دانلود پایان نامه درمورد سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات و بانکداری الکترونیکی در ایران


Widget not in any sidebars

فتحی و همکاران (1386) در پژوهش های مرتبط نشان داده اند که استفاده از فن آوری اطلاعات امکان دستیابی بهتر و سریع تر به اطلاعات را فراهم و موجب توسعه نیروی انسانی از طریق صرفه جویی در وقت، هزینه و سوق دادن نیروی انسانی به فعالیت های مفید میگردد. در بسیاری از مطالعات مرتبط با کاربری فن آوری اطلاعات نیز تصدیق شده است که این فن آوری به رشد افزوده در سطح سازمان کمک میکند.
مهدوی(1385) مطالعات و تحقیقات انجام شده در زمینه اثربخشی نیز نشان میدهد که فن آوری اطلاعات بر عملکرد آنان تأثیر داشته و عملکرد کارکنان در اثر آموزش بهبود یافته و طی کردن دوره های آموزشی کاربرد رایانه بر عملکرد کارکنان تأثیر مثبت داشته و موجب بازدهی بیشتر آنان میشود.
فلاح همت آبادی(1382) تحقیقی در مورد تأثیر فناوری اطلاعات بر ابعاد ساختار سازمانی انجام داد، نشان میدهد که فن آوری اطلاعات با تمرکز در تصمیم گیری های استراتژیک رابطه معنادار و مثبتی دارد.
رجبی خوزانی (1387) نتایج تحقیق نیز حاکی از آن است که دوره های آموزشی فن آوری اطلاعات و ارتباطات بر روی خلاقیت کارآموزان مراکز فنی حرفه ای شهرستان اصفهان تأثیر مثبت داشت.
محمدی(1382) نیز امروزه برای تصمیم گیری درست، در اختیار داشتن اطلاعات دقیق و به روز ضرورت دارد و در صورتی میتوان از چنین اطلاعاتی برخوردار بود که دانش و هنر استفاده از سیستم های اطلاعاتی در دسترس باشد و زمانی از کارکنان یک سازمان جهت تصمیم گیری میتوان انتظار تصمیم مؤثر و منطقی داشت که دانش و فن استفاده از فن آوری اطلاعات برای آنان فراهم باشد.
2-5-2-2- بانکداری الکترونیک
بیدآباد و الهیاری فرد(1384) در پژوهشی با عنوان بهای تمام شده خدمات بانکی در بانکداری سنتی و نوین به مقایسه هزینه بانکداری سنتی، نیمه مکانیزه اینترنتی(ماشین های خودپرداز) و اینترنتی، با استفاده از داده های بانک ملی ایران و با لحاظ شاخص های بین المللی در بانکداری اینترنتی برای دوره 1379 تا 1381 میپردازند. یافته های این پژوهش نشان میدهد که متوسط بهای تمام شده هر تراکنش در بانکداری سنتی و نیمه مکانیزه، بیش از صد برابر هزینه تمام شده هر تراکنش در بانکداری اینترنتی است. همچنین میزان صرفه جویی در هزینه های پرسنلی حاصل از به کارگیری بانکداری اینترانتی و اینترنتی نسبت به وضع موجود(بانکداری سنتی و نیمه مکانیزه) بانک ملی ایران به قیمت های سال 1383 به ترتیب 2291و4447 میلیارد ریال است.
محمود بابازاده(1384) در پایان نامه خود با عنوان بررسی موانع ایجاد و توسعه بانکداری الکترونیکی در ایران با استفاده از روش تحقیق توصیفی(پرسشنامه ای) به این نتیجه دست یافته است که سطح پایین آگاهی مردم از مزایای بانکداری الکترونیکی، ضعف ساختار حقوقی در ورود به محیط الکترونیکی، ساختار دولتی بانک های تجاری و تخصصی، ضعف زیر ساخت ها، پایین بودن سطح تقاضا برای بانکداری الکترونیکی و عرضه ناکافی خدمات بانکداری الکترونیکی، موانع اصلی ایجاد و توسعه بانکداری الکترونیکی در ایران است.
بامداد و مهرآبادی(1387) نیز پژوهشی در مورد سنجش کیفیت خدمات، در یکی از زمینه های بانکداری الکترونیک پرداختند و رضایت مشتریان از کیفیت خدمات خودپردازهای بانک ها را مورد بررسی قرار دادند.
