روشهای تدریس راهبردها

پرسلی و هاریس بیان می کنند که نمی توان به طور قاطع گفت که راهبردها چگونه باید تدریس شوند . ولی در این راستا، می توان نکاتی را به عنوان راهنمایی ذکر کرد. اکثر محققان متفق القول اند که راهبردهای شناختی باید همراه محتوای درس ودر پاسخ به ینازها و تواناییهای دانش آموز تدریس شود. بنابراین معلمان باید پیش از آنکه آموزش راهبرد را آغاز کنند، دانش آموزان را از نظر عاطفی، شناختی و رفتاری ارزشیابی کنند .

وقتی که یک راهبرد مناسب با هدف و تواناییهای دانش آموز انتخاب شد. معلم و دانش آموز هر دو باید از امکانات بالقوه­ی آن و اهداف آموزش راهبرد نهایت استفاده را ببرند و مشخص سازند که کی و چگونه از آن راهبرد استفاده کنند(دیوانی ،1382)

طرح ریزی از جانب معلم و کاربرد خود تنظیم یافته رویه ها از طرف دانش آموزان، به عنوان یک آموزش خوب مطرح است. معلم در میان بافت و محتوای تکالیف معنادار و آکادمیک طرز استفاده از راهبرد را به نمایش می گذارد و هر بار از یکی یا چند راهبرد استفاده می کند. در ابتدا ممکن است

دانش آموزان به طورکامل متوجه نباشندولی پس از مدتی آنها قادر خواهند بود این شیوه رابیازمایند. معلم به کوششهای اولیه آنها جهت می بخشد و دراین مقطع آنها را ترغیب می کند. که چه کار را در چه زمانی انجام دهند. او بر اساس نیازهای فردی دانش آموزان واکنش نشان داده توضیحات مجددی ارائه می دهد به تدریج معلم کنترل راهبرد را به دانش آموز می سپارد. دانش آموز هم ضمن قبول مسئولیت، آن را بیش از چند جلسه به کار می گیرد و مورد کنترل و ارزشیابی قرار می دهد و این درحالی است که معلم آماده است درصورت بروز مشکل پادرمیانی کند و آموزش اضافی را ارائه دهد(رئیس دانا ،1372).

مطلب مرتبط :   عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی

دراین توالی آموزشی، معلم کم کم خود را به کنار می کشد و زمام عمل را به دست دانش آموز       می سپارد و به اصطلاح راهبرد به این وسیله تقویت می شود. پیشرفت دانش آموز به جای اینکه مبتنی بر

زمان باشد. بر ضابطه مبتنی است، درحالی که تدریس و تمرین متقابل تا آن زمان که دانش آموز راهبرد را بفهمد و بتواند آن را انجام دهد، ادامه می یابد .

آموزش خوب راهبردها، بر تشریک مساعی مبتنی است : دانش آموزان باید در تعیین اهداف آموزش، اجرا ارزشیابی و اصلاح راهبرد و شیوه های فراگیری آن، تشریک مساعی داشته باشد. به عبارت دیگر، معلم به دانش آموزان کمک می کند تا بفهمند چه یاد می گیرند و چرا یاد می گیرند( پرسلی[1] و همکاران، 1989 )