طبقه بندی شیوه های اندازه گیری سرمایه فکری از دید کلاینت و دارن

طبقه بندی شیوه های اندازه گیری سرمایه فکری از دید کلاینت و دارن

شیوه های اندازه گــیری برای دارایــی های نامشهود در درون چهــار مقوله اصلی از شیوه های اندازه گیـری مطرح داده شده است. این طبقه بندی ها با توسعه طبقه بندی های ویلیامز[1])2000) و لیوتی[2] (1998) توسط کلاینت و دارن[3] پیشنهاد شده اند (گلی صدقی،1386،ص 48).

 

2-4-3-1- روش های محاسبه مستقیم سرمایه فکری[4]

برآورد ارزش دلاری دارایی های نامشهود بوسیله شناختن اجزاء مختلف آن می باشد. یکبار این اجزاء مشخص می‌شود، آنهایی که می توان بطور مستقیم عرضه کرد، بطور جداگانه و یا بصورت یک ضریب جمع شونده، ارزیابی می شود (همان منبع، ص25).

 

2-4-3-2- روش های برآورد ارزش بازاری سرمایه[5]

تفاوت برآورد شده بین ارزش بازاری سرمایه یک شرکت و حقوق صاحبان سهام بعنوان ارزش سرمایه فکری و یا دارایی های نامشهود می باشد.

 

2-4-3-3- روش های برگشت دارایی ها[6]

میانگین عایدات بعد از مالیات یک شرکت برای یک دوره زمانی، تقسیم بر میانگین دارایی های مشهود شرکت شود نتیجه ROA شرکت است که پس ازآن با میانگین صنعت مقایسه می شود.تفاوت ایجاد شده با میانگین دارایی های مشهود شرکت در برآورد یک میانگین درآمد سالانه از دارایی های نامشهود است، با تقسیم کردن میانگین درآمد ها مذکور بر میانگین هزینه های سرمایه شرکت یا یک نرخ بهره، می توان برآوردی از ارزش دارایی های نامشهود یا سرمایه فکری استنتاج کرد.

 

2-4-3-4- روش های کارت امتیاز[7]

اجزای مختلف دارایی های نامشهود یا سرمایه فکری شناخته شده‌اند و مقیاس ها و شاخص های ساخته شده در برگه های امتیازی گزارش شده اند و یا بصورت نمودار نشان داده شده اند. روش های SC شبیه روش های DIC هستند که هیچ برآورد دلاری از دارایی های نامشهود ندارند.

مطلب مرتبط :   کسب درآمد اینترنتی از طریق فروش فایل

[1]– Williams

[2] -Luthy

[3]-Clint B. Fondo& Darren B.Wrigh

[4]-DIC

[5]-MCV

[6]-ROA

[7]-SC