دانلود پایان نامه ارشد درمورد رهبری تیمی در سازمان و مهارتهای رهبری تیمی


Widget not in any sidebars

– رهبری فرهمند یا کاریزماتیک: نخستین پژوهشگری که رهبری کاریزماتیک را تحت عنوان رفتار سازمانی مدنظر قرار داد، رابرت هاوس بود. براساس این نظریه، پیروان هنگامی که یک رفتار معین از رهبر میبینند، قابلیتهای فوقالعاده و قهرمانواری را به او نسبت میدهند(Gill ,2006, p 431) .
– رهبری تحولگرا و رهبری عملگرا: این مدل به عنوان برجستهترین مدل رهبری در دهه 1990 میلادی ظاهر شد و امروزه، مدیران باید از چگونگی سازماندهی و نحوه ایجاد این سازمانها و اصلاح و تغییر آن آگاه باشندFey) 2001, p 97, (.
2-1-3 نقشهای جدید در رهبری تیمی
امروزه موقعیتهای سازمانی به طور گسترده در حال تغییرند و نقش رهبری تیمی در سه دسته قابل تفکیک است. هر کدام از این سه نقش (مدیر، مربی و مشاور) مسئولیتها و وظایف روشنی دارند که برای هر کاربرد خاص تطبیق داده میشود:
2-1-3-1 مدیر
بیشتر تیمهای کاری خودگردان و خودکفا، زنجیره فرماندهی دارند. رابط اول و مستقیم در زنجیرهی تیمهای کاری، خود مدیر است. بعضی اوقات، مدیر، هماهنگکننده نیر نامیده میشود که برای نتایج تیمهای کاری پاسخگو است و اطمینان مییابد که نیازهای تجاری از طریق چارچوب هدف، حل مسأله و دیگر فرآیندهای گروهی برآورده میشوند. بیشتر مدیران مسئول چندیم تیم هستند (شاید5 یا 6 تیم) و به تیمهای کاری امکان میدهند که تصمیمات خود را با آزادی عمل اتخاذ کنند. سرانجام مدیر اطمینان می‌یابد که تیمها منابع، افراد، مواد و تجهیزات را برای انجام شغل دارند و اطلاعات تجاری و خطمشیهای شرکت را به تیم ابلاغ میکنند.
2-1-3-2 مربی
مربی یا تسهیلکننده، ابتدا بر توسعهی تیم متمرکز است. این نقش، اغلب خارج از زنجیرهی فرماندهی واقعی تعیین میشود که مسئولیت اولیهی هماهنگکننده برنامهی پارهوقت یا منابع انسانی حرفهای است. مربی، مهارتهای گروه را برای تجلی بلوغ تیم به اعضای تیم انتقال میدهد. شغل مربی، علاوه بر توسعهی قابلیتهای تیم، حذف نیاز به مربی است. مربی باید از تیمهای کمتر بالغ برای به دست آوردن منابع حمایت کند و موضوعاتی که نیاز به توجه مدیریت دارد را تشخیص دهد و مستقیماً گروه را در ایجاد اهداف و حل مسایل راهنمایی کند. بنابراین نمونه وظیفه برای مربی، درک سطح بلوغ تیم و تقویت آن با تفویض بیشتر مسئولیتهاست.
2-1-3-3 مشاور
تقریباً هرکس که با تیم سروکار داشته باشد و به اعضای تیم توجه کند، مشاور است. مشاوران، افرادی هستند که حمایت فنی مانند کنترل فرآیند و تولید، حمایت سیستمهای اطلاعاتی، حفظ و نگهداری، آموزش مهارتها، مدیریت منابع و مهندسی کیفیت را فراهم میکنند. مشاوران، تعامل اساسی و واقعی با تیم دارند. اما تصمیمات کمی اتخاذ میکنند ولی در عوض مهارتهای خود را با اعضای تیم تسهیم میکنند. به علاوه، آنان میتوانند به طور مستقیم با همکاران خود برای یادگیری بیشتر و برانگیختن اعمال اصلاحی اثربخش صحبت کنند (Jessup,2000).
2-1-4 مهارتهای رهبری تیمی
برای اعمال رهبری تیمی در سازمان، رهبر باید مهارتهای زیر را دارا باشد: (Law & Lim ,2000)
– علاقه و توجه: برخی مدیران ترجیح میدهند در مورد آنچه که انجام میدهند، صحبت کنند.
– تشخیص و افزایش استعداد دیگران: برخی مدیران میترسند که اگر دیگران را تربیت کنند، قدرت خود را از دست بدهند.
– تشخیص و ضعف کار دیگران: برخی مدیران از کمبودها و نقصهای دیگران خشمگین میشوند، زیرا آنان نمیتوانند نقاط قوتشان را تشخیص دهند و با آنها کار کنند.
– ارتباطات: به خصوص گوش کردن، ما اغلب آگاه میکنیم تا اینکه آگاه شویم.
– حل تعارض: این کار نیاز به بخشیدن دیگران دارد، زیرا بعضی اوقات بیشتر افراد نمیتوانند کار را به خوبی انجام دهند.
– خود کنترلی: کنترل خود، عادات، خشم و گرایشات خود خدمتی.
– مذاکره: این مورد موقعی که قدرت تصمیمگیری و عمل به آن را داریم، مفید است.
– مصالح و سازش: ما اغلب بایستی با اهداف گروهی یا با اهداف شخصی کوتاه مدت سازش کنیم.
جدول 1-2 سه نقش جدید در رهبری تیمی (Jessup, 2000,p 79)

Author: مدیر سایت