بررسی تاثیر تبادل اطلاعات و تورش های رفتاری در توضیح رفتار توده ای مطالعه موردی سهامداران استان زنجان- قسمت 22

بررسی تاثیر تبادل اطلاعات و تورش های رفتاری در توضیح رفتار توده ای مطالعه موردی سهامداران استان زنجان- قسمت 22

نبود شفافیت اطلاعاتی
توسعه نیافتگی نهادهای تخصصی
الگوی فرهنگی جامعه
کم عمق بودن بازار سهام
توده واری
غیر عقلایی
سیستم جبران خدمات
سیستم جبران خدمات
استفاده از تکنیک های یکسان
توده واری عقلایی
(‌بر اساس منافع )
شکل 2-4 : توده واری عقلایی (‌بر اساس منافع ) و غیر عقلایی (سعیدی و فرهانیان، 1390، ص 512)
الف – رفتارهاي توده اي مبتني بر اطلاعات و آبشارها :
كلي ترين تعبير و تفسيري كه هم اكنون بتوان از رفتار توده وار ارائه نمود، شايد زنجيره هاي اطلاعاتي باشند، كه توسط بيچاندني و همكاران (1992) و ولچ‌[111](1992) معرفي گرديد. زنجيره هاي اطلاعاتي حاكي از آن است كه افراد حاضر در آخرين حلقه هاي يك زنجيره اطلاعاتي، اطلاعات خود را از اقدامات افراد حلقه هاي پيشين خود بدست مي آورند و به دلخواه تصميم به ناديده گرفتن اطلاعات خود و تبعيت از اقدامات ديگران مي گيرند. الگوي اصلي زنجيره واري اطلاعاتي زماني كاربرد دارد كه، اعمال و اقدامات ديگران به جاي اينكه اطلاعات خصوصي براي خود آنها باشد، قابل مشاهده براي عموم باشند. اعتقاد بر اين است كه مديران با مشاهده تصميمات مديران قبلي، به اطلاعاتي در خصوص اين نكته دست مي يابند كه چه موقع بايد اطلاعات خصوصي خود را، بطور كاملاً عقلایي ناديده بگيرند (خاکساری، 1390، ص 29).
ب – رفتارهاي توده اي مبتني بر شهرت :
شارفشتين واشتين[112] (1990)، ترومن[113] (1994)، زوبيل[114] (1995)، پرندرگاست و استول[115] (1996) و گراهام[116] (1995) نظريه ديگري را در مورد توده واري بر مبناي نگراني در خصوص حسن شهرت براي مديران صندوق و تحليل گران، بيان كردند. نگراني براي شغل و حسن شهرت معمولاً در نتيجه عدم اطمينان در خصوص توانايي يا مهارت يك مدير خاص رخ مي دهد. عقيده اصلي در اين مورد توسط شارفشتين و اشتين بيان شد كه، اگر يك مدير سرمايه گذاري يا مشتري او در مورد توانايي او براي انتخاب بهترين سهم دچار
عدم اطمينان هستند، پيروي او از ساير متخصصان سرمايه گذاري، عدم اطمينان در مورد توانايي اش جهت اداره پرتفوي را در هاله اي از ابهام نگه خواهد داشت. بنابراين اگر ساير متخصصان سرمايه گذاري در وضعيت مشابهي باشند، توده تشكيل خواهد شد (بيچانداني و شرما، 2001).
بنابراين، شكل گيري رفتار توده عقلایي مي تواند ناشي از موضوعات مرتبط با مسئله مالك – مدير نيز باشد، زيرا معمولاً ارزيابي عملكرد مديران بر اساس عملكرد نسبي آنها و نه عمكرد مطلق انجام مي شود. (مرك[117] و همكاران 1989)، بطور مستدل نشان دادند كه حسن شهرت مديران برتر با ناتواني ها و شكست هاي آن صنعت ارتباط ندارد، بلكه با عملكرد ضعيف شركتي در همان صنعت مرتبط است. چنين الگوهاي
رفتار توده وار، حكايت از آن دارد كه هر يك از مديران تقليد و متابعت از رفتار و اقدامات ديگر مديران را ترجيح مي دهند، به نحوي كه بطور كامل اطلاعات خصوصي خود را ناديده مي گيرند تا از آشكار شدن ناتواني يا ضعف هايشان اجتناب نمايند (دونو و ولچ، 1996) .
ج – رفتارهاي توده اي مبتني بر نظام پاداش و جزا
اگر حقوق و دستمزد يك مدير سرمايه گذاري وابسته به عملكرد او در مقايسه با ساير مديران باشد، اين مساله موجب تحريف انگيزه هاي مدير و تشكيل پرتفوي غير بهينه مي گردد، كه نهايتاً نوعي از توده واري را به همراه دارد (برنان[118]، 1993 و رول[119]، 1992).
ماگ و نيك [120]1996، يك سرمايه گذار ريسك گريزي را درنظر گرفتند كه درآمد او با بالا رفتن ميزان كارايي و بازده شخصي اش باتوجه به يك معيار سنجش كه اين معيار مي تواند عملكرد گروهي مجزا از سرمايه گذاران و يا بازده يك شاخص مورد نظر باشد، افزايش و كاهش مي يابد و اطلاعات خصوصي سرمايه گذار و معيار سنجشي كه انتخاب نموده است از نقص اطلاعات برخودار بوده و اطلاعات محرمانه در مورد بازده سهام را نمي داند. سرمايه گذار براساس معيار سنجه خاصي كه در نظر گرفته، تصميم به سرمايه گذاري مي گيرد، سپس با ارائه آن به كارگزار پس از بررسي و مشاهده نتايج اين معيارها يك پرتفوي خاص را به سرمايه گذار ارائه مي دهد. بنابراين كارگزار تمايل به تقليد از معيار دارد، يعني پرتفوي سرمايه گذاري بهينه او پس از مشاهده اقدامات معيار، به پرتفوي معيار بسيار نزديك مي گردد. از سوي ديگر طرح در نظر گرفته شده براي پرداخت حقوق و دستمزد دليل مضاعفي از سوي كارگزار براي كپي برداري و تقليد از معيارها و سنجه هاي در نظرگرفته شده است. اين واقعيت كه ميزان حقوق و دستمزد كارگزار بدليل عدول و دوري گزيدن از اين معيارها ممكن است كاهش يابد باعث مي شود تمايل مدير براي سوق دادن سرمايه به سوي پرتفوي بدست آمده از اين معيارها افزايش يافته به نوعي كه سرمايه گذار فقط دارد با آنچه خود دارد و مي داند سرمايه گذاري مي كند. برخي فرآيندهاي اجتماعي وجود دارند كه مي توانند سبب تقويت همگرايي و يا واگرايي رفتار شوند كه مي توان آنها را در قالب زير دسته بندي كرد:

