منبع پایان نامه درمورد زنجیره تأمین، عملکرد سازمانی، فناوری اطلاعات، عملکرد سازمان

منبع پایان نامه درمورد زنجیره تأمین، عملکرد سازمانی، فناوری اطلاعات، عملکرد سازمان

منبع پایان نامه درمورد زنجیره تأمین، عملکرد سازمانی، فناوری اطلاعات، عملکرد سازمان

۲۰۵
q27

O. A.
۱۳. ۹۸۱
. ۳۶۷
q27

q23
۱۰. ۰۰۹
. ۱۰۵
q27

q22
۶. ۷۹۸
. ۰۸۱
q27

q19
۱۵. ۱۲۵
. ۱۱۸
q27

q18
۹. ۷۱۲
. ۰۹۸
q23

q6
۶. ۹۸۱
-. ۱۰۴
q22

q19
۷. ۱۹۰
. ۱۰۷
q20

q9
۸. ۶۰۸
. ۱۳۳
q20

q8
۱۵. ۹۹۳
. ۱۷۵
q19

delivery on time
۱۲. ۸۷۹
-. ۳۳۹
q19

IT
۱۷. ۰۱۷
-. ۲۵۱
q19

CRM
۱۸. ۹۲۰
-. ۳۶۵
q19

B. V
۱۵. ۲۷۸
-. ۲۳۷
q19

s. chain
۱۲. ۲۳۶
-. ۳۰۸
q19

q26
۸. ۸۵۵
-. ۱۵۳
q19

q25
۷. ۰۰۸
-. ۱۲۷
q19

q14
۱۵. ۱۴۲
-. ۲۰۴
q19

q13
۲۰. ۱۵۱
-. ۱۹۴
q19

q11
۸. ۷۷۴
-. ۱۴۲
q19

q9
۱۱. ۱۹۷
-. ۱۵۸
q19

q7
۷. ۳۵۵
-. ۱۲۱
q19

q6
۷. ۱۲۵
-. ۱۱۰
q19

q5
۱۲. ۴۹۷
-. ۱۵۷
q18

q27
۶. ۳۲۰
. ۱۳۶
q18

q10
۶. ۸۲۹
. ۱۱۷
q17

delivery on time
۸. ۰۰۷
. ۱۹۸
q17

IT
۶. ۴۶۷
. ۱۱۵
q17

CRM
۷. ۸۳۷
. ۱۷۳
q17

B. V
۸. ۹۳۶
. ۱۳۵
q17

s. chain
۹. ۸۲۹
. ۲۰۵
q17

q8
۸. ۸۱۵
. ۱۰۰
q17

q7
۱۱. ۲۹۲
. ۱۱۱
q17

q5
۶. ۹۹۹
. ۰۸۷
q17

q1
۱۱. ۶۰۲
. ۱۲۰
q16

q27
۸. ۳۳۱
. ۱۳۴
q14

q4
۶. ۲۶۸
-. ۰۶۸
q13

q19
۷. ۵۷۸
-. ۰۷۴
q12

q15
۷. ۰۱۰
. ۰۹۳
q8

O. P.
۱۱. ۲۸۹
. ۲۵۷
q8

O. A.
۱۱. ۰۶۳
. ۴۳۲
q8

q20
۱۹. ۲۰۴
. ۱۷۸
q8

q17
۶. ۶۰۱
. ۱۲۳
q8

q12
۶. ۴۳۰
. ۱۰۱
q7

q1
۶. ۲۳۶
. ۱۰۳
q6

O. P.
۶. ۲۶۰
-. ۱۸۱
q6

q23
۸. ۹۰۰
-. ۱۲۳
q6

q17
۱۳. ۸۶۳
-. ۱۶۸
q6

q15
۷. ۰۱۵
-. ۱۱۶
q4

O. P.
۶. ۴۸۹
. ۲۰۹
q4

q26
۶. ۸۸۸
-. ۱۳۷
q4

q14
۷. ۶۰۶
-. ۱۴۶
به دلیل عدم برازش مناسب مدل این بار شاخص‏های بالاتر از ۴ در نظر گرفته شد:
Modification Indices (Group number 1 – Default model)
Covariances: (Group number 1 – Default model)
M. I.
Par Change
e33

