تأثیر آموزش ضمن خدمت برای سازمان:

تأثیر آموزش ضمن خدمت برای سازمان:

      به سودآوری منجر شود یا دست کم نگرشهای مثبت تری را در مورد سودآور پدید می آورد.

      دانش و مهارتهای شغلی را در تمام رده های سازمانی بهبود می بخشد.

      کاهش نیاز به نظارت نزدیک بر کارکنان

      کاهش سوانح کار

      روحیه کارکنان را بهبود می بخشد

      به افراد کمک می کند تا هدفهای سازمانی را بشناسد

      به ایجاد تصویر ذهنی بهتری از سازمان کمک می کند.

      صداقت و بی پردگی و اعتماد را تقویت می کند.

      رابطه میان فرادست و زیردست را بهبود می بخشد

      باعث ایجاد تفویض اختیار می گردد

      بالندگی سازمانی را گسترش می دهد

      از کارآموزان می آموزد (بازخورد می گیرد.)

      تهیه دستورالعملهای شغلی را میسر می کند.

      برای درک و اجرای سیاستهای سازمان اطلاعات فراهم می کند.

      برای نیازهای آتی در همه زمینه های سازمان اطلاعات فراهم می کند.

      موجب می شود سازمان به تصمیم گیری و مشکل گشایی اثربخش تیر دست یابد.

2- تأثیر آموزش ضمن خدمت برای افرادی که در نهایت به سازمان باز می گردند:

      به فرد کمک می کند تا تصمیمات بهتر بگیرد و مشکلات را به گونه ای اثربخش تر حل کند.

      از طریق آموزش و بالندگی، متغیرهای انگیزشی مقبول بودن، پیشرفت، رشد و مسئولیت در فرد ریشه می گیرند و به عمل درمی آیند.

      خودپروری و اعتماد به نفس را ترغیب و دستیابی به آن را ممکن می کند.

      برای بهسازی دانش رهبری، مهارتهای ایجاد ارتباط و تغییر نگرشها اطلاعات فراهم می کند.

      رضایت شغلی و مقبولیت شغلی را افزایش می دهد.

      نیازهای شخصی کارآموز و مربی را تأمین می کند.

      فرد را با ابعاد، پیچیدگی ها و ویژگیهای شغلی و سازمانی خویش آشنا می سازد.

3      تأثیر آموزش ضمن خدمت برای مدیریت منابع انسانی، روابط انسانی و روابط بین گروهی و سیاستهای سازمان:

      ارتباط بین گروهها و افراد را بهبود می بخشد.

      توجیه و آماده سازی کارکنان جدید و آنهایی را که از طریق انتقال به مشاغل جدید گماشته می شوند ساده می کند.

      اطلاعاتی را برای اجرای قوانین استخدامی و ایجاد فرصتهای استخدامی برابر فراهم می کند. و اطلاعاتی را در زمینه قوانین دولتی  و سیاستهای اداری فراهم می کند.

      مهارت بین افراد را بهبود می بخشد.

      اجرای سیاستها و مقررات سازمانی را ساده می کند.

      روحیه گروهی را بهبود می بخشد.

      همبستگی گروهی را بوجود می آورد.

      جو مناسبی را برای یادگیری. رشد و هماهنگی به وجود می آورد.

سازمان را به محل مناسبی برای کار و زندگی تبدیل می کند