بررسی تاثیر تبادل اطلاعات و تورش های رفتاری در توضیح رفتار توده ای مطالعه موردی سهامداران استان زنجان- قسمت 44

بررسی تاثیر تبادل اطلاعات و تورش های رفتاری در توضیح رفتار توده ای مطالعه موردی سهامداران استان زنجان- قسمت 44
توهم کنترل تا چه حد، ميزان احتمال موفقيت سهامداران را را به صورت نادرستي بالاتر از ميزان احتمال عيني موجود برآورد مي کند؟

98/3

89/0 10

خوش بيني غير واقع بينانه (مفهومي شبيه به توهم کنترل) که در مورد رويدادها در آينده است تا چه حد بر تصمیمات سهامداران در تبادل اطلاعات تاثیر می گذارد ؟

79/3

99/0 11

در توهم کنترل اشتباهاتی نظیر (انجام معاملات با بی احتیاطی، تشکیل سبد سهام با تنوع ناکافی) تا چه اندازه در تبادل اطلاعات بین سهامداران تاثیر می گذارد؟

66/3

07/1 12

انتظار کسب موفقیت بیش از واقعیت تا چه اندازه می تواند بر تبادل اطلاعات میان سهامداران تأثیر داشته باشد؟

80/2

28/1

همانطور که در جدول 4-9 مشاهده می شود سوال نهم پرسشنامه (توهم کنترل تا چه حد، ميزان احتمال موفقيت سهامداران را را به صورت نادرستي بالاتر از ميزان احتمال عيني موجود برآورد مي کند) با میانگین 98/3 و انحراف معیار 89/0 دارای بیشترین میانگین و سوال دوازدهم (انتظار کسب موفقیت بیش از واقعیت تا چه اندازه می تواند بر تبادل اطلاعات میان سهامداران تأثیر داشته باشد؟) با میانگین 80/2 و انحراف معیار 28/1 دارای کمترین میانگین می باشد که نشان می دهد اعضای جامعه مورد مطالعه با سوال نهم بیشترین موافقت را داشته اند.
4-3-3- تعصب اعتماد
سؤال‌هاي 13 تا 17 پرسشنامه به تعصب اعتماد اختصاص دارد. ميانگين و انحراف معيار نظرات افراد نمونة آماري در مورد اين متغير در جدول 4-10 نشان داده شده است.
همانطورکه در جدول 4-10 مشاهده می شود سوال چهاردهم پرسشنامه (تا چه اندازه داشتن هوش بالا در سهامداران بر اینکه اطلاعات بهتری دارند بر تبادل بین اطلاعات میانشان تاثیر دارد؟) با میانگین 58/3 و انحراف معیار 17/1 دارای بیشترین میانگین و سوال شانزدهم (در تعصب اعتماد شخص سهامدار بیش از اندازه به توانایی ها، استعداد ها و استدلال های خود اطمینان دارد این اطمینان تا چه اندازه بر تبادل اطلاعات بین سهامداران تاثیر می گذارد؟) با میانگین 10/3 و انحراف معیار 45/1 دارای کمترین میانگین می باشد که نشان می دهدکه اعضای جامعه مورد مطالعه با سوال چهاردهم بیشترین موافقت را داشته اند.
جدول4- 10 مشخصه‌هاي آماري گويه‌هاي تعصب اعتماد

این مطلب را هم بخوانید :  بررسی تاثیر تبادل اطلاعات و تورش های رفتاری در توضیح رفتار توده ای مطالعه موردی سهامداران استان زنجان- قسمت 20

رديف سؤال ميانگين انحراف‌معيار