e34
۴. ۲۳۷
-. ۰۲۸
e27

e31
۴. ۱۳۱
. ۰۴۰
e21

e28
۴. ۷۲۸
-. ۰۴۲
e19

e21
۴. ۵۴۵
-. ۰۸۰
e16

e23
۴. ۳۶۳
-. ۰۷۰
e14

e15
۵. ۷۴۲
. ۰۵۵
e10

e18
۵. ۲۶۴
. ۰۸۶
e9

e20
۴. ۷۸۷
. ۰۸۰
e8

e32
۵. ۸۱۰
. ۰۴۸
e8

e27
۴. ۳۰۹
-. ۰۵۶
e7

e31
۴. ۹۱۹
-. ۰۵۴
e7

e18
۴. ۴۷۰
-. ۰۷۴
e5

e31
۴. ۱۹۸
. ۰۵۴
e4

e33
۴. ۲۱۹
. ۰۵۶
e3

e29
۵. ۰۴۹
. ۰۵۱
e3

e26
۴. ۲۱۶
. ۰۴۷
e3

e15
۵. ۹۲۱
-. ۰۷۱
e3

e5
۵. ۴۰۱
-. ۰۷۲
e2

e30
۵. ۰۳۴
-. ۰۴۹
e2

e18
۴. ۳۳۶
. ۰۷۹
e2

e10
۵. ۳۳۱
-. ۰۸۲
e2

e6
۴. ۴۰۶
-. ۰۷۱
e1

e15
۵. ۳۵۹
. ۰۷۳
e1

e5
۴. ۶۶۷
. ۰۷۳
e1

e3
۴. ۱۴۳
-. ۰۶۰
Variances: (Group number 1 – Default model)
M. I.
Par Change
Regression Weights: (Group number 1 – Default model)
M. I.
Par Change
E. S

