منبع پایان نامه درمورد زنجیره تأمین، عملکرد سازمانی، فناوری اطلاعات، عملکرد سازمان

منبع پایان نامه درمورد زنجیره تأمین، عملکرد سازمانی، فناوری اطلاعات، عملکرد سازمان

منبع پایان نامه درمورد زنجیره تأمین، عملکرد سازمانی، فناوری اطلاعات، عملکرد سازمان

. ۰۰۱
. ۰۳۷
-. ۰۰۹
. ۰۰۲
e4

e14
. ۰۲۵
. ۰۰۱
-. ۰۴۴
. ۰۰۴
. ۰۰۲
e3

e26
. ۰۲۵
. ۰۰۱
. ۰۳۲
-. ۰۰۹
. ۰۰۲
e11

e33
. ۰۲۸
. ۰۰۱
. ۰۴۹
-. ۰۰۸
. ۰۰۲
e11

e34
. ۰۲۰
. ۰۰۱
. ۰۳۵
-. ۰۰۲
. ۰۰۱
e1

e15
. ۰۲۹
. ۰۰۱
. ۰۵۲
-. ۰۰۶
. ۰۰۲
e8

e22
. ۰۳۴
. ۰۰۲
. ۰۴۵
-. ۰۰۴
. ۰۰۲
Variances: (Group number 1 – Default model)
Parameter
SE
SE-SE
Mean
Bias
SE-Bias
delivery on time
. ۰۵۶
. ۰۰۳
. ۲۳۸
-. ۰۰۳
. ۰۰۴
e28
. ۰۲۸
. ۰۰۱
. ۰۸۰
-. ۰۰۸
. ۰۰۲
e29
. ۰۴۹
. ۰۰۲
. ۰۷۳
-. ۰۰۹
. ۰۰۳
e30
. ۰۳۵
. ۰۰۲
. ۰۶۷
. ۰۰۳
. ۰۰۲
e31
. ۰۴۳
. ۰۰۲
. ۱۴۱
-. ۰۲۱
. ۰۰۳
e32
. ۰۵۵
. ۰۰۳
. ۱۹۳
-. ۰۲۲
. ۰۰۴
e33
. ۰۶۰
. ۰۰۳
. ۲۲۷
-. ۰۱۶
. ۰۰۴
e34
. ۰۳۶
. ۰۰۲
. ۱۲۰
-. ۰۱۳
. ۰۰۳
e1
. ۰۵۲
. ۰۰۳
. ۴۷۵
-. ۰۶۲
. ۰۰۴
e2
. ۰۵۷
. ۰۰۳
. ۵۴۶
-. ۰۸۰
. ۰۰۴
e3
. ۰۵۰
. ۰۰۲
. ۳۲۵
-. ۰۴۷
. ۰۰۴
e4
. ۰۵۹
. ۰۰۳
. ۶۲۵
-. ۰۸۸
. ۰۰۴
e5
. ۰۵۸
. ۰۰۳
. ۵۷۲
-. ۰۷۱
. ۰۰۴
