منبع پایان نامه درمورد کسب و کار، تحلیل عاملی، تحلیل عامل، استاندارد

اتریس واریانس-کوواریانس متغیرهای مشاهده شده است.
۸ تعداد پارامتر‏های آزاد تعریف شده در مدل است. درجه آزادی اختلاف این دو مقدار است و لذا برای اصلاح مدل می‏توان ۲ پارامتر دیگر را در مدل به صورت پارامتر آزاد تعریف نمود.
مدل ۲ شرط مرتبه را نیز دارا می‏باشد زیرا انجام عملیات محاسباتی در جبر ماتریس‏ها به منظور برآورد پارامتر‏ها و باز تولید ماتریس واریانس – کوواریانس متغیرهای مشاهده شده امکان پذیر شده است. که در زیر آمده است.
شکل ۴-۴ تحلیل عاملی تأییدی متغیر ارزش کسب و کار با ضرایب غیر استاندارد
شکل ۴-۵ تحلیل عاملی تأییدی متغیر ارزش کسب و کار با ضرایب استاندارد
شاخص‏های برازش
Model Fit Summary
CMIN
Model
NPAR
CMIN
DF
P
CMIN/DF
Default model
۸
۸. ۱۵۸
۲
. ۰۱۷
۴. ۰۷۹
Saturated model
۱۰
. ۰۰۰
۰
Independence model
۴
۲۷۲. ۵۴۹
۶
. ۰۰۰
۴۵. ۴۲۵
RMR, GFI
Model
RMR
GFI
AGFI
PGFI
Default model
. ۰۳۱
. ۹۹۰
. ۹۵۲
. ۱۹۸
Saturated model
. ۰۰۰
۱. ۰۰۰
Independence model
. ۳۰۶
. ۷۱۲
. ۵۲۰
. ۴۲۷
Baseline Comparisons
Model
NFI
Delta1
RFI
rho1
IFI
Delta2
TLI
rho2
CFI
Default model
. ۹۷۰
. ۹۱۰
. ۹۷۷
. ۹۳۱
. ۹۷۷
Saturated model
۱. ۰۰۰
۱. ۰۰۰
۱. ۰۰۰
Independence model
. ۰۰۰
. ۰۰۰
. ۰۰۰
. ۰۰۰
. ۰۰۰
Parsimony-Adjusted Measures
Model
PRATIO
PNFI
PCFI
Default model
. ۳۳۳
. ۳۲۳
. ۳۲۶
Saturated model
. ۰۰۰
. ۰۰۰
. ۰۰۰
Independence model
۱. ۰۰۰
. ۰۰۰
. ۰۰۰
RMSEA
Model
RMSEA
LO 90
HI 90
PCLOSE
Default model
. ۰۸۸
. ۰۳۲
. ۱۵۴
. ۱۱۷
Independence model
. ۳۳۴
. ۳۰۱
. ۳۶۸
. ۰۰۰
HOELTER
Model
HOELTER
. ۰۵
HOELTER
. ۰۱
Default model
۲۹۴
۴۵۱
Independence model
۱۹
۲۵
نسبت کای اسکوئر مدل ارزش کسب و کار به درجه آزادی برابر ۰۷/۴ و نامناسب است. شاخص‏های برازش تطبیقی بالاتر از ۹۰ درصد و مناسب هستند. شاخص‏های مقتصد (اقتصادی بودن) همگی پایینتر از ۵۰ درصد بوده و نامناسب هستند. شاخص RMSEA بالاتر از ۵ درصد (۰۸۸/۰) و نامناسب است. شاخص هولتر نیز بالاتر از ۲۰۰ و مناسب می‏باشد. لذا در کل می‏توان گفت مدل از برازش نامناسبی برخوردار می‏باشد و نیاز به اصلاحات جزئی در مدل می‏باشد. شاخص‏های اصلاح آموس برای اصلاح مدل ارزش کسب و کار به شرح زیر می‏باشد:
Modification Indices (Group number 1 – Default model)
Covariances: (Group number 1 – Default model)
M. I.
Par Change
e3