نوری(1386) در مقاله “بانکداری الکترونیک در ایران: موانع، مشکلات و چالش های پیش رو” بیان میدارد که توسعه بانکداری الکترونیک در ایران را میتوان به صدور کارت های دارای موجودی، ارائه برخی از خدمات از طریق پایانه های خودپرداز وپایانه های فروش محدود دانست و از این رو هر گونه مقایسه بانکداری الکترونیک ایران با کشورهای دیگر نیز محدود به شاخص های مذکورخواهد بود. ایران در مقایسه با کشورهای پیشرفته، هم از نظر تعداد و هم از نظر نسبت جمعیت، شکاف درخور توجهی با این کشورها دارد، لیکن از نظرنسبت(تعداد ATM و POS به یک میلیون نفر) هنوز هم شکاف بین ایران و سایر کشورهای مشابه از تفاوت معناداری برخوردار است. در صورتی که سایر شاخص های مربوط به حوزه بانکداری الکترونیک، اعم از بانکداری اینترنتی، کارت های اعتباری و …. نیز مدنظر قرار گیرد، این شکاف بیشتر نیز میباشد. این امر در مقایسه با کشور ترکیه که از نظر جغرافیایی و جمعیتی وضعیت مشابهی با ایران دارد، نمود بیشتری دارد.
براتی(1388) درمقاله ای به مطالعه اثر بانکداری الکترونیکی بر سودآوری سیستم بانکی(مطالعه موردی بانک صادرات ایران) میپردازد. این مقاله با استفاده از شاخص های عمده بانکداری الکترونیکی به بررسی تأثیر آن ها برسودآوری بانک پرداخته است.کاربرد بانکداری الکترونیکی درصنعت بانکداری کشور هنگامی مفید ارزیابی می شود که سرمایه گذاری های انجام شده از سوی بانک ها در این زمینه سودآوری آنها را افزایش دهد. مدل به کار رفته در این پژوهش بر مبنای نظریه ساختارگرایی بوده که در آن بازده کل دارایی به عنوان متغیر وابسته و شاخص تمرکز بازار بانک، اندازه بانک، تعدادماشین های خودپردازهای بانک، تعداد پایانه های فروش، تعداد پایانه های شعب ب
ه عنوان متغیرهای توضیحی تعریف می شوند. برآورد مدل با استفاده از داده های تلفیقی مربوط به بانک صادرات ایران در 28 استان کشور برای دوره زمانی 1380-1388 دهد بر اساس مدل اثر تصادفی با استفاده از نرم افزار stataبرآورد می شود. نتایج نشان می دهد شاخص تمرکز بازار بانک، اندازه بانک، تعداد ماشین های خود پرداز و تعداد پایانه های فروش، اثر مثبت و معناداری بر سود آوری بانک داشته است. اما تعداد پایانه های شعب دارای اثر منفی بر سودآوری بانک داشته است.
حسین بختیاری(1387) در پژوهشی تحت عنوان ” کاربردهای فناوری RFID در بانکداری الکترونیکی” به نظریه عمومی در زمینه استفاده از برچسب های RFID در دسته چک ها و کارت های بانک مشتریان اشاره دارد تا آن ها بتوانند در مراجعات بعدی به سرعت شناسایی شوند. همچنین برای ردیابی و بهینه سازی مدیریت مدارکی که جابجا میشوند نیز این فناوری کاربرد مناسبی دارد. فناوری RFID نسل بعدی کارت های اعتباری تماسی به شمار می آید که به صورت غیر تماسی عمل میکند. مهمترین مزیت کارت های هوشمند بدون تماس سرعت بالا و امنیت بیشتر آن هاست.
مهدی جنیدی و عبدالرضا بیگی نیا (1387) در پژوهشی تحت عنوان ” ارائه مدلی به منظور پذیرش بانکداری اینترنتی(مورد مطالعه: بانک ملت)” با هدف ارائه مدلی برای تبیین پذیرش بانکداری اینترنتی و با توسعه مدل پذیرش فناوری (TAM) و تئوری رفتار برنامه ریزی شده (TPB) و اعتماد انجام گرفته است. مدل پذیرش فناوری و رفتار برنامه ریزی شده از رایج ترین مدل هایی است که بطور گسترده و وسیع برای تشریح عوامل اثرگذار بر پذیرش سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات و ارتباطات توسط کاربران و مشتریان مورد استفاده قرار گرفته است. دراین پژوهش از اعتماد به عنوان سازه ای دیگر که تاثیری بسزا در پذیرش بانکداری اینترنتی دارد به منظور توسعه TPB,TAM استفاده شده است.