e6
. ۰۵۴
. ۰۰۳
. ۴۳۷
-. ۰۶۱
. ۰۰۴
e7
. ۰۴۳
. ۰۰۲
. ۴۷۶
-. ۰۶۰
. ۰۰۳
e8
. ۰۵۱
. ۰۰۳
. ۶۶۰
-. ۰۶۹
. ۰۰۴
e9
. ۰۵۹
. ۰۰۳
. ۵۸۱
-. ۰۷۳
. ۰۰۴
e10
. ۰۵۸
. ۰۰۳
. ۴۹۲
-. ۰۶۴
. ۰۰۴
e11
. ۰۴۷
. ۰۰۲
. ۵۵۱
-. ۰۷۶
. ۰۰۳
e12
. ۰۶۶
. ۰۰۳
. ۶۵۴
-. ۰۹۲
. ۰۰۵
e13
. ۰۵۲
. ۰۰۳
. ۳۲۶
-. ۰۴۲
. ۰۰۴
e14
. ۰۴۰
. ۰۰۲
. ۳۸۵
-. ۰۵۲
. ۰۰۳
e15
. ۰۴۷
. ۰۰۲
. ۵۶۳
-. ۰۶۹
. ۰۰۳
e16
. ۰۴۱
. ۰۰۲
. ۴۲۸
-. ۰۵۵
. ۰۰۳
e17
. ۰۵۲
. ۰۰۳
. ۴۳۴
-. ۰۵۵
. ۰۰۴
e18
. ۰۶۹
. ۰۰۳
. ۵۰۶
-. ۰۷۱
. ۰۰۵
e19
. ۰۸۲
. ۰۰۴
. ۷۰۹
-. ۰۷۵
. ۰۰۶
e20
. ۰۷۶
. ۰۰۴
. ۵۷۳
-. ۰۹۵
. ۰۰۵
e21
. ۰۸۱
. ۰۰۴
. ۶۹۳
-. ۰۸۵
. ۰۰۶
e22
. ۰۶۸
. ۰۰۳
. ۴۵۷
-. ۰۸۱
. ۰۰۵
e23
. ۰۵۷
. ۰۰۳
. ۵۴۸
-. ۰۶۷
. ۰۰۴
e24
. ۰۵۷
. ۰۰۳
. ۵۲۹
-. ۰۶۸
. ۰۰۴
e25
. ۰۵۲
. ۰۰۳
. ۴۴۱
-. ۰۶۱
. ۰۰۴
e26
. ۰۴۲
. ۰۰۲
. ۴۱۷
-. ۰۵۷
. ۰۰۳
e27
. ۰۵۰
. ۰۰۲
. ۴۸۵
-. ۰۶۴
. ۰۰۴
Squared Multiple Correlations: (Group number 1 – Default model)
Parameter
SE
SE-SE
Mean
Bias
SE-Bias
E. S
. ۰۹۵
. ۰۰۵
. ۴۶۵
. ۰۱۷
. ۰۰۷
O. P.
. ۰۸۳
. ۰۰۴
. ۲۲۳
. ۰۱۸
. ۰۰۶
O. A.
. ۰۹۵
. ۰۰۵
. ۲۶۴
. ۰۲۳
. ۰۰۷
IT
. ۰۶۶
. ۰۰۳
. ۷۵۸
. ۰۱۲
. ۰۰۵
CRM
. ۰۸۰
. ۰۰۴
. ۸۲۳
-. ۰۱۱
. ۰۰۶
B. V
. ۰۸۰
