دانلود مقاله رجبی،، شهناز،

دانلود پایان نامه

) رجبی، شهناز، (1389همان، ص 511.[48]
) رجبی، شهناز، (1389همان، ص 463.[49]
) رجبی، شهناز، (1389همان، ص 505.[50]
) رجبی، شهناز، (1389همان، ص 377.[51]

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه درباره بازاریابی رابطه‌مند و شاخص‌های برازش مدل