بررسی تاثیر تبادل اطلاعات و تورش های رفتاری در توضیح رفتار توده ای مطالعه موردی سهامداران استان زنجان- قسمت 49

بررسی تاثیر تبادل اطلاعات و تورش های رفتاری در توضیح رفتار توده ای مطالعه موردی سهامداران استان زنجان- قسمت 49
30

جمع آوری اطلاعات داخلی توسط سرمایه گذاران نهادی تا چه اندازه می تواند بر تورش رفتاری تأثیر داشته باشد؟

60/3

01/1 31

نبود ساختاری مناسب برای ارائه و افشای اطلاعات در بازارهای مالی تا چه اندازه می تواند در ایجاد تورش رفتاری بین سهامداران اثر گذار باشد؟

98/3

89/0 32

واكنش‌هاي غير‌منطقي سهامداران نسبت به اطلاعات و اخبار جديد تا چه اندازه منجر به ایجاد تورش رفتاری می شود؟

79/3

98/0 33

افشای اطلاعات نادرست تا چه میزان بر تورش رفتاری تاثیر می گذارد؟

66/3

07/1

همانطور که در جدول 4-13 مشاهده می شود سوال سی و یکم پرسشنامه (نبود ساختاری مناسب برای ارائه و افشای اطلاعات در بازارهای مالی تا چه اندازه می تواند در ایجاد تورش رفتاری بین سهامداران اثر گذار باشد؟) با میانگین 98/3 و انحراف معیار 89/0 دارای بیشترین میانگین و سوال بیست و نهم(سهولت دسترسی به اطلاعات تا چه اندازه می تواند بر تورش رفتاری تأثیر داشته باشد؟) با میانگین 24/3 و انحراف معیار 22/1 دارای کمترین میانگین می باشد که نشان می دهد که اعضای نمونه مورد مطالعه با سوال سی و یکم بیشترین موافقت را داشته اند.
4-3-7- تورش رفتاری
سؤال‌هاي 34 تا 38 پرسشنامه به متغیر تورش رفتاری اختصاص دارد. ميانگين و انحراف معيار نظرات افراد نمونة آماري در مورد اين متغير در جدول 4-14 نشان داده شده است.
جدول4- 14 مشخصه‌هاي آماري گويه‌هاي تورش رفتاری

این مطلب را هم بخوانید :  بررسی تاثیر تبادل اطلاعات و تورش های رفتاری در توضیح رفتار توده ای مطالعه موردی سهامداران استان زنجان- قسمت 22

رديف سؤال ميانگين