e4
۲. ۸۳۶
. ۰۶۷
e2

e4
۲. ۵۶۱
-. ۰۵۸
e1

e3
۳. ۸۶۱
-. ۰۸۳
Variances: (Group number 1 – Default model)
M. I.
Par Change
Regression Weights: (Group number 1 – Default model)
M. I.
Par Change
q8

q9
۲. ۰۷۸
. ۰۶۶
q8

q6
۲. ۰۱۸
-. ۰۵۷
q6

q8
۲. ۶۳۷
-. ۰۷۸
بر طبق جدول فوق برای اصلاح مدل پیشنهاد شده که برقراری ارتباط بین دو خطای ۳ و ۱ کای اسکوئر را به میزان ۳ کاهش میدهد. با برقراری ارتباط برازش مدل بهبود یافت لذا مدل به شکل زیر ارائه می‏شود:
شکل ۴-۶ مدل اصلاحی تحلیل عاملی تأییدی متغیر ارزش کسب و کار با ضرایب غیر استاندارد
شکل ۴-۷ مدل اصلاحی تحلیل عاملی تأییدی متغیر ارزش کسب و کار با ضرایب استاندارد
شاخص‏های برازش مدل اصلاحی
Model Fit Summary
CMIN
Model
NPAR
CMIN
DF
P
CMIN/DF
Default model
۹
. ۳۹۸
۱
. ۵۲۸
. ۳۹۸
Saturated model
۱۰
. ۰۰۰
۰
Independence model
۴
۲۷۱. ۳۷۹
۶
. ۰۰۰
۴۵. ۲۳۰
RMR, GFI
Model
RMR
GFI
AGFI
PGFI
Default model
. ۰۰۷
۱. ۰۰۰
. ۹۹۵
. ۱۰۰
Saturated model
. ۰۰۰
۱. ۰۰۰
Independence model
. ۳۰۵
. ۷۱۳
. ۵۲۱
. ۴۲۸
Baseline Comparisons
Model
NFI
Delta1
RFI
rho1
IFI
Delta2
TLI
rho2
CFI
Default model
. ۹۹۹
. ۹۹۱
۱. ۰۰۲
۱. ۰۱۴
۱. ۰۰۰
Saturated model
۱. ۰۰۰
۱. ۰۰۰
۱. ۰۰۰
Independence model
. ۰۰۰
. ۰۰۰
. ۰۰۰
. ۰۰۰
. ۰۰۰
Parsimony-Adjusted Measures
Model
PRATIO
PNFI
PCFI
Default model
. ۱۶۷
. ۱۶۶
. ۱۶۷
Saturated model
. ۰۰۰
. ۰۰۰
. ۰۰۰
Independence model
۱. ۰۰۰
. ۰۰۰
. ۰۰۰
RMSEA
Model
RMSEA
LO 90
HI 90
PCLOSE
Default model
. ۰۰۰
. ۰۰۰
. ۱۱۳
. ۶۹۵
Independence model
. ۳۳۳
. ۳۰۰
. ۳۶۷
. ۰۰۰
HOELTER
Model
HOELTER
. ۰۵
HOELTER
. ۰۱
Default model
۳۸۵۵
۶۶۵۹
Independence model
۱۹
۲۵
نسبت کای اسکوئر مدل ارزش کسب و کار به درجه آزادی برابر ۳۹/۰ و مناسب است. شاخص‏های برازش تطبیقی همگی بالاتر از ۹۰ درصد و مناسب هستند. شاخص RMSEA پایینتر از ۵ درصد (۰۰۰/۰) و مناسب است. شاخص‏های مقتصد (اقتصادی بودن) همگی پایینتر از ۵۰ درصد بوده و نامناسب هستند. شاخص هولتر بالاتر از ۲۰۰ و نشان دهنده حجم کافی نمونه می‏باشد. بنابراین در کل مدل از برازش مناسبی برخوردار است
شاخص‏های جزئی برازش (نسبت بحرانی و سطح معناداری)
جدول ۴-۱۳- نسبت بحرانی و سطح معناداری
Estimate
S. E.
C. R.
P
Label
q6
(بازده معاملاتی)—
ارزش کسب و کار
۱. ۰۰۰
q7
(اندازه شرکت)—
ارزش کسب و کار
. ۹۴۲
. ۱۲۸
۷. ۳۵۰
***
q8
(سرمایه)—
ارزش کسب و کار
. ۷۵۵
. ۰۹۵
۷. ۹۶۰
***
q9
(سودبخشی)—
ارزش کسب و کار
. ۵۸۷
. ۰۸۷
۶. ۷۸۲
***
با توجه به خروجی نرم افزار آموس و سطوح معناداری برای تحلیل عاملی تأییدی متغیر ارزش کسب و کار در جدول ۴-۱۳، تمامی عاملها رابطه آنها با متغیر مکنون تأیید شد. در جدول ۴-۱۴ ضرایب استاندارد یعنی میزانی که هر متغیر در سنجش ارزش کسب و کار می‏تواند نقش داشته باشد، آورده شده است. با توجه به ضرایب گویه ۶ یعنی بازده معاملاتی با ضریب ۷۰/۰ بیشترین نقش و گویه ۹ یعنی سودبخشی با ضریب ۴۷/۰ کمترین نقش را در سنجش متغیر ارزش کسب و کار دارا می‏باشند.
جدول ۴-۱۴- ضرایب استاندارد
Estimate
q6
(بازده معاملاتی)—
ارزش کسب و کار
. ۷۰۱
q7
(اندازه شرکت)—
ارزش کسب و کار
. ۷۱۵
q8
(سرمایه)—
ارزش کسب و کار
. ۵۹۵
q9
(سودبخشی)—
ارزش کسب و کار
. ۴۷۳
Covariances: (Group number 1 – Default model)
Estimate
S. E.
C. R.
P
Label
e1