. ۰۰۴
. ۸۸۲
. ۰۱۱
. ۰۰۶
s. chain
. ۰۷۳
. ۰۰۴
. ۷۴۸
. ۰۱۵
. ۰۰۵
q27
. ۰۶۱
. ۰۰۳
. ۱۶۵
. ۰۱۳
. ۰۰۴
q26
. ۰۶۹
. ۰۰۳
. ۳۱۸
. ۰۰۷
. ۰۰۵
q25
. ۰۷۱
. ۰۰۴
. ۴۰۹
. ۰۰۹
. ۰۰۵
q24
. ۰۶۵
. ۰۰۳
. ۲۹۸
. ۰۱۰
. ۰۰۵
q23
. ۰۶۵
. ۰۰۳
. ۳۲۶
. ۰۱۹
. ۰۰۵
q22
. ۰۷۸
. ۰۰۴
. ۵۰۱
. ۰۳۳
. ۰۰۶
q21
. ۰۷۴
. ۰۰۴
. ۲۶۷
. ۰۱۷
. ۰۰۵
q20
. ۰۷۵
. ۰۰۴
. ۳۳۷
. ۰۲۴
. ۰۰۵
q19
. ۰۷۴
. ۰۰۴
. ۲۲۵
. ۰۱۰
. ۰۰۵
q18
. ۰۸۸
. ۰۰۴
. ۴۰۷
. ۰۱۲
. ۰۰۶
q17
. ۰۸۶
. ۰۰۴
. ۳۷۵
. ۰۰۸
. ۰۰۶
q16
. ۰۶۲
. ۰۰۳
. ۳۹۲
. ۰۰۷
. ۰۰۴
q15
. ۰۵۸
. ۰۰۳
. ۲۱۱
. ۰۱۲
. ۰۰۴
q14
. ۰۶۴
. ۰۰۳
. ۳۴۴
. ۰۰۹
. ۰۰۵
q13
. ۰۶۲
. ۰۰۳
. ۶۴۰
. ۰۰۶
. ۰۰۴
q12
. ۰۵۹
. ۰۰۳
. ۲۹۱
. ۰۱۸
. ۰۰۴
q11
. ۰۵۵
. ۰۰۳
. ۲۸۹
. ۰۱۴
. ۰۰۴
q10
. ۰۶۴
. ۰۰۳
. ۴۲۸
. ۰۲۰
. ۰۰۴
q9
. ۰۵۶
. ۰۰۳
. ۲۳۷
. ۰۱۲
. ۰۰۴
q8
. ۰۵۲
. ۰۰۳
. ۲۰۳
. ۰۱۶
. ۰۰۴
q7
. ۰۵۵
. ۰۰۳
. ۴۵۷
. ۰۲۰
. ۰۰۴
q6
. ۰۵۳
. ۰۰۳
. ۵۸۲
. ۰۲۳
. ۰۰۴
q5
. ۰۵۵
. ۰۰۳
. ۳۵۹
. ۰۰۸
. ۰۰۴
q4
. ۰۵۶
. ۰۰۳
. ۳۲۴
. ۰۲۴
. ۰۰۴
q3
. ۰۶۸
. ۰۰۳
. ۵۳۷
. ۰۲۳
. ۰۰۵
q2
. ۰۷۰
. ۰۰۳
. ۲۸۴
. ۰۲۵
. ۰۰۵
q1
. ۰۶۴
. ۰۰۳
. ۳۹۹
. ۰۱۹
. ۰۰۵
جدول ۴-۳۳- محاسبه حد بالا و پایین
Parameter
Estimate
Lower
Upper
P
زنجیره تأمین

