منبع پایان نامه درمورد CRM

ی
. ۵۳۶
q24

شرایط محیطی
. ۵۱۵
q25

شرایط محیطی
. ۶۲۳
q26

شرایط محیطی
. ۵۵۲
q27

شرایط محیطی
. ۳۸۲
Covariances: (Group number 1 – Default model)
Estimate
S. E.
C. R.
P
Label
e32

e33
. ۲۰۴
. ۰۳۲
۶. ۳۰۸
***
e12

e24
. ۶۱۹
. ۰۵۴
۱۱. ۵۰۴
***
e13

e25
. ۴۱۲
. ۰۳۹
۱۰. ۴۶۶
***
e14

e26
. ۲۹۵
. ۰۳۵
۸. ۳۶۲
***
e17

e27
. ۲۶۱
. ۰۴۰
۶. ۵۳۶
***
e21

delivery on time
. ۲۳۹
. ۰۳۷
۶. ۴۵۵
***
e15

e33
. ۱۵۱
. ۰۳۱
۴. ۸۷۶
***
e17

e30
. ۰۸۹
. ۰۲۰
۴. ۳۲۹
***
e15

e32
. ۱۰۳
. ۰۲۴
۴. ۲۹۴
***
e1

e31
-. ۱۱۴
. ۰۲۸
-۴. ۱۱۳
***
e5

e29
. ۱۶۸
. ۰۳۳
۵. ۰۳۲
***
e8

e19
. ۱۲۹
. ۰۴۸
۲. ۶۷۸
. ۰۰۷
e16

e17
. ۱۰۷
. ۰۲۷
۳. ۹۷۰
***
e4

e19
. ۲۰۶
. ۰۴۷
۴. ۳۹۴
***
e14

e34
. ۰۶۹
. ۰