e3
-. ۱۷۳
. ۰۶۴
-۲. ۶۹۶
. ۰۰۷
Correlations: (Group number 1 – Default model)
Estimate
e1

e3
-. ۲۷۱
Variances: (Group number 1 – Default model)
Estimate
S. E.
C. R.
P
Label
B. Value
. ۶۱۵
. ۱۱۲
۵. ۴۹۰
***
e1
. ۶۳۷
. ۰۹۴
۶. ۸۱۱
***
e2
. ۵۲۰
. ۰۷۴
۷. ۰۶۹
***
e3
. ۶۳۹
. ۰۷۰
۹. ۰۷۶
***
e4
. ۷۳۴
. ۰۵۸
۱۲. ۷۵۰
***
Squared Multiple Correlations: (Group number 1 – Default model)
Estimate
q9
. ۲۲۴
q8
. ۳۵۴
q7
. ۵۱۲
q6
. ۴۹۱
۴-۳-۳-۳- تحلیل عاملی تأییدی متغیر مدیریت ارتباط با مشتری
مدل ۳
شکل ۴-۸ ارزیابی نرمال بودن تک متغیره و چند متغیره
جدول ۴-۱۵- ارزیابی نرمال بودن
متغیر
مینیمم
ماکزیمم
کجی
نسبت بحرانی
کشیدگی
نسبت بحرانی
q12
۱. ۰۰۰
۵. ۰۰۰
-. ۴۴۷
-۳. ۶۵۰
-. ۵۲۰
-۲. ۱۲۳
q11
۱. ۰۰۰
۵. ۰۰۰
-. ۵۴۲
-۴. ۴۲۷
-. ۲۰۵
-. ۸۳۷
q10
۱. ۰۰۰
۵. ۰۰۰
-. ۴۱۲
-۳. ۳۶۳
-. ۳۴۰
-۱. ۳۸۷
Multivariate
. ۶۹۷
۱. ۲۷۲
با توجه به جدول ۴-۱۵ قدر مطلق نسبت‏های بحرانی کشیدگی همگی از ۵۸/۲ کمتر می‏باشند. همچنین “ضریب مردیا” در سطر آخر و مقدار بحرانی آن نیز کمتر از ۵۸/۲ است. لذا ۳ متغیر فوق دارای توزیع نرمال تک متغیره و چند متغیره می‏باشند.
مدل‏های مشخص و غیر مشخص
برای “مشخص بودن مدل ” دارا بودن دو شرط به نام‏های “شرط رتبه ” و “شرط مرتبه ” ضرورت دارد. مدل متغیر مدیریت ارتباط با مشتری شرط رتبه را دارا می‏باشد زیرا درجه آزدی مدل باید صفر یا مثبت باشد که در مدل ۳ با توجه به خروجی زیر عدد ۰ است:
Computation of degrees of freedom (Default model)
Number of distinct sample moments:
۶
Number of distinct parameters to be estimated:
۶
Degrees of freedom (6 – 6):
۰
۶ تعداد عناصر غیر زاید ماتریس واریانس-کوواریانس متغیرهای مشاهده شده است.
