منبع پایان نامه درمورد عملکرد سازمان، عملکرد سازمانی، تحلیل عاملی، تحلیل عامل

منبع پایان نامه درمورد عملکرد سازمان، عملکرد سازمانی، تحلیل عاملی، تحلیل عامل

منبع پایان نامه درمورد عملکرد سازمان، عملکرد سازمانی، تحلیل عاملی، تحلیل عامل

. ۶۸۶
. ۱۵۳
. ۲۳۶
۳۵۳
۶. ۶۲۶
. ۱۵۷
. ۲۵۷
۲۹۵
۶. ۶۱۱
. ۱۵۸
. ۲۳۰
۷۶
۶. ۵۸۶
. ۱۵۹
. ۲۱۵
۳۹
۶. ۵۴۳
. ۱۶۲
. ۲۲۰
۲۰۶
۶. ۴۴۶
. ۱۶۸
. ۲۸۳
۲۵۴
۶. ۴۴۶
. ۱۶۸
. ۲۴۰
۲۶۳
۶. ۲۹۳
. ۱۷۸
. ۳۸۳
۳۳۵
۶. ۲۸۷
. ۱۷۹
. ۳۴۳
۶۱
۶. ۱۶۰
. ۱۸۸
. ۴۶۹
۱
۶. ۱۴۳
. ۱۸۹
. ۴۴۳
۳۵۹
۶. ۱۲۷
. ۱۹۰
. ۴۱۶
۳۱۰
۶. ۱۱۴
. ۱۹۱
. ۳۸۶
۹
۵. ۹۹۲
. ۲۰۰
. ۵۱۴
۳۷۱
۵. ۹۶۷
. ۲۰۲
. ۵۰۲
۱۹۲
۵. ۹۵۹
. ۲۰۲
. ۴۶۵
۳۶۶
۵. ۹۵۶
. ۲۰۲
. ۴۲۱
۱۳۵
۵. ۹۲۴
. ۲۰۵
. ۴۲۰
۸۳
۵. ۸۷۰
. ۲۰۹
. ۴۵۲
۱۶۲
۵. ۸۷۰
. ۲۰۹
. ۴۰۴
۳۳۷
۵. ۸۵۳
. ۲۱۰
. ۳۸۴
۳۹۷
۵. ۸۵۳
. ۲۱۰
. ۳۳۸
۹۶
۵. ۷۶۴
. ۲۱۸
. ۴۲۴
۳۶۵
۵. ۷۶۴
. ۲۱۸
. ۳۷۷
۳۹۵
۵. ۶۹۸
. ۲۲۳
. ۴۳۱
۲۰۸
۵. ۶۷۸
. ۲۲۵
. ۴۱۵
۳۲۸
۵. ۶۴۲
. ۲۲۸
. ۴۲۵
۳۲۵
۵. ۵۶۹
. ۲۳۴
. ۴۹۶
۳۸۲
۵. ۵۱۶
. ۲۳۸
. ۵۳۵
۸۶
۵. ۳۹۷
. ۲۴۹
. ۶۷۹
۱۱۴
۵. ۳۵۹
. ۲۵۲
. ۶۹۳
۱۸۰
۵. ۳۴۵
. ۲۵۴
. ۶۷۳
۱۹
۴. ۸۳۶
. ۳۰۵
. ۹۹۵
۴۰
۴. ۸۳۶
. ۳۰۵
. ۹۹۳
حداکثر و حداقل فاصله از مرکز هندسی متغیرهای فوق حدود ۲۱ و ۴ گزارش شده و از آن جا که از بالا به پایین ردیف‏های پس از آن فاصله قابل توجهی دارد پس داده دور افتاده‏ای که باعث نرمال نشدن چند متغیره شده، وجود دارد. برای اینکه متغیر‏ها نرمال گردد نمونه‏های ۳۱۹، ۲۴۶، ۲۹۱، ۱۵۳، ۲۴۵، ۸۲، ۲۸۰ حذف شد و آزمون نرمال بودن انجام شد که طبق جدول ۴-۲۱ داده‏ها نرمال شدند.
جدول ۴-۲۱- ارزیابی نرمال بودن متغیر عملکرد سازمانی
متغیر
مینیمم
ماکزیمم
کجی
نسبت بحرانی
کشیدگی
نسبت بحرانی
q23
۱. ۰۰۰
۵. ۰۰۰
-. ۴۷۲
-۳. ۸۲۲
-. ۰۸۱
-. ۳۲۹
q22
۱. ۰۰۰
۵. ۰۰۰
-. ۱۳۲
-۱. ۰۶۸
-. ۶۸۶
-۲. ۷۷۸
q21
۱. ۰۰۰
۵. ۰۰۰
-. ۵۵۳
-۴. ۴۷۲
-. ۲۰۵
-. ۸۳۰
q20
۱. ۰۰۰
۵. ۰۰۰
-. ۳۶۶
-۲. ۹۶۰
-. ۵۴۹
-۲. ۲۲۲
Multivariate
۱. ۲۷۴
۱. ۸۲۳
با توجه به جدول ۴-۲۱ قدر مطلق نسبت‏های بحرانی کجی اکثراً از ۵۸/۲ بیشتر می‏باشند اما در مقابل قدر مطلق نسبت‏های کشیدگی اکثراً از ۵۸/۲ کمتر می‏باشند و لذا متغیرها دارای توزیع نرمال تک متغیره می‏باشند. “ضریب مردیا” در سطر آخر و مقدار بحرانی آن نیز کمتر از ۵۸/۲ است. لذا ۴ متغیر فوق دارای توزیع نرمال چند متغیره می‏باشد.
مدل‏های مشخص و غیر مشخص