تحویل به موقع
۱. ۰۰۰
۱. ۰۰۰
۱. ۰۰۰
.. .
ارزش کسب و کار

تحویل به موقع
۱. ۵۱۰
۱. ۳۱۴
۱. ۹۴۴
. ۰۰۵
مدیریت ارتباط با مشتری

تحویل به موقع
۱. ۱۵۳
. ۹۲۱
۱. ۵۱۸
. ۰۰۴
فناوری اطلاعات

تحویل به موقع
۱. ۴۰۴
۱. ۱۶۱
۱. ۹۱۳
. ۰۰۲
فعالیت‏های عملیاتی

تحویل به موقع
. ۵۳۳
. ۲۳۷
. ۷۴۱
. ۰۲۵
عملکرد سازمانی

تحویل به موقع
. ۵۰۹
. ۳۰۲
. ۷۳۰
. ۰۱۳
شرایط محیطی

تحویل به موقع
. ۶۶۹
. ۴۹۳
۱. ۰۰۳
. ۰۰۴
q1

زنجیره تأمین
۱. ۰۰۰
۱. ۰۰۰
۱. ۰۰۰
.. .
q2

زنجیره تأمین
. ۸۱۵
. ۶۰۲
۱. ۰۳۹
. ۰۱۵
q3

زنجیره تأمین
۱. ۰۹۵
. ۹۱۶
۱. ۴۱۲
. ۰۰۷
q4

زنجیره تأمین
. ۹۶۳
. ۷۵۱
۱. ۱۷۳
. ۰۲۱
q5

زنجیره تأمین
۱. ۰۲۷
. ۸۲۹
۱. ۳۰۰
. ۰۰۵
q6

ارزش کسب و کار
۱. ۰۰۰
۱. ۰۰۰
۱. ۰۰۰
.. .
q7

ارزش کسب و کار
. ۸۱۲
. ۶۷۹
. ۹۴۷
. ۰۱۱
q8

ارزش کسب و کار
. ۵۱۵
. ۳۶۹
. ۶۶۱
. ۰۱۳
q9

ارزش کسب و کار
. ۵۴۹
. ۳۹۴
. ۶۹۵
. ۰۰۸
q10

مدیریت ارتباط با مشتری
۱. ۰۰۰
۱. ۰۰۰
۱. ۰۰۰
.. .
q11

مدیریت ارتباط با مشتری
. ۷۸۸
. ۵۸۹
۱. ۰۱۰
. ۰۰۸
q12

مدیریت ارتباط با مشتری
. ۸۵۵
. ۶۴۵
۱. ۰۸۳
. ۰۰۹
q13

فناوری اطلاعات
۱. ۰۰۰
۱. ۰۰۰
۱. ۰۰۰
.. .
q14

فناوری اطلاعات
. ۵۸۸
. ۴۹۱
. ۷۴۰
. ۰۰۷
q15

فناوری اطلاعات
. ۴۹۶
. ۳۱۷
. ۶۱۳
. ۰۲۸
q16

فناوری اطلاعات
. ۶۹۰
. ۵۵۰
. ۸۴۶
. ۰۱۰
q17

فعالیت‏های عملیاتی
۱. ۰۰۰
۱. ۰۰۰
۱. ۰۰۰
.. .
q18

فعالیت‏های عملیاتی
۱. ۱۵۱
. ۷۸۳
۱. ۵۸۱
. ۰۱۲
q19

فعالیت‏های عملیاتی
۱. ۰۵۷
. ۶۶۰
۱. ۵۶۱
. ۰۱۹
q20

عملکرد سازمانی
۱. ۰۰۰
۱. ۰۰۰
۱. ۰۰۰
.. .
q21

عملکرد سازمانی
. ۶۳۴
. ۳۷۹
۱. ۰۱۰
. ۰۱۲
q22

عملکرد سازمانی
۱. ۲۴۴
. ۹۷۲
۱. ۶۰۰
. ۰۱۸
q23

عملکرد سازمانی
. ۹۴۵
. ۶۹۳
۱. ۲۷۶
. ۰۱۲
q24

شرایط محیطی
۱. ۰۰۰
۱. ۰۰۰
۱. ۰۰۰
.. .
q25

شرایط محیطی
۱. ۱۷۹
. ۹۲۲
۱. ۵۶۵
. ۰۰۷
q26

شرایط محیطی
. ۹۴۲
. ۷۱۳
۱. ۲۳۷
. ۰۰۷
q27

شرایط محیطی
. ۶۳۹
. ۴۰۸
. ۹۸۵
. ۰۰۹
Covariances: (Group number 1 – Default model)
Parameter
Estimate
Lower
Upper
P
e32

