مقاله درمورد غریب القرآن

مقاله درمورد غریب القرآن

مقاله درمورد غریب القرآن

هیجدهم،تهران،انتشارات مکتبه الاسلامیه،1401ق.
16-حسینی شیرازی، سید محمد، تقریب القرآن، ج 6، بیروت، انتشارات موسوعه الوفا، 1400 ق .
17-خویی ، ابوالقاسم ، مصباح الفقاهه، قم، مطبعه سیدالشهداء، چاپ دوم (فی المعاملات، جزءاول).
18-دایره المعارف قرآن کریم، مرکز فرهنگ و معارف قرآن، جلد 2، قم انتشارات بوستان، .1383
16-راغب اصفهانی، مفردات فی غریب القرآن ،انتشارات دارالقلم،چاپ اول،1416ه.ق.

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه ارشد با موضوع348، ، استعارات

mitra5--javid

پایان نامه ها

No description. Please update your profile.

You must be logged in to post a comment