برای “مشخص بودن مدل ” دارا بودن دو شرط به نام‏های “شرط رتبه ” و “شرط مرتبه ” ضرورت دارد. مدل متغیر عملکرد سازمانی شرط رتبه را دارا می‏باشد زیرا درجه آزادی مدل باید صفر یا مثبت باشد که در مدل ۶ با توجه به خروجی زیر عدد ۲ است:
Computation of degrees of freedom (Default model)
Number of distinct sample moments:
۱۰
Number of distinct parameters to be estimated:
۸
Degrees of freedom (10 – 8):
۲
۱۰ تعداد عناصر غیر زاید ماتریس واریانس-کوواریانس متغیرهای مشاهده شده است.
۸ تعداد پارامترهای آزاد تعریف شده در مدل است. درجه آزادی اختلاف این دو مقدار است و لذا برای اصلاح مدل می‏توان ۲ پارامتر دیگر را در مدل به صورت پارامتر آزاد تعریف نمود.
مدل ۶ شرط مرتبه را نیز دارا می‏باشد زیرا انجام عملیات محاسباتی در جبر ماتریس‏ها به منظور برآورد پارامترها و باز تولید ماتریس واریانس _ کوواریانس متغیرهای مشاهده شده امکان پذیر شده است. که در زیر آمده است.
شکل ۴-۱۸ تحلیل عاملی تأییدی متغیر عملکرد سازمانی با ضرایب غیر استاندارد
شکل ۴-۱۹ تحلیل عاملی تأییدی متغیر عملکرد سازمانی با ضرایب استاندارد
شاخص‏های برازش
Model Fit Summary
CMIN
Model
NPAR
CMIN
DF
P
CMIN/DF
Default model
۸
. ۵۳۵
۲
. ۷۶۵
. ۲۶۸
Saturated model
۱۰
. ۰۰۰
۰
Independence model
۴
۲۷۳. ۴۱۹
۶
. ۰۰۰
۴۵. ۵۷۰
RMR, GFI
Model
RMR
GFI
AGFI
PGFI
Default model
. ۰۰۸
. ۹۹۹
. ۹۹۷
. ۲۰۰
Saturated model
. ۰۰۰
۱. ۰۰۰
Independence model
. ۳۰۷
. ۷۰۵
. ۵۰۸
. ۴۲۳
Baseline Comparisons
Model
NFI
Delta1
RFI
rho1
IFI
Delta2
TLI
rho2
CFI
Default model
. ۹۹۸
. ۹۹۴
۱. ۰۰۵
۱. ۰۱۶
۱. ۰۰۰
Saturated model
۱. ۰۰۰
۱. ۰۰۰
۱. ۰۰۰
Independence model
. ۰۰۰
. ۰۰۰
. ۰۰۰
. ۰۰۰
. ۰۰۰
Parsimony-Adjusted Measures
Model
PRATIO
PNFI
PCFI
Default model
. ۳۳۳
. ۳۳۳
. ۳۳۳
Saturated model
. ۰۰۰
. ۰۰۰
. ۰۰۰
Independence model
۱. ۰۰۰
. ۰۰۰
. ۰۰۰
RMSEA
Model
RMSEA
LO 90
HI 90
PCLOSE
Default model
. ۰۰۰
. ۰۰۰
. ۰۶۷
. ۹۰۰
Independence model
. ۳۳۷
. ۳۰۴
. ۳۷۲
. ۰۰۰
HOELTER
Model
HOELTER
. ۰۵
HOELTER
. ۰۱
Default model
۴۳۸۹
۶۷۴۷
Independence model
۱۹
۲۵
نسبت کای اسکوئر مدل عملکرد سازمانی به درجه آزادی برابر ۲۶/۰ و مناسب است. شاخص‏های برازش تطبیقی همگی بالاتر از ۹۰ درصد و مناسب هستند. شاخص RMSEA پایینتر از ۵ درصد (۰۰۰/۰) و مناسب است. شاخص‏های مقتصد (اقتصادی بودن) پایینتر از ۵۰ درصد بوده و نامناسب هستند. بنابراین در کل مدل از برازش مناسبی برخوردار است.
شاخص‏های جزئی برازش (نسبت بحرانی و سطح معناداری)
