بررسی تاثیر تبادل اطلاعات و تورش های رفتاری در توضیح رفتار توده ای مطالعه موردی سهامداران استان زنجان- قسمت 33

بررسی تاثیر تبادل اطلاعات و تورش های رفتاری در توضیح رفتار توده ای مطالعه موردی سهامداران استان زنجان- قسمت 33
رفتار توده ای

7

45-39

9229/0 کل پرسشنامه

45

45-1

9453/0

3-7- روش تجزیه و تحلیل داده ها (روش آماری)
تجزیه و تحلیل عبارت است از روشی که از طریق آن کل فرایند پژوهشی، از انتخاب مسأله تا دسترسی به یک نتیجه هدایت میشود. روشهای مختلف تجزیه و تحلیل را میتوان به سه طبقه به شرح زیر تقسیم کرد :

  1. توصیفی، 2- مقایسهای، 3- علیّت

در تجزیه و تحلیل توصیفی، پژوهشگر دادههای جمعآوری شده را با استفاده از شاخصهای آمار توصیفی، خلاصه و طبقهبندی میکند (دلاور، 1388، ص 244).
به یک مجموعه از مفاهیم و روشهای بهکار گرفته شده جهت سازمان دادن، خلاصه کردن، تهیه جدول، رسم نمودار و توصیف دادههای جمعآوری شده آمار توصیفی گفته میشود (خاکی،1383، ص 285).
در آمار استنباطی همواره محقق با جریان نمونهگیری و انتخاب یک گروه کوچک موسوم به نمونه از یک گروه بزرگتر موسوم به جامعه آماری یا جمعیت اصلی سروکار دارد (همان منبع، ص 298).
در این پژوهش برای بررسی سوالات عمومی پرسشنامه که شامل(جنسیت، سن، تحصیلات، تجربه معامله، نحوه معامله و مکان معامله) می باشد از جداول فراوانی و نمودارهای ستونی استفاده شده است و برای آزمون فرضیات پژوهش از رگرسیون تک متغیره استفاده می شود که برای انجام کلیه آزمون ها از نرم افزارSpss20 استفاده شده است.
3-7-1- پیش فرض های رگرسیون
ضريب همبستگي نشان دهنده ارتباط دو متغير است اما زماني كه بدنبال اثر يك متغير بر متغير ديگر هستند نمي توان از آن استفاده كرد. از طرفي گاهي تخمين تغيير در يك متغير با تغيير متغير ديگر براي ما مهم است كه باز هم ضريب همبستگي نمي تواند تخميني از اين تغييرات ارائه دهد. براي پاسخ به سؤالات فوق بايد به سراغ رگرسيون رفت. در رگرسيون يك متغير كه تاثير پذير(Y) از ساير متغيرهاست متغير پاسخ (متغير وابسته) ناميده مي شود. متغير يا متغيرهايي كه بر متغير پاسخ اثر مي گذارند (X) متغير توضيحي (متغير مستقل) ناميده
مي شود. رگرسيون خطي ساده ترين و پركاربردترين نوع رگرسيون است. به اين دليل آنرا ساده گويند چون نمودار آن نشان دهنده يك خط راست است.
این پژوهش نیز با توجه به اینکه در هر یک از فرضیات به دنبال بررسی تاثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته
می باشد، لذا برای بررسی آزمون فرضیات پژوهش از رگرسیون استفاده شده است. برای بررسی تاثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته می توان از رگرسیون تک متغیره یا چند متغیره استفاده کرد ولی از آنجایی که در هر یک از فرضیات یک متغیر مستقل وجود دارد لذا از رگرسیون تک متغیره استفاده شده است. از رگرسیون تک متغیره زمانی که یک متغیر مستقل وجود دارد استفاده کرده و از رگرسیون چند متغیره زمانی که چند متغیر مستقل داریم استفاده می شود. البته برای انجام هر رگرسیون مفروضاتی مورد نیاز است که تا این مفروضات برقرار نباشد اعتبار رگرسیون خدشه دار خواهد بود. یکی از این مفروضات مستقل بودن خطاها و دیگری اینکه نرمال بودن متغیر هاست.که برای بررسی مستقل بودن خطاها از آزمون دوربین واتسون و برای بررسی نرمال بودن متغیرها از آزمون کولموگروف اسمیرنوف استفاده شده است.
3-8- خلاصه فصل
در این فصل به بررسی روش تحقیق پرداخته شد. ابتدا جامعه، نمونه و روش نمونهگیری بررسی و سپس پرسشنامه مورد استفاده در پژوهش معرفی شد و در ادامه نیز روشهای مورد استفاده جهت تعیین روایی و پایایی پرسشنامه بررسی و در نهایت روشهای آماری که جهت آزمون فرضیهها مورد استفاده قرار گرفتهاند به تفضیل بیان گردید.
فصل چهارم : اجرای تحقیق و تحلیل نتایج
مقدمه
آمار توصیفی
مشخصات جمعیت شناختی
سؤال های تخصصی

این مطلب را هم بخوانید :  بررسی تاثیر تبادل اطلاعات و تورش های رفتاری در توضیح رفتار توده ای مطالعه موردی سهامداران استان زنجان- قسمت 9