۶ تعداد پارامتر‏های آزاد تعریف شده در مدل است. درجه آزادی اختلاف این دو مقدار است و لذا برای اصلاح مدل نمی توان پارامتر دیگر را در مدل به صورت پارامتر آزاد تعریف نمود. این مدل اشباع شده است.
مدل ۳ شرط مرتبه را نیز دارا می‏باشد زیرا انجام عملیات محاسباتی در جبر ماتریس‏ها به منظور برآورد پارامتر‏ها و باز تولید ماتریس واریانس – کوواریانس متغیرهای مشاهده شده امکان پذیر شده است. که در زیر آمده است.
شکل ۴-۹ تحلیل عاملی تأییدی متغیر مدیریت ارتباط با مشتری با ضرایب غیر استاندارد
شکل ۴-۱۰ تحلیل عاملی تأییدی متغیر مدیریت ارتباط با مشتری با ضرایب استاندارد
شاخص‏های برازش
CMIN
Model
NPAR
CMIN
DF
P
CMIN/DF
Default model
۶
. ۰۰۰
۰
Saturated model
۶
. ۰۰۰
۰
Independence model
۳
۱۱۰. ۶۹۸
۳
. ۰۰۰
۳۶. ۸۹۹
در مدل ۳ میزان کای اسکوئر مدل برابر صفر گردید و مدل اشباع شده است. این مدلها چون می‏توانند حالات مختلفی را به خود گیرند طبق نظر ری کف و مارکولیدس (۲۰۰۲) نمی توان آنها را آزمون نمود.
۴-۳-۳-۴- تحلیل عاملی تأییدی متغیر فناوری اطلاعات
مدل ۴
شکل ۴-۱۱ ارزیابی نرمال بودن داده‏های متغیر فناوری اطلاعات
جدول ۴-۱۶- آزمون نرمال بودن
متغیر
مینیمم
ماکزیمم
کجی
نسبت بحرانی
کشیدگی
نسبت بحرانی
q16
۱. ۰۰۰
۵. ۰۰۰
-. ۵۲۹
-۴. ۳۱۶
-. ۱۹۹
-. ۸۱۲
q15
۱. ۰۰۰
۵. ۰۰۰
-. ۴۵۰
-۳. ۶۷۷
-. ۱۰۳
-. ۴۲۱
q14
۱. ۰۰۰
۵. ۰۰۰
-. ۴۸۹
-۳. ۹۹۵
-. ۱۱۶
-. ۴۷۲
q13
۱. ۰۰۰
۵. ۰۰۰
-. ۶۹۲
-۵. ۶۵۲
-. ۱۲۱
-. ۴۹۲
Multivariate
۱. ۵۳۵
۲. ۲۱۵
با توجه به جدول ۴-۱۶ قدر مطلق نسبت‏های بحرانی کجی همگی از ۵۸/۲ بیشتر می‏باشند اما در مقابل قدر مطلق نسبت‏های کشیدگی همگی از ۵۸/۲ کمتر می‏باشند و لذا متغیرها دارای توزیع نرمال تک متغیره می‏باشند. “ضریب مردیا” در سطر آخر و مقدار بحرانی آن نیز کمتر از ۵۸/۲ است. لذا ۴ متغیر فوق دارای توزیع نرمال چند متغیره می‏باشد.
مدل‏های

دیدگاهتان را بنویسید