بررسی تاثیر تبادل اطلاعات و تورش های رفتاری در توضیح رفتار توده ای مطالعه موردی سهامداران استان زنجان- قسمت 29

بررسی تاثیر تبادل اطلاعات و تورش های رفتاری در توضیح رفتار توده ای مطالعه موردی سهامداران استان زنجان- قسمت 29
Mass behavior

متغییر وابسته

45-39

7 جمع

45-1

45

پس از تدوین پرسش نامه ، اعتبار(روایی) و ثبات (پایایی) آن سنجیده می شود.
3-6-1-1- روایی پرسشنامه
یکی از مهمترین جنبههای هر تحقیق، مناسب بودن ابزار اندازهگیری آن است. زیرا اطلاعات و دادههای لازم جهت تجزیه و تحلیل و نتیجهگیری نهایی بوسیله ابزار اندازهگیری به دست میآید. ابزار اندازهگیری در این تحقیق پرسشنامه است. برای سنجش میزان مناسب بودن ابزار اندازهگیری (پرسشنامه) دو مولفه سنجیده میشود.
روایی[139] تعیین میکند که ابزار تهیه شده تا چه حد مفهوم خاص مورد نظر را اندازه میگیرد. به بیان دیگر روایی به ما میگوید که آیا مفهوم واقعی (آنچه مد نظر بوده است) را اندازه میگیریم؟
در این تحقیق با توجه به اینکه پرسشنامه برگرفته از ادبیات تحقیق تدوین گردیده بود، برای روایی آن از روش اعتبار محتوا استفاده شده است.
3-6-1-2- روش اعتبار محتوا
اعتبار محتوا که به آن اعتبار منطقی نیز گفته می شود، به این امر دلالت دارد که آیا شیوه یا ابزار جمع آوری داده ها به خوبی معرف همان محتوایی است که باید اندازه گیری شود یا خیر. اعتبار محتوا توسط افراد خبره صورت می گیرد. در اعتبار محتوا پرسش نامه ای برای افراد خبره طراحی می شود که که در آن خبره ها هر متغیر و سوالات مربوط به آن را مشاهده می کنند و به جای مقیاس لیکرت از دو گزینه سودمند است و سودمند نیست برای اندازه گیری استفاده می شود.
یک روش پر کاربرد برای سنجش اعتبار محتوا ضریب لاوشه است. در این روش میزان موافقت میان ارزیابان یا داوران در خصوص مناسب یا اساسی بودن یک گویه ی خاص را اندازه گیری می کند. لاوشه پیشنهاد کرد که هر گویه یا پرسش به مجموعه ای از ارزیابان یا داوران داده شود و از آنها پرسیده شود که آیا گویهی مورد نظر برای سنجش سازه یا متغییر مورد نظر سودمند هست یا نه؟ طبق نظر لاوشه اگر بیش از نیمی از ارزیابان یا داوران بیان داشتند که آن گویه سودمند است، آن سازه از اعتبار محتوا برخوردار است. هر چه میزان موافقت ارزیابان بالاتر باشد، اعتبار محتوا نیز بالاتر خواهد بود. فرمول لاوشه (فرمول 3-2) به صورت زیر است:
فرمول 3-2)
:CVRنسبت اعتبار محتوا
ne: تعداد ارزیابان یا داورانی است که بیان می دارند گویه ی مورد نظر اساسی یا سودمند است.
:Nتعداد کل ارزیابان یا داوران
در جدول 3-2 حداقل میزان مورد قبول برایCVR با توجه به تعداد ارزیابان آمده است.
جدول 3-2 : حداقل میزان مورد قبول برای روایی محتوا (CVR)

این مطلب را هم بخوانید :  بررسی تاثیر تبادل اطلاعات و تورش های رفتاری در توضیح رفتار توده ای مطالعه موردی سهامداران استان زنجان- قسمت 6

تعداد ارزیابان حداقل مقدار مورد قبول تعداد ارزیابان حداقل مقدار مورد قبول
5