بررسی تاثیر تبادل اطلاعات و تورش های رفتاری در توضیح رفتار توده ای مطالعه موردی سهامداران استان زنجان- قسمت 43

بررسی تاثیر تبادل اطلاعات و تورش های رفتاری در توضیح رفتار توده ای مطالعه موردی سهامداران استان زنجان- قسمت 43
09/1 6

عدم توانایی در تعریف راه حل های جایگزین برای حل مشکل تا چه اندازه می تواند بر تبادل اطلاعات میان سهامداران تأثیر داشته باشد؟

71/3

95/0 7

ماهیت آینده نگری تصمیم تا چه اندازه می تواند بر تبادل اطلاعات میان سهامداران تأثیر داشته باشد؟

24/3

22/1

همانطور که در جدول 4-8 مشاهده می شود سوال چهارم پرسشنامه (اطلاعات ناکافی تاچه اندازه می تواند برتبادل اطلاعات میان سهامداران تأثیر داشته باشد؟) با میانگین 96/3 و انحراف معیار 80/0 دارای بیشترین میانگین و سوال هفتم(ماهیت آینده نگری تصمیم تا چه اندازه می تواند بر تبادل اطلاعات میان سهامداران تأثیر داشته باشد؟) با میانگین 24/3 و انحراف معیار 22/1 دارای کمترین میانگین می باشد که نشان می دهدکه اعضای نمونه مورد مطالعه با سوال چهارم بیشترین موافقت را داشته اند.
4-3-2- تعصب توهم کنترل
سؤال‌هاي 8 تا 12 پرسشنامه به متغیر تعصب توهم کنترل اختصاص دارد، ميانگين و انحراف معيار نظرات افراد نمونة آماري در مورد اين متغير در جدول 4-9 نشان داده شده است.
جدول4- 9 مشخصه‌هاي آماري گويه‌هاي تعصب توهم کنترل

این مطلب را هم بخوانید :  بررسی تاثیر تبادل اطلاعات و تورش های رفتاری در توضیح رفتار توده ای مطالعه موردی سهامداران استان زنجان- قسمت 9

رديف سؤال ميانگين انحراف‌معيار
8 افرادی که دایره حقیقت را به دایره فهم خود (که در کنترل آن هاست) محدود می کنند تاچه اندازه بر تبادل اطلاعات بین سهامداران تاثیر می گذارد؟ 60/3 01/1
9