منبع تحقیق درمورد غریب القرآن

دانلود پایان نامه

جزءاول).
18-دایره المعارف قرآن کریم، مرکز فرهنگ و معارف قرآن، جلد 2، قم انتشارات بوستان، .1383
16-راغب اصفهانی، مفردات فی غریب القرآن ،انتشارات دارالقلم،چاپ اول،1416ه.ق.
17-زرقانی ، محمود ، بدایع الآثار فی اسفارمولی الاخیار الی مالک الغرب، بمبئی، ج، 13321قمری .
18-شهید اول، محمد بن جمالالدین؛ اللمعه الدمشقیه،چاپ اول، قم: دارالفکر، 1411ه.ق.

مطلب مرتبط :   پایان نامه با کلید واژگانقاچاق کالا، قانون مجازات، جبران خسارت

دیدگاهتان را بنویسید