تعاریف مهندسی مجدد

تعاریف مهندسی مجدد

محققان تعریف های مختلفی از BPR ارائه کرده اند. برخی از این تعاریف به شرح زیر است :

–  مهندسی مجدد فرآیند کسب و کار در مقیاس بزرگ[1] ” باز طراحی ریشه ای[2] ” برای دستیابی به “بهبود و پیشرفتی شگفت انگیز” مطرح شده است(رانگاناتان،هالیوال،2001)[3].

–  مهندسی مجدد، دگرگونی کلی کسب و کار، شکل دهی مجدد و نامحدود همه فرآیند های کسب و کار، فناوری ها و سیستم های مدیریت و به علاوه ساختار سازمانی و ارزش ها، برای دستیابی به جهش های کوانتومی[4] در سراسر عملکرد کسب و کار است(کرو،فاگ،باومان و کاسترو[5]،2002).

– گراور و مالهوترا[6] (به نقل از ولز، 2000)، مهندسی مجدد را بدین گونه تعریف کرده اند : BPR مرکب از تغییر ریشه ای یا حداقل تغییر چشمگیر[7]، تجزیه و تحلیل فرآیند کسب و کار یک واحد، نه حوزه کارکردی یا بخشی و برای دستیابی به اهداف عمده یا بهبودهای عملکرد شگفت انگیز است.

– لونتال[8] (به نقل از اردلی و همکاران، 2008)، مهندسی مجدد را بدین گونه تعریف کرده است: بازاندیشی بنیادین و طراحی مجدد فرآیند های عملیاتی و ساختار سازمانی، که بر روی هسته رقابتی سازمانها، برای دستیابی به بهبود های شگفت انگیز در عملکرد سازمانی متمرکز شده است.

– همر، چمپی و داونپورت (به نقل از دی. بیهات،2000)، مهندسی مجدد را بدین گونه تعریف کرده اند : مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و کار (BPR)، یک تکنیک مدیریتی به منظور دگرگونی[9] سازمانها به طور ریشه ای، برای دستیابی به بهبود های شگفت انگیز است.

– لو، پن و چن[10](به نقل از هی،2005)، مهندسی مجدد را بدین گونه تعریف کرده اند : مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و کار راهی است برای بهبود خدمات به مشتریان و شکست کارکردهای انبار شده، یک تکنیک مدیریتی، پیش نیاز در جهت یکپارچه سازی اطلاعات و سودمند است اگر با اهداف ویژه شرکت پیاده سازی شده باشد.

– مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و کار (BPR)، تجزیه و تحلیل حیاتی و طراحی مجدد ریشه ای فرآیندهای کسب و کار موجود در درون و بین سازمان ها است، که برای دستیابی به بهبودهای شگفت انگیز در معیارهای عملکرد است (الاکشمیو پی،اس،2000)[11]

– اُبُلینسکی[12] مهندسی مجدد را بدین گونه تعریف کرده است : مهندسی مجدد به مجموعه ای از کارها اطلاق    می شود که یک سازمان برای تغییر فرآیندها و کنترل درونی خود انجام می دهد تا از ساختار سنتی عمودی و سلسله مراتبی به ساختاری افقی میان فعالیتی[13] مبتنی بر گروه و سطح تبدیل شود که در آن همه فرآیندها برای جلب رضایت مشتریان صورت می گیرد. برنامه مهندسی مجدد معمولا باعث تبدیل سازمان از ساختار “بلند” به ساختار “شبکه ای و پهن” می شود(صرافی زاده، 1388: 112).

– پارکر[14] مهندسی مجدد را بدین گونه تعریف کرده است : مهندسی مجدد شامل استفاده از ابزارها و روش های تکامل یافته و ترکیب آن ها با تکنولوژی توانمند نوین به منظور فراهم آوردن یک ترکیب انفجاری برای پدید آوردن دگرگونی های شگرف در سطح سازمان و ارضای مشتری است (سوری، 1387: 33).

– داونپورت و شورت[15](به نقل از المشاری[16] و همکاران2001)،  مهندسی مجدد را بدین گونه تعریف کرده اند : مجموعه ای از فعالیت های منطقی به هم مرتبطی که برای نیل به یک نتیجه کاری معین انجام می شوند تعریف کرده اند.

– تالوار[17] (به نقل از المشاری و همکاران2001)،  مهندسی مجدد را بدین گونه تعریف کرده است : مهندسی مجدد را هرگونه ترتیبی از فعالیت های از پیش تعیین شده که برای نیل به دامنه ای از نتایج از پیش معین اجرا  می شوند تعریف کرده است.

– منگانلی و کلین[18] مهندسی مجدد را بدین گونه تعریف کرده اند : طراحی مجدد ریشه ای و سریع فرآیندهای استراتژیک و ارزش افزای کسب و کار و سیستم ها، سیاست ها، و ساختارهای سازمانی پشتیبان آنها به منظور بهینه سازی جریان کارها و افزایش بهره وری در یک سازمان(عیسی خانی و میرقادری، 1385)

– پپارد و رولاند[19] مهندسی مجدد را بدین گونه تعریف کرده اند : مهندسی مجدد یک فلسفه بهبود است که هدفش دستیابی به بهبودهای مرحله ای در عملکرد بوسیله طراحی مجدد ریشه ای فرآیندهاست و در این طراحی مجدد، سازمان می کوشد فعالیت های ارزش افزا را حداکثر و دیگر فعالیت ها را حداقل سازد. این رهیافت می تواند در سطح یک فرآیند منفرد و یا در کل سازمان بکار گرفته شود(عیسی خانی و میرقادری، 1385).

از بین تعاریف مطرح شده از مهندسی مجدد به نظر می رسد تعریف ابداع کنندگان این نظریه یعنی مایکل همر و جیمز چمپی که در ذیل آمده است از جامعیت بیشتری برخوردار است .

مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و کار (BPR) عبارت است از باز اندیشی بنیادین[20] و طراحی نو و ریشه ای[21] فرآیندها، برای دست یابی به بهبود و پیشرفتی شگفت انگیز در معیارهای حساس امروزی همچون قیمت، کیفیت، خدمات و سرعت(همر و چمپی، 1387: 67).

[1] large Scale

[2] Radical redesign

[3] Ranganathan, Dhaliwal, 2001

[4] Quantum leaps

[5] Crow, Fong, Bauman & Castro

[6] Grover and Malhotra

[7] Significant

[8] Lowenthal

[9] Transform

[10] Luo, Pan and Chen

[11] Alakshmi P.S, 2000

[12] Obolensky

[13] Cross Function

[14] Parcker

[15] Davenport & Short

[16] Al-mashari

[17] Tallvar

[18] Manganelli & Klein

[19] Peppard & Rowland

[20] Fundamental

[21] Radical

Author: مدیر سایت