محمد سعیدی مهرآباد و محمد رضا جهانگردی (1388) در پژوهش خود تحت عنوان “چالش های فرا روی بانکداری الکترونیکی درایران” به عنوان یکی از مهم ترین زیر ساخت های توسعه با رویکرد اقبال مردم به این بانک ها به بررسی چالش های فرا روی بانکداری الکترونیکی پرداخته است که مهمترین چالش ها را چنین برشمرده است: عموم مردم دلیل عدم استقبال خود از بانک های مجازی را، عدم وجود نرم افزارهای مناسب میدانند و در مرحله ی بعد به عدم اطمینان و عدم اعتماد به امنیت مالی در بهره برداری از اینترنت اشاره کرده اند.
علی ثریایی، سید علی سجادی و سیده مرضیه سجادی (1389) در پژوهشی تحت عنوان “بررسی و مقایسه پذیرش تکنولوژی بانکداری اینترنتی بین مشتریان بانک ملی ایران و بانک سامان طبق مدل TAM” اظهار میدارند پذیرش و مورد قبول واقع شدن خدمات بانکی اینترنتی در بسیاری از نقاط جهان سرعت گرفته است. یکی از مهمترین مدل های کاربردی در مطالعه میزان پذیرش سیستم اطلاعات از جانب مشتری مدل پذیرش تکنولوژی TAM است که به بررسی این مدل در دو بانک مورد مطالعه پرداخته اند.
امینی(1385) تحقیقی با عنوان بررسی و شناسایی موانع و چالش ها در مسیر توسعه و بهبود بانکداری الکترونیکی در بانک پارسیان انجام داده است .در این تحقیق متغیرهای تکنولوژیکی، مدیریتی، سازمانی و هزینه ای مورد بررسی قرار گرفته و چالش ها، مشکلات، موانع و مزایای پیشروی بانکداری الکترونیک را مورد بررسی قرار میدهد. در پژوهش موردنظر عوامل موثر در ایجاد و توسعه بانکداری الکترونیکی در بانک پارسیان متغیرهای مستقل میباشد که به چهار دسته عوامل تکنولوژیک، مدیریتی، سازمانی و هزینه ای تقسیم میشوند و بانکداری الکترونیک نیز متغیر وابسته تحقیق میباشد که محقق تاثیر متغیرهای مستقل تحقیق را بر روی آن بررسی کرده است.
حسنی(1386) تحقیقی با عنوان ارزیابی رضایت مشتریان از خدمات نوین بانکداری الکترونیکی بانک صادرات موردی استان مازندران انجام داده است. در این پژوهش به بررسی میزان رضایت مشتریان بانک صادرات استان مازندران از خدمات نوین آن پرداخته است، به طوری که با استفاده از فرایند یک تحقیق توصیفی – پیمایشی بر این سوال تاکید شده است آیا مشتریان از خدمات نوین بانک صادرات مازندران رضایت دارند؟ و میزان رضایت آنان در چه سطحی است؟
ایراندوست(1384) تحقیقی تحت عنوان بررسی میزان اثربخشی تبلیغات تلویزیونی خدمات نوین بانکداری بانک ملت صورت داده است. وی در این تحقیق با بررسی مدل های اثربخشی تبلیغات و بدست آوردن شاخص های مرتبط، دو فرض یه تحقیق که شامل تبلیغات تلویزیونی خدمت جام از ا ثربخشی برخوردار است و تبلیغات تلویزیونی خدمت ملت کارت از اثربخشی برخوردار است، با استفاده از پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفته است.
بیاتی(1384) تحقیقی تحت عنوان ارائه چارچوبی جهت الکترونیکی کردن ارائه خدمات به مشتریان در یک بانک منتخب ارائه نموده است. وی در این تحقیق در ابتدا با یک نگرش فرایندی، ابعاد الکترونیکی شدن را برای هر یک از فرایندهای کلیدی ارائه خدمات به مشتریان در بانک تعیین و سپس عوامل الکترونیکی شدن را شناسایی نموده و بعد از آن مراحل بلوغ الکترونیکی فرایندهای بانکداری شناسایی شده و پس از تدوین این چارچوب صحت آن مورد بررسی قرار گرفته و سپس فرایندهای الکترونیکی شدن و میزان مطلوب آن در بانک پارسیان مورد ارزیابی قرار گرفته است.