e33
. ۱۵۶
. ۱۲۴
.. .
. ۰۰۰
e12

e24
. ۵۰۲
. ۴۶۷
.. .
. ۰۰۰
e13

e25
. ۳۴۸
. ۳۳۳
.. .
. ۰۰۰
e14

e26
. ۲۴۴
. ۲۱۸
.. .
. ۰۰۰
e17

e27
. ۲۲۲
. ۱۷۸
.. .
. ۰۰۰
e21

delivery on time
. ۲۱۳
. ۱۵۲
. ۳۱۸
. ۰۰۲
e15

e33
. ۱۰۶
. ۰۶۶
. ۱۷۵
. ۰۰۱
e17

e30
. ۰۸۴
. ۰۶۴
.. .
. ۰۰۰
e15

e32
. ۰۷۵
. ۰۴۵
. ۱۱۹
. ۰۰۱
e1

e31
-. ۱۰۷
.. .
-. ۰۷۵
. ۰۰۰
e5

e29
. ۱۵۶
. ۱۱۶
.. .
. ۰۰۰
e8

e19
. ۰۷۸
. ۰۰۸
. ۱۵۶
. ۰۸۵
e16

e17
. ۰۸۹
. ۰۵۸
.. .
. ۰۰۰
e4

e19
. ۱۰۷
. ۰۵۳
. ۲۲۰
. ۰۰۴
e14

e34
. ۰۵۱
. ۰۲۹
. ۰۹۱
. ۰۰۲
e6

e27
-. ۱۰۳
-. ۱۷۶
-. ۰۶۲
. ۰۰۱
e7

e8
. ۱۳۰
. ۰۹۲
.. .
. ۰۰۰
e10

e15
-. ۰۹۱
-. ۱۸۱
-. ۰۵۲
. ۰۰۰
e3

e30
-. ۰۶۶
.. .
-. ۰۴۳
. ۰۰۱
e19

e20
. ۲۳۵
. ۱۶۸
.. .
. ۰۰۰
e8

e20
. ۱۵۱
. ۰۹۷
.. .
. ۰۰۰
e19

e22
. ۱۴۰
. ۰۸۳
. ۲۶۰
. ۰۰۱
e27

e32
. ۱۳۱
. ۰۸۵
.. .
. ۰۰۰
e19

delivery on time
-. ۰۹۱
-. ۱۷۹
-. ۰۴۳
. ۰۰۱
e27

e33
. ۰۸۳
. ۰۴۴
. ۱۴۰
. ۰۰۲
e3

e19
. ۰۸۹
. ۰۵۹
.. .
. ۰۰۱
e1

e29
. ۰۷۹
. ۰۲۹
. ۱۳۳
. ۰۰۵
e11

e21
-. ۱۱۸
.. .
-. ۰۸۰
. ۰۰۱
e12

e15
. ۰۴۹
. ۰۲۱
. ۱۰۸
. ۰۱۷
e6

e17
-. ۰۸۹
-. ۱۵۱
-. ۰۴۴
. ۰۰۱
e9

e30
. ۰۷۵
. ۰۳۰
. ۱۳۳
. ۰۰۵
e6

e23
-. ۰۸۰
-. ۱۵۳
-. ۰۲۵
. ۰۲۱
e23

e34
. ۰۶۱
. ۰۳۶
. ۱۱۸
. ۰۰۱
e15

e16
. ۰۵۸
. ۰۱۳
. ۱۲۰
. ۰۵۶
e2

e31
-. ۰۵۰
-. ۱۰۷
-. ۰۲۰
. ۰۱۲
e3

e15
-. ۰۵۷
-. ۱۱۴
-. ۰۲۳
. ۰۳۱
e8

e32
. ۰۷۶
. ۰۵۵
.. .
. ۰۰۰
e3

e5
-. ۰۷۸
-. ۱۴۶
-. ۰۲۸
. ۰۱۶
e10

e18
. ۰۸۴
. ۰۳۰
. ۱۵۸
. ۰۱۹
e2

e18
. ۰۸۵
. ۰۳۹
. ۱۷۲
. ۰۰۹
e7

e31
-. ۰۶۹
.. .
-. ۰۴۳
. ۰۰۰
e8

e30
. ۰۷۳
. ۰۳۹
. ۱۲۶
. ۰۰۱
e2

e8
. ۱۰۰
. ۰۴۶
. ۱۶۷
. ۰۰۴
e2

e7
. ۰۷۲
. ۰۳۵
. ۱۶۴
. ۰۱۷
e8

e9
. ۱۱۲
. ۰۶۶
