بررسی تاثیر تبادل اطلاعات و تورش های رفتاری در توضیح رفتار توده ای مطالعه موردی سهامداران استان زنجان- قسمت 34

بررسی تاثیر تبادل اطلاعات و تورش های رفتاری در توضیح رفتار توده ای مطالعه موردی سهامداران استان زنجان- قسمت 34

آمار استنباطی
آزمون پیش فرض های رگرسیون
آزمون کولموگروف اسمیرنوف
آزمون دوربین-واتسون
آزمون فرضیه های پژوهش (تحلیل رگرسیون)
خلاصه فصل
4-1- مقدمه
پژوهشگر پس از اینکه روش تحقیق خود را مشخص کرد و با استفاده از ابزارهای مناسب داده های مورد نیاز را برای آزمون فرضیه های خود جمع آوری کرد، اکنون نوبت آن است که با بهره گیری از تکنیک های مناسب آماری که با روش تحقیق و نوع متغیرها سازگاری دارد، داده های جمع آوری شده را دسته بندی و تجزیه و تحلیل نماید و در نهایت فرضیه هایی را که تا این مرحله او را در تحقیق هدایت کرده اند، در بوته آزمون قرار دهد و تکلیف آن ها را روشن کند و سرانجام بتواند پاسخی (راه حلی) برای پرسش تحقیق بیابد. در این فصل با توجه به مطالب بیان شده در فصل قبل به تجزیه و تحلیل دادهها و همچنین مناسب بودن ابزار پژوهش میپردازیم. درتجزیه وتحلیل تحقیق حاضر یک بُعد کمّی وجود دارد که محاسبات آماری خاص است و یک بُعد کیفی که تحلیلها، استدلالها واستنتاجهایی است که بر نتایج به دست آمده ازمحاسبات آماری صورت میگیرد تا بتوان نتایج حاصل از مشاهدات در نمونه انتخابی را به جامعه آماری مورد نظر تعمیم داد.
این فصل در 4 بخش به ارائه تحلیل های آماری درباره داده های جمع آوری شده می پردازد. در بخش اول این فصل بخشی از اطلاعات جمعیت شناختی (شامل جدول فراوانی و نمودارهای دایره ای سه بعدی) مربوط به نمونه آماری مورد مطالعه، مورد بحث قرار گرفته، در قسمت دوم به بررسی گویه های پرسشنامه پرداخته شده، در بخش سوم به بررسی پیش فرض های رگرسیون و در قسمت چهارم نیز به آزمون فرضیات پژوهش پرداخته شده است.
4-2- اطلاعات جمعیت شناختی
در این پژوهش به ارائه اطلاعات جمعیت شناختی شامل جنسیت، تحصیلات، سن، شغل، تجربه معامله، نحوه معامله و مکان معامله که سوالات عمومی پرسشنامه را در برمی گیرد به صورت جداول فراوانی و نمودار دایره ای گزارش شده است .
4-2-1- جنسیت
پاسخ های بدست آمده از پرسشنامه های جمع آوری شده برای متغیر جنسیت بصورت جدول شماره 4-1 می باشد:
جدول4- 1 توزیع فراوانی و درصد فراوانی حجم نمونه برحسب جنسیت

این مطلب را هم بخوانید :  بررسی تاثیر تبادل اطلاعات و تورش های رفتاری در توضیح رفتار توده ای مطالعه موردی سهامداران استان زنجان- قسمت 13

کمیت پاسخ
نوع پاسخ
فراوانی درصد فراوانی
زن 135 2/35
مرد 249 8/64
جمع 384 100