تغییرات تکنولوژی و تکنولوژی جدید

دانلود پایان نامه

CENTER OF FLOTATION (F):
نقطه شناوری «F»
RIGHTING LEVER:
اهرم اصلاحی «GZ»
METACENTER:
نقطه مجازی «M»
STABLE EQUIL IBRIUM:
حالت تعادل پایدار
NEUTRAL EQUILIBRIUM:
حالت تعادل بی تفاوت
UNSTABLE EQUIL IBRIUM:
حالت تعادل ناپایدار
WATERL INE:
خط سطح آب
فصل اول: کلیات
مقدمه
آشنایی و شناخت کانتینر( CONTAINER)  و  انواع مختلف آن ،در زمینه حمل و نقل دریایی باعث گردیده تا متصدیان حمل و نقل تمام سعی و کوشش خود را بکار برند تا محمولات سریعتر و سالمتر به مقصد برسند. حمل کالا بوسیله کانتینر باعث تسهیل درحمل و نقل بین المللی ،کاهش خسارت ناشی از شکستگی ٬ خراب شدن یا سرقت مورد بیمه ،کاهش هزینه های بسته بندی ٬ تخلیه و بارگیری کالای مورد بیمه، حمل یکجای مورد بیمه در کانتینر با توجه به ظرفیت آن ، امکان تحویل کالا از محل تولید به مصرف ، افزایش سرعت بارگیری و تخلیه حمل را موجب شده است.
حمل و نقل دریایی و بخصوص حمل و نقل کانتینری به دلیل مزایا و اهمیت استراتژیک آن به عنوان یکی از مهمترین شیوه های حمل ونقل کالا محسوب می شود. حمل و نقل کانتینری، با بروز تغییرات بزرگی در حمل و نقل و پایانه های دریایی، می تواند سبب کاهش حجم عملیات و زمان جابجایی کالا در بنادر شود. یکی از تغییرات و پیشرفتهای بزرگ تکنولوژیکی شبکه حمل و نقل بین المللی؛ پیدایش و شیوع کانتینر در این شبکه است. این تغییرات به دلیل امتیازات خاصی که ایجاد می نماید به سرعت در کشورهای جهان گسترش یافته است . از اینرو امروزه حمل و نقل کانتینری با رشد چشمگیری در مقایسه با شیوه های دیگر حمل ونقل مواجه شده است. گرایش سیستم حمل و نقل جهانی به سمت حمل و نقل کانتینری بیانگر آن است که در راستای موارد فوق الذکر کشتیرانی کانتینر باید رشد پیدا کند. عدم پذیرش این تغییرات و اعمال ننمودن تکنولوژی جدید اساسا” اثرات منفی در بر خواهد داشت که گریبان گیر اقتصاد ملی و همچنین صنعت بندری و کشتیرانی خواهد شد. از آنجا که عموما، کشورها از سوی شرکای تجاری خود تحت فشار قرار می گیرند، لذا بی توجهی به تغییرات تکنولوژیکی ، موجب تاثیرات منفی بر مبالات تجاری کشورهای در حال توسعه می گردد. لذا در راستای پذیرش این تغییرات و اعمال نمودن تکنولوژی جدید، یکی از مسائل مهم، بررسی خطرات مربوط به تعادل کشتی هایی است که در حین عملیات تخلیه و بارگیری کانتینر در بنادرمورد استفاده قرار می گیرند.
در این تحقیق قصد بر آن می باشد که نکات ایمنی جهت جلوگیری از خطرات مربوط به تعادل کشتی ها در حین عملیات بارگیری و تخیله در بنادر مورد بررسی قرار گیرد، و این بررسی نیز می تواند منجر به حفظ ایمنی کشتی کانتینری در دریا شود. چرا که در صورت بارگیری و تخلیه ایمن در بنادر و حفظ تعادل ایمن در انتهای عملیات بندری ، کشتی در دریا نیز دارای تعادل است.
اینک ضمن بررسی مختصر مزایای حمل با کانتینر اشاره ای هم به مزایای یک پارچه سازی خواهیم نمود.
  ۱-مزایای حمل با کانتینر
۱-۱ کاهش خسارت ناشی از شکستگی ٬ خراب شدن یا سرقت مورد بیمه