی قرارگرفته و بطور طبیعی زمینه­ی استفاده از حوزه های محتوای گوناگون در مطالعه این مسائل و یا موضوعات فراهم می­شود.

مطلب مرتبط :   آشنایی با ساختار و وظایف کتابخانه ملی