 1. اثرات خارجي دستاوردها: معمولاً اثر شبكه اي يا مكملهاي استراتژيك ناميده مي شود، مثلاً فردي از ايمل استفاده مي كند چون همه اين كار را مي كنند.
 2. مجازات به مجرد انحراف: مانند زمانيكه مخالفان در يك حكومت ديكتاتوري زنداني ميشوند يا مورد شكنجه قرار مي گيرند.
 3. اثر متقابل ترجيحات: مثلاً برخي در يك فصل لباسي را مي پوش
  ند فقط به اين دليل كه بقيه اين كار را انجام مي دهند و گروهي ديگر ممكن است از مثلاً رنگ خاصي استفاده نكنند فقط به اين دليل كه مد شده است.
 4. ارتباطات مستقيم: برخي به سادگي ميان دو گزينه تعيين مي كنند كداميك بهتر است ، اما به اين راحتي ها هم نيست زيرا اينجا مساله اعتبار مطرح مي شود.
 5. اثر ديداري يا مبني بر مشاهده: فرد ممكن است عملكرد يا نتيجه عملكرد سايرين را مشاهده كند.
این مطلب را هم بخوانید :  بررسی تاثیر تبادل اطلاعات و تورش های رفتاری در توضیح رفتار توده ای مطالعه موردی سهامداران استان زنجان- قسمت 44

در شكل 2-5 يك طبقه بندي دو گانه از منشا واگرايي يا همگرايي ارائه شده است كه تنها شامل رفتارهاي توده اي عمدي مي شود:
A . رفتار توده ای / واگرا

 1. اثر مبتنی بر مشاهده
 2. یادگیری مبنی بر مشاهده عقلانی
 3. آبشارهای اطلاعاتی
 4. اثر خارجی دستاوردها و اثر شبکه ای