جدول ۴-۲۲- نسبت بحرانی و سطح معناداری
Estimate
S. E.
C. R.
P
Label
q20
(توانایی شرکت)—
عملکرد سازمانی
۱. ۰۰۰
q21
(یکپارچگی داخلی)—
عملکرد سازمانی
. ۶۶۶
. ۰۹۷
۶. ۸۸۹
***
q22
(قابلیت‏های متمرکز داخلی)—
عملکرد سازمانی
۱. ۱۹۳
. ۱۳۲
۹. ۰۳۸
***
q23
(قابلیت‏های متمرکز خارجی)—
عملکرد سازمانی
. ۸۰۰
. ۰۹۵
۸. ۴۱۶
***
با توجه به خروجی نرم افزار آموس و سطوح معناداری برای تحلیل عاملی تأییدی متغیر عملکرد سازمانی در جدول ۴-۲۲، تمامی عاملها رابطه آنها با متغیر مکنون تأیید شد. در جدول ۴-۲۳ ضرایب استاندارد یعنی میزانی که هر متغیر در سنجش متغیر عملکرد سازمانی می‏تواند نقش داشته باشد، آورده شده است. با توجه به ضرایب گویه ۲۲ یعنی قابلیت‏های متمرکز داخلی با ضریب ۷۸/۰ بیشترین نقش و گویه ۲۱ یعنی یکپارچگی داخلی با ضریب ۴۳/۰ کمترین نقش را در سنجش متغیر عملکرد سازمانی دارا می‏باشند.
جدول ۴-۲۳- ضرایب استاندارد
Estimate
q20
(توانایی شرکت)—
عملکرد سازمانی
. ۶۵۴
q21
(یکپارچگی داخلی)—
عملکرد سازمانی
. ۴۳۳
q22
(قابلیت‏های متمرکز داخلی)—
عملکرد سازمانی
. ۷۸۴
q23
(قابلیت‏های متمرکز خارجی)—
عملکرد سازمانی
. ۵۵۴
Variances: (Group number 1 – Default model)
Estimate
S. E.
C. R.
P
Label
o. performance
. ۴۶۶
. ۰۷۸
۵. ۹۴۱
***
e1
. ۶۲۳
. ۰۶۴
۹. ۷۸۹
***
e2
. ۸۹۶
. ۰۷۰
۱۲. ۸۷۵
***
e3
. ۴۱۴
. ۰۶۹
۵. ۹۸۶
***
e4
. ۶۷۲
. ۰۵۷
۱۱. ۷۱۸
***
Squared Multiple Correlations: (Group number 1 – Default model)
Estimate
q23
. ۳۰۷
q22
. ۶۱۵
q21
. ۱۸۷
q20
. ۴۲۸
۴-۳-۳-۷- تحلیل عاملی تأییدی متغیر شرایط محیطی
مدل ۷
شکل ۴-۲۰
ارزیابی نرمال بودن داده‏های متغیر شرایط محیطی
جدول ۴-۲۴- ارزیابی نرمال بودن متغیر شرایط محیطی
متغیر
مینیمم
ماکزیمم
کجی
نسبت بحرانی
کشیدگی
نسبت بحرانی
q27
۱. ۰۰۰
۵. ۰۰۰
-. ۲۴۸
-۲. ۰۲۲
-. ۲۸۰
-۱. ۱۴۳
q26
۱. ۰۰۰
۵. ۰۰۰
-. ۳۶۱
-۲. ۹۴۹
-. ۴۱۳
-۱. ۶۸۷
q25
۱. ۰۰۰
۵. ۰۰۰
-. ۴۲۵
-۳. ۴۷۱
-. ۴۳۶
-۱. ۷۸۰
q24
۱. ۰۰۰
۵. ۰۰۰
-. ۴۳۱
-۳. ۵۲۱
-. ۳۹۵
-۱. ۶۱۴
Multivariate
-۱. ۰۸۳
-۱. ۵۶۳
با توجه به جدول ۴-۲۴ قدر مطلق نسبت‏های بحرانی کشیدگی از ۵۸/۲ همگی کمتر می‏باشند. “ضریب مردیا” در سطر آخر و مقدار بحرانی آن نیز کمتر از ۵۸/۲ برآورد شد. لذا ۴ متغیر فوق دارای توزیع نرمال تک متغیره و چند متغیره هستند.
مدل‏های مشخص و غیر مشخص
برای “مشخص بودن مدل ” دارا بودن دو شرط به نام‏های “شرط رتبه ” و “شرط مرتبه ” ضرورت دارد. مدل متغیر شرایط محیطی شرط رتبه را دارا می‏باشد زیرا درجه آزدی مدل باید صفر یا مثبت باشد که در مدل ۷ با توجه به خروجی زیر عدد ۲ است:
