بررسی تاثیر تبادل اطلاعات و تورش های رفتاری در توضیح رفتار توده ای مطالعه موردی سهامداران استان زنجان- قسمت 48

بررسی تاثیر تبادل اطلاعات و تورش های رفتاری در توضیح رفتار توده ای مطالعه موردی سهامداران استان زنجان- قسمت 48
هرنوع خطا وآشفتگي آگاهانه يا غيرآگاهانه اي که در سهامداران رخ می دهد تا چه اندازه بر تبادل اطلاعات میان سهامداران نقش دارد؟

96/3

80/0

همانطور که در جدول 4-12 مشاهده می شود سوال بیست و ششم پرسشنامه (هرنوع خطا وآشفتگي آگاهانه يا غيرآگاهانه اي که در سهامداران رخ می دهد تا چه اندازه بر تبادل اطلاعات میان سهامداران نقش دارد؟) با میانگین 96/3 و انحراف معیار 80/0 دارای بیشترین میانگین و سوال بیست و چهارم (تمایلات و تنفرات دروغین و غیر اصیل تا چه اندازه می تواند بر تبادل اطلاعات میان سهامداران تأثیر داشته باشد؟) با میانگین 44/3 و انحراف معیار 17/1 دارای کمترین میانگین می باشد که نشان می دهدکه اعضای جامعه مورد مطالعه با سوال بیست وششم بیشترین موافقت را داشته اند.
4-3-6- تبادل اطلاعات
سؤال‌هاي 27 تا 33 پرسشنامه به متغیر تبادل اطلاعات اختصاص دارد. ميانگين و انحراف معيار نظرات افراد نمونة آماري در مورد اين متغير در جدول 4-13 نشان داده شده است.
جدول4- 13 مشخصه‌هاي آماري گويه‌هاي تبادل اطلاعات

این مطلب را هم بخوانید :  بررسی تاثیر تبادل اطلاعات و تورش های رفتاری در توضیح رفتار توده ای مطالعه موردی سهامداران استان زنجان- قسمت 12

رديف سؤال ميانگين انحراف‌معيار
27 کسب اطلاعات محرمانه و انتقال مسقیم آن به دیگران توسط تحلیل گران مالی تا چه اندازه می تواند بر تورش رفتاری تأثیر داشته باشد؟ 59/3 09/1
28 شفافیت اشاعه اطلاعات تا چه اندازه می تواند بر تورش رفتاری تأثیر داشته باشد؟ 71/3 95/0
29 سهولت دسترسی به اطلاعات تا چه اندازه می تواند بر تورش رفتاری تأثیر داشته باشد؟ 24/3 22/1