سبک های مذاکره[

2 سبک های مذاکره[1]

چهار سبک عمده مذاکره وجود دارد که عبارتند از :

 

1-5-2-2      سبک واقع گرایی [2]

در این سبک فرض اساسی این است که حقایق همه چیز را بیان می کند . در این روش رفتارها به این سورت می باشند : نشان دادن واقعیات به شکل بی طرف ، یادداشت برداری از آنچه که گفته شده است ، صحبت های افراد را دوباره به آنها یاد آوری کردن ، دانستن جزئیات بیشتر موضوع بحث شده و مشارکت با دیگران ، ارتباط دادن واقعیات با تجربه ، عکس العمل آرام و متین ، گنکاش برای پیدا کردن دلیل و مدرک و بیانات متکی بر دلیل و مدرک .

راهنمایی برای مذاکره برای افرادی که سبک واقع گرایی دارند .

1-    در بیان حقایق مربوط به خود باید دقیق بود .

2-    به گذشته رجوع کرد ( آنچه که قبلا آزموده اید ، آنچه که قبلا کار شده است )

3-    استقرایی بودن ( از واقعیات به اصول رسیدن )

 

4-    شناخت اسناد و مدارک ( شامل جزئیات )

5-    آنچه که فرد میگوید با سند و مدرک است

 

2-5-2-2      سبک شهودی [3]

با این فرض اساسی که قوه تخیل یا تصور میتواند هر مسئله ای را حل کند رفتار ها در این روش به صورت زیر می باشد .

بیان عبارات گرم و هیجان انگیز ، تمرکز بر کل مسئله یا موقعیت ، مبنا قرار دادن اصول و مبانی ، طرح ریزی آینده ، خیالی بودن و خلق تخیل در موقعیت ، استفاده از یک موضوع برای ایجاد ایده ای دیگر ، ماوراء حقایق رفتن ، ایجاد ایده های ساختگی در تمام اوقات ، فشار آوردن در یک زمان و عقب نشینی در یک زمان دیگر ، طرح سریع موضوعات به صورت دو به دو با یکدیگر ، حصول حقایق در بعضی اوقات با کمی خطا و قیاسی بودن .

مطلب مرتبط :   کاشی کار

راهنمایی برای مذاکره با افرادی که سبک شهودی دارند :

1-    تمرکز بر موقعیت به عنوان یک کل

2-    فرد باید آینده را برای خود طرح ریزی کند ( با توجه به فرصتها )

3-    تصورات و تخیلات طرف مقابل را به کار گیرد .

4-    در عکس العمل نشان دادن آرام باشد ( پریدن از یک ایده به ایده دیگر )

5-    پیشنهاد و ایده ای را مبتنی بر عکس العمل طرف مقابل ارائه نماید .

 

3-5-2-2  هنجاری یا تکلیفی[4]

با این فرض اساسی که مذاکره همچنان چانه زنی است و رفتار ها شامل موارد زیر میباشد :

قضاوتی برخورد کردن ، تشخیص و ارزیابی واقعیات مطابق مجموعه ارزشهای فردی ، رد و تایید کردن ، موافقت یا مخالفت ، پیشنهاد چانه زنی ، پیشنهاد پاداش و محرک ها ، متوسل شدن به احساسات و عواطف برای رسیدن به توافق ، مطالبه کردن ، الزام داشتن ، تهدید کردن ،

 

استفاده از موقعیت اقتدار ، احساس همبستگی کردن ، ابراز بیانات موثر ، توجه به ارتباطات و فرایند های گروهی ، بدنبال مصالحه گشتن .

راهنمایی برای مذاکره به افرادی که سبک هنجاری دارند .

1-    تعیین روابط منطقی و صحیح در نخستین گام مذاکره

2-    در آن چیزی که طرف مقابل می گوی باید علاقه نشان داد .

3-    ارزشهای طرف مقابل را شناخت و خود را به منظور تطبیق با او متعادل کرد .

4-    باید برای مصالحه آماده بود

5-    به احساسات طرف مقابل متوسل شد .

 

4-5-2-2  سبک تحلیلی [5]

با فرض اساسی این که منطق منجر به نتایج درست میشود . در این سبک این رفتارها قابل مشاهده است ، به دنبال دلیل بودن ، طرح نتایج و به کار بردن آنها در موارد مذاکره ، استدلال کردن برای طرفداری یا مخالفت خود با دیگران ف به دنبال دلیل بودن ، هدایت کردن ، تفکیک و تجزیه کردن ، تحلیل موقعیت برای یافتن روابط علی و معلولی ، قرار دادن چیزها در نظم منطقی ، سازماندهی اهمیت دادن به دلایل منطقی

مطلب مرتبط :   نوشته های تازه سایت

راهنمایی برای مذاکره با افرادی که سبک تحلیلی دارند .

1-    در مذاکره باید از دلایل منطقی استفاده کرد .

2-    در جستجوی روابط علی و معلولی بود .

3-    روابط بین عناصر مسئله را تحلیل کرد

4-    صبور و شکیبا بود

5-    گزینه های متعدد را با استفاده از دیدگاه استدلال منطقی تحلیل کرد ( مقیمی ، 1386)

[1] – negotiation styles

[2] – factual style

[3] – intuitive style

[4] – normative style

[5] – analytical style