2-6- مقایسه تحقیق حاضر با سایر تحقیقات انجام شده
ما در این قسمت با مقایسه این تحقیق با تحقیقات انجام شده توسط دیگران در تلاش هستیم تا پی به این نکته ببریم که چه تحقیقاتی
با موضوع این تحقیق شباهت و چه تحقیقاتی با موضوع این تحقیق تفاوت دارد.
2-6-1-مقایسه با تحقیقات خارجی
با بررسی تحقیقات خارجی مشابه با تحقیق حاضر میتوان فهمید که نث، شرک و پارزینگر با انجام تحقیق که در زمینه مزایای بانکداری الکترونیک انجام داده اند متوجه شده اند که بکارگیری بانکداری الکترونیک موجب صرفه جویی های عمده و سودآوری بیشتر میشود و تحقیقی که میو در سال 2003 در همین زمینه انجام داده است وی را به این نتیجه رسانده است که بانکداری الکترونیک موجب کاهش هزینه های عملیاتی و سودآوری بیشتر میشود. کلی در سال 2006 با بررسی تحقیقات رخ داده در سیستم پرداخت و بانکداری الکترونیک در ایالات متحده مشخص کرد که تعداد ابزارهای پرداخت الکترونیک همچون کارت های اعتباری و کارت های بدهی از سال 1995تا سال 2002 از 25 درصد به بیش از 50 درصد رشد کرده است. تحقیقاتی که بچالی در سال 2003، هولدن والبنانی در سال 2004، کوزاک در سال 2005 و صیام در سال 2006 در زمینه تاثیر فناوری اطلاعات بر سودآوری و عملکرد بانک ها انجام داده اند از نظر موضوعی مشابه تحقیق حاضر میباشند که با انجام مطالعات و بررسی ها متوجه شده اند که ارتباط مثبتی بین سطح فناوری اطلاعات بکاررفته در بانک ها و سودآوری بانک ها و عملکردشان وجود دارد.
با مطالعه دیگر تحقیقات خارجی که در زمینه های زیر پژوهش انجام داده اند با تحقیق حاضر مغایرت یافت شد. تحقیقاتی که در زمینه عوامل پذیرش فناوری اطلاعات از سوی مشتریان، شناسایی عواملی که بر قصد استفاده مشتریان از خدمات بانکداری الکترونیکی تاثیر دارند، بررسی تاثیر بانکداری الکترونیک بر امکان علامت گذاری تجاری بهتر و پاسخگویی بهتر به نیازهای بازار، شناسایی عوامل موفقیت در بانک های الکترونیکی و غیر الکترونیکی، بررسی استفاده مصرف کنندگان از کارت های بدهی، مطالعه عوامل تاثیر گذار بر انتخاب روش های پرداخت در بانکداری الکترونیک انجام شده است با این تحقیق تفاوت های فاحشی دارد.
2-6-2- مقایسه با تحقیقات داخلی
با بررسی تحقیقات داخلی قابل درک است که تحقیقاتی با موضوعاتی از جمله مقایسه بهای تمام شده خدمات بانکداری سنتی با بهای تمام شده خدمات بانکداری نوین، موانع ایجاد و توسعه بانکداری الکترونیک، موانع، مشکلات و چالش های پیش رو بانکداری الکترونیک، کاربرد فناوری RFID در بانکداری الکترونیک، ارائه مدلی برای پذیرش بانکداری النترنتی، ارزیابی رضایت مشتریان از خدمات نوین بانکداری الکترونیک با تحقیق حاضر از نظر موضوعی تفاوت دارد و وجه اشتراکی بین موضوعات این تحقیقات و تحقیق حاضر وجود ندارد ولی این در حالی است که در تحقیقاتی که توسط براتی در سال 1388 به بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر سودآوری بانک ها و تحقیقی که توسط آتوسا زبیدی در ارتباط با موضوع تاثیر فناوری اطلاعات بر عملکرد بانک ها پرداخته شده است از نظر موضوعی با تحقیق حاضر مشابهت دارد.

Author: مدیر سایت