Computation of degrees of freedom (Default model)
Number of distinct sample moments:
۱۰
Number of distinct parameters to be estimated:
۸
Degrees of freedom (10 – 8):
۲
۱۰ تعداد عناصر غیر زاید ماتریس واریانس-کوواریانس متغیرهای مشاهده شده است.
۸ تعداد پارامتر‏های آزاد تعریف شده در مدل است. درجه آزادی اختلاف این دو مقدار است و لذا برای اصلاح مدل می‏توان ۲ پارامتر دیگر را در مدل به صورت پارامتر آزاد تعریف نمود.
مدل ۷ شرط مرتبه را نیز دارا می‏باشد زیرا انجام عملیات محاسباتی در جبر ماتریس‏ها به منظور برآورد پارامتر‏ها و باز تولید ماتریس واریانس – کوواریانس متغیرهای مشاهده شده امکان پذیر شده است. که در زیر آمده است.
شکل ۴-۲۱ تحلیل عاملی تأییدی متغیر شرایط محیطی با ضرایب غیر استاندارد
شکل ۴-۲۲ تحلیل عاملی تأییدی متغیر شرایط محیطی با ضرایب استاندارد
شاخص‏های برازش
Model Fit Summary
CMIN
Model
NPAR
CMIN
DF
P
CMIN/DF
Default model
۸
۱. ۰۴۹
۲
. ۵۹۲
. ۵۲۴
Saturated model
۱۰
. ۰۰۰
۰
Independence model
۴
۱۵۱. ۲۹۱
۶
. ۰۰۰
۲۵. ۲۱۵
RMR, GFI
Model
RMR
GFI
AGFI
PGFI
Default model
. ۰۱۰
. ۹۹۹
. ۹۹۳
. ۲۰۰
Saturated model
. ۰۰۰
۱. ۰۰۰
Independence model
. ۱۸۴
. ۸۱۶
. ۶۹۳
. ۴۸۹
Baseline Comparisons
Model
NFI
Delta1
RFI
rho1
IFI
Delta2
TLI
rho2
CFI
Default model
. ۹۹۳
. ۹۷۹
۱. ۰۰۶
۱. ۰۲۰
۱. ۰۰۰
Saturated model
۱. ۰۰۰
۱. ۰۰۰
۱. ۰۰۰
Independence model
. ۰۰۰
. ۰۰۰
. ۰۰۰
. ۰۰۰
. ۰۰۰
Parsimony-Adjusted Measures
Model
PRATIO
PNFI
PCFI
Default model
. ۳۳۳
. ۳۳۱
. ۳۳۳
Saturated model
. ۰۰۰
. ۰۰۰
. ۰۰۰
Independence model
۱. ۰۰۰
. ۰۰۰
. ۰۰۰
RMSEA
Model
RMSEA
LO 90
HI 90
PCLOSE
Default model
. ۰۰۰
. ۰۰۰
. ۰۸۲
. ۸۱۰
Independence model
. ۲۴۶
. ۲۱۳
. ۲۸۱
. ۰۰۰
HOELTER
Model
HOELTER
. ۰۵
HOELTER
. ۰۱
Default model
۲۲۸۰
۳۵۰۴
Independence model
۳۴
۴۵
نسبت کای اسکوئر مدل شرایط محیطی به درجه آزادی برابر ۵۲/۰ و مناسب است. شاخص‏های برازش تطبیقی بالاتر از ۹۰ درصد و مناسب هستند. شاخص RMSEA پایینتر از ۵ درصد (۰۰۰/۰) و مناسب است. شاخص‏های مقتصد (اقتصادی بودن) همگی پایینتر از ۵۰ درصد

مطلب مرتبط :   منبع پایان نامه درموردفناوری اطلاعات، تحلیل عاملی، تحلیل عامل، استاندارد

admin2

No category

No description. Please update your profile.

You must be logged in to post a comment