O. P.
۴. ۳۳۵
-. ۰۸۹
q26

q3
۴. ۶۰۷
. ۰۷۴
q23

q16
۴. ۷۹۸
-. ۰۹۹
q21

q19
۴. ۹۰۹
-. ۰۸۸
q20

q9
۶. ۴۵۴
. ۱۱۳
q17

q8
۵. ۱۱۳
. ۰۷۵
q17

q7
۴. ۰۷۳
. ۰۶۵
q17

q1
۴. ۰۳۷
. ۰۶۹
q16

q27
۷. ۷۵۶
. ۱۲۶
q14

q15
۶. ۱۱۳
. ۰۷۸
q14

q4
۵. ۷۴۶
-. ۰۶۶
q14

q3
۴. ۶۱۳
-. ۰۷۰
q10

q24
۶. ۲۱۵
. ۱۰۷
q10

q18
۴. ۲۰۴
. ۰۸۳
q10

q12
۶. ۸۸۴
. ۱۰۱
q8

O. P.
۷. ۱۲۳
. ۲۱۲
q8

O. A.
۶. ۸۶۱
. ۲۴۲
q8

q22
۶. ۲۸۹
. ۱۰۱
q8

q18
۶. ۶۳۵
. ۱۰۵
q8

q17
۶. ۶۸۴
. ۱۱۷
q8

q12
۶. ۰۵۴
. ۰۹۵
q7

q13
۴. ۱۶۵
-. ۰۷۶
q6

q20
۵. ۶۲۶
-. ۰۹۰
q6

q15
۴. ۰۲۰
-. ۰۸۶
q4

O. P.
۸. ۶۵۳
. ۲۵۶
q4

O. A.
۶. ۱۶۳
. ۲۵۲
q4

q26
۸. ۵۲۵
-. ۱۵۳
q4

q22
۸. ۶۴۳
. ۱۳۰
q4

q18
۴. ۳۱۱
. ۰۹۳
q4

q14
۹. ۹۰۰
-. ۱۶۸
q3

O. P.
۴. ۲۳۴
-. ۱۴۲
q3

O. A.
۴. ۷۷۰
-. ۱۷۵
q3

q27
۴. ۱۸۱
-. ۰۸۹
q3

q17
۴. ۹۶۴
-. ۰۸۸
q3

q15
۵. ۴۷۳
-. ۰۹۲
q2

q18
۴. ۳۴۶
. ۰۸۵
q2

q10
۵. ۸۹۹
-. ۱۰۳
q2

q8
۴. ۹۳۳
. ۰۹۵
لذا مدل اصلاحی به شکل زیر ارائه می‏شود:
شکل ۴-۲۶ اصلاح تحلیل عاملی مدل کلی با ضریب غیر استاندارد
شکل ۴-۲۷ اصلاح تحلیل عاملی مدل کلی با ضریب استاندارد
شاخص‏های برازش مدل اصلاحی
Model Fit Summary
CMIN
Model
NPAR
CMIN
DF
P
CMIN/DF
Default model
۱۱۶
۳۰۰. ۵۰۸
۲۶۲
. ۰۵۱
۱. ۱۴۷
Saturated model
۳۷۸
. ۰۰۰
۰
Independence model
۲۷
۴۰۲۲. ۱۶۱
۳۵۱
. ۰۰۰
۱۱. ۴۵۹
RMR, GFI
Model
RMR
GFI
AGFI
PGFI
Default model
. ۰۴۶
. ۹۴۸
. ۹۲۶
. ۶۵۷
Saturated model
. ۰۰۰
۱. ۰۰۰
Independence model
. ۲۴۲
. ۳۸۶
. ۳۳۸
. ۳۵۸
Baseline Comparisons
Model
NFI
Delta1
RFI
rho1
IFI
Delta2
TLI
rho2
CFI
Default model
. ۹۲۵
. ۹۰۰
. ۹۹۰
. ۹۸۶
. ۹۹۰
Saturated model
۱. ۰۰۰
۱. ۰۰۰
۱. ۰۰۰
Independence model
. ۰۰۰
. ۰۰۰
. ۰۰۰
. ۰۰۰
. ۰۰۰
Parsimony-Adjusted Measures
Model
PRATIO
PNFI
PCFI
Default model
. ۷۴۶
. ۶۹۱
. ۷۳۹
Saturated model
. ۰۰۰
. ۰۰۰
. ۰۰۰
Independence model
۱. ۰۰۰
. ۰۰۰
. ۰۰۰
RMSEA
Model
RMSEA
LO 90
HI 90
PCLOSE
Default model
. ۰۱۹
. ۰۰۰
. ۰۲۹
۱. ۰۰۰
Independence model
. ۱۶۲
. ۱۵۷
. ۱۶۶
. ۰۰۰
HOELTER
Model
HOELTER
. ۰۵
HOELTER
. ۰۱
Default model
۴۰۰
۴۲۳
Independence model
۴۰
۴۲
نسبت کای اسکوئر مدل کلی به درجه آزادی برابر ۱۴/۱ و مناسب است. شاخص‏های برازش تطبیقی تقریباً بالاتر از ۹۰ درصد و مناسب هستند. شاخص RMSEA پایینتر از ۵ درصد و مناسب است (۰۱۹/۰). شاخص‏های مقتصد (اقتصادی بودن) همه بالاتر از ۵۰ درصد بوده و مناسب هستند. شاخص هولتر نیز بالاتر از ۲۰۰ و نشان دهنده حجم مکفی نمونه می‏باشد. بنابراین در کل مدل از برازش مناسبی برخوردار می‏باشد.
شاخص‏های جزئی برازش (نسبت بحرانی و سطح معناداری)
جدول ۴-۲۹- برآوردهای رگرسیونی مدل تحقیق
Estimate
S. E.
C. R.
P
Label
زنجیره تأمین

