بررسی تاثیر تبادل اطلاعات و تورش های رفتاری در توضیح رفتار توده ای مطالعه موردی سهامداران استان زنجان- قسمت 47

بررسی تاثیر تبادل اطلاعات و تورش های رفتاری در توضیح رفتار توده ای مطالعه موردی سهامداران استان زنجان- قسمت 47
38/1

همانطور که در جدول 4-11 مشاهده می شود سوال بیستم پرسشنامه (تا چه اندازه نادیده گرفتن عوامل خارج از کنترل در موفقیت که در فرد مستعد به بروز خطای خود اسنادی رخ می دهد بر تبادل اطلاعات بین سهامداران تاثیر می گذارد؟) با میانگین 53/3 و انحراف معیار 12/1 دارای بیشترین میانگین و سوال بیست و دوم (نسبت دادن شکست به شانس بد تا چه اندازه می تواند بر تبادل اطلاعات میان سهامداران تأثیر داشته باشد؟) با میانگین 90/2 و انحراف معیار 38/1 دارای کمترین میانگین می باشد که نشان می دهدکه اعضای جامعه مورد مطالعه با سوال بیستم بیشترین موافقت را داشته اند.
4-3-5- مغالطه سرمایه گذاری
سؤال‌هاي 23 تا 26 پرسشنامه به مغالطه سرمایه گذاری اختصاص دارد ميانگين و انحراف معيار نظرات افراد نمونة آماري در مورد اين متغير در جدول 4-12 نشان داده شده است.
جدول4- 12 مشخصه‌هاي آماري گويه‌هاي مغالطه سرمایه گذاری

این مطلب را هم بخوانید :  بررسی تاثیر تبادل اطلاعات و تورش های رفتاری در توضیح رفتار توده ای مطالعه موردی سهامداران استان زنجان- قسمت 24

رديف سؤال ميانگين انحراف‌معيار
23 جایگزین کردن وهم و خیال به جای عقل تا چه اندازه می تواند بر تبادل اطلاعات میان سهامداران تأثیر داشته باشد؟ 57/3 98/0
24 تمایلات و تنفرات دروغین و غیر اصیل تا چه اندازه می تواند بر تبادل اطلاعات میان سهامداران تأثیر داشته باشد؟ 44/3 17/1
25 حاکمیت قوای طبیعی و فیزیکی بدن مانند خستگی و عواطف شادی یا غم سرمایه گذار در هنگام تبادل اطلاعات با دیگران بر تورش رفتاری آنان تاثیر ندارد ؟ 76/3 89/0
26