.. .
. ۰۰۳
e9

e20
. ۰۶۸
. ۰۱۳
. ۱۴۰
. ۰۳۶
e4

e33
. ۰۴۵
-. ۰۰۵
. ۱۰۸
. ۱۴۸
e1

e3
-. ۱۰۱
.. .
-. ۰۶۲
. ۰۰۱
e14

e15
. ۰۴۶
. ۰۲۳
.. .
. ۰۰۸
e4

e14
-. ۰۴۷
-. ۰۹۳
-. ۰۱۰
. ۰۵۳
e3

e26
. ۰۴۱
. ۰۱۰
. ۱۰۸
. ۰۵۲
e11

e33
. ۰۵۷
. ۰۱۸
. ۱۱۳
. ۰۲۰
e11

e34
. ۰۳۷
. ۰۰۸
. ۰۷۳
. ۰۱۷
e1

e15
. ۰۵۸
. ۰۱۲
. ۱۱۰
. ۰۲۸
e8

e22
. ۰۴۹
-. ۰۰۱
. ۱۱۲
. ۱۰۴
Variances: (Group number 1 – Default model)
Parameter
Estimate
Lower
Upper
P
delivery on time
. ۲۴۱
. ۱۵۶
. ۳۴۴
. ۰۰۵
e28
. ۰۸۸
. ۰۵۷
. ۱۶۱
. ۰۰۱
e29
. ۰۸۱
. ۰۲۴
. ۱۸۹
. ۰۳۸
e30
. ۰۶۴
. ۰۲۳
. ۱۳۸
. ۰۲۸
e31
. ۱۶۲
. ۱۰۸
.. .
. ۰۰۰
e32
. ۲۱۶
. ۱۴۸
. ۳۲۴
. ۰۰۱
e33
. ۲۴۳
. ۱۶۶
. ۳۷۷
. ۰۰۲
e34
. ۱۳۳
. ۰۸۹
. ۲۴۳
. ۰۰۱
e1
. ۵۳۶
. ۵۱۵
.. .
. ۰۰۰
e2
. ۶۲۵
. ۶۰۸
.. .
. ۰۰۰
e3
. ۳۷۲
. ۳۲۵
.. .
. ۰۰۰
e4
. ۷۱۳
. ۶۹۶
.. .
. ۰۰۰
e5
. ۶۴۳
. ۶۲۰
.. .
. ۰۰۰
e6
. ۴۹۸
. ۴۵۷
.. .
. ۰۰۰
e7
. ۵۳۶
. ۵۰۷
.. .
. ۰۰۰
e8
. ۷۲۸
. ۷۱۳
.. .
. ۰۰۰
e9
. ۶۵۵
. ۶۳۳
.. .
. ۰۰۰
e10
. ۵۵۶
. ۵۱۱
.. .
. ۰۰۰
e11
. ۶۲۷
. ۶۲۴
.. .
. ۰۰۰
e12
. ۷۴۷
. ۷۳۹
.. .
. ۰۰۰
e13
. ۳۶۷
. ۳۲۹
.. .
. ۰۰۰
e14
. ۴۳۷
. ۴۲۹
.. .
. ۰۰۰
e15
. ۶۳۱
. ۶۲۹
.. .
. ۰۰۰
e16
. ۴۸۳
. ۴۸۱
.. .
. ۰۰۰
e17
. ۴۸۹
. ۴۵۵
.. .
. ۰۰۰
e18
. ۵۷۷
. ۵۵۳
.. .
. ۰۰۰
e19
. ۷۸۳
. ۷۲۷
.. .
. ۰۰۰
e20
. ۶۶۸
. ۶۳۴
.. .
. ۰۰۰
e21
. ۷۷۸
. ۷۳۴
.. .
. ۰۰۰
e22
. ۵۳۸
. ۴۹۷
.. .
. ۰۰۰
e23
. ۶۱۵
. ۵۸۲
.. .
. ۰۰۰
e24
. ۵۹۷
. ۵۵۳
.. .

مطلب مرتبط :   منبع پایان نامه درموردکسب و کار، تجارت الکترونیک، تجارت الکترونیکی، نیروی کار

admin2

No category

No description. Please update your profile.

You must be logged in to post a comment