تحویل به موقع
۱. ۰۰۰
ارزش کسب و کار

تحویل به موقع
۱. ۵۴۶
. ۱۵۸
۹. ۷۷۴
***
مدیریت ارتباط با مشتری

تحویل به موقع
۱. ۱۱۸
. ۱۴۱
۷. ۹۳۲
***
فناوری اطلاعات

تحویل به موقع
۱. ۴۵۳
. ۱۷۲
۸. ۴۵۴
***
فعالیت‏های عملیاتی

تحویل به موقع
. ۵۱۷
. ۰۹۳
۵. ۵۶۲
***
عملکرد سازمانی

تحویل به موقع
. ۴۹۰
. ۱۰۱
۴. ۸۶۴
***
شرایط محیطی

تحویل به موقع
. ۶۵۶
. ۱۰۱
۶. ۴۹۳
***
q1

زنجیره تأمین
۱. ۰۰۰
q2

زنجیره تأمین
. ۷۹۱
. ۱۰۳
۷. ۶۷۱
***
q3

زنجیره تأمین
۱. ۱۱۶
. ۱۲۴
۸. ۹۸۸
***
q4

زنجیره تأمین
. ۸۹۰
. ۱۱۵
۷. ۷۳۷
***
q5

زنجیره تأمین
۱. ۰۷۰
. ۱۲۷
۸. ۴۶۱
***
q6

ارزش کسب و کار
۱. ۰۰۰
q7

ارزش کسب و کار
. ۸۴۶
. ۰۶۷
۱۲. ۶۵۰
***
q8

ارزش کسب و کار
. ۴۷۴
. ۰۶۴
۷. ۳۶۳
***
q9

ارزش کسب و کار
. ۵۷۱
. ۰۶۳
۹. ۱۲۶
***
q10

مدیریت ارتباط با مشتری
۱. ۰۰۰
q11

مدیریت ارتباط با مشتری
. ۸۵۳
. ۱۰۱
۸. ۴۷۳
***
q12

مدیریت ارتباط با مشتری
. ۹۰۸
. ۱۰۰
۹. ۱۱۹
***
q13

فناوری اطلاعات
۱. ۰۰۰
q14

فناوری اطلاعات
. ۵۹۶
. ۰۵۱
۱۱. ۶۶۸
***
q15

فناوری اطلاعات
. ۴۶۲
. ۰۶۱
۷. ۶۳۰
***
q16

فناوری اطلاعات
. ۶۸۰
. ۰۶۰
۱۱. ۳۰۶
***
q17

فعالیت‏های عملیاتی
۱. ۰۰۰
q18

فعالیت‏های عملیاتی
۱. ۱۵۳
. ۱۳۹
۸. ۲۸۶
***
q19

فعالیت‏های عملیاتی
۱. ۱۲۵
. ۱۵۵
۷. ۲۶۶
***
q20

عملکرد سازمانی
۱. ۰۰۰
q21

عملکرد سازمانی
. ۵۲۴
. ۱۰۰
۵. ۲۱۶
***
q22

عملکرد سازمانی
۱. ۱۵۲
. ۱۲۷
۹. ۰۵۷
***
q23

عملکرد سازمانی
. ۸۵۲
. ۱۰۷
۷. ۹۴۶
***
q24

شرایط محیطی
۱. ۰۰۰
q25

شرایط محیطی
۱. ۱۸۴
. ۱۳۳
۸. ۹۰۹
***
q26

شرایط محیطی
. ۹۶۹
. ۱۱۸
۸. ۲۰۷
***
q27

شرایط محیطی
. ۶۴۱
. ۰۹۵
۶. ۷۸۰
***
با توجه به جدول ۴-۲۹ سطح معناداری برای تمامی روابط کمتر از ۰۵/۰ و برابر صفر به دست آمد که نشان از تأیید روابط دارد، اما چون داده‏ها از توزیعی نرمال برخوردار نبودند بایستی ابتدا خودگردان سازی صورت گیرد.
جدول ۴-۳۰- ضرایب استاندارد روابط در مدل
Estimate
زنجیره تأمین

تحویل به موقع
. ۸۲۶
ارزش کسب و کار

تحویل به موقع
. ۹۲۳
مدیریت ارتباط با مشتری

تحویل به موقع
. ۹۱۱
فناوری اطلاعات

تحویل به موقع
. ۸۴۶
فعالیت‏های عملیاتی

تحویل به موقع
. ۴۴۵
عملکرد سازمانی

تحویل به موقع
. ۳۷۹
شرایط محیطی

تحویل به موقع
. ۶۲۹
q1

زنجیره تأمین
. ۶۰۸
q2

زنجیره تأمین
. ۴۸۶
q3

زنجیره تأمین
. ۷۲۵
q4

زنجیره تأمین
. ۴۹۲
q5

زنجیره تأمین
. ۶۰۹
q6

ارزش کسب و کار
. ۷۲۷
q7

ارزش کسب و کار
. ۶۷۰
q8

ارزش کسب و کار
. ۳۹۰
q9

ارزش کسب و کار
. ۴۸۰
q10

مدیریت ارتباط با مشتری
. ۵۹۲
q11

مدیریت ارتباط با مشتری
. ۵۲۷
q12

مدیریت ارتباط با مشتری
. ۴۹۴
q13

فناوری اطلاعات
. ۷۹۰
q14

فناوری اطلاعات
. ۵۶۹
q15

فناوری اطلاعات
. ۴۱۵
q16

فناوری اطلاعات
. ۵۹۶
q17

فعالیت‏های عملیاتی
. ۶۰۱
q18

فعالیت‏های عملیاتی
. ۶۲۷
q19

فعالیت‏های عملیاتی
. ۵۷۳
q20

عملکرد سازمانی
. ۵۹۴
q21

عملکرد سازمانی
. ۳۰۶
q22

عملکرد سازمانی
. ۶۹۱
q23

عملکرد سازمانی
. ۵۳۶
q24

شرایط محیطی
. ۵۱۵
q25

شرایط محیطی
. ۶۲۳
q26

شرایط محیطی
. ۵۵۲
q27

شرایط محیطی
. ۳۸۲
Covariances: (Group number 1 –

مطلب مرتبط :   منبع پایان نامه درموردکسب و کار، تجارت الکترونیکی، تجارت الکترونیک، بازاریابی

admin2

No category

No description. Please update your profile.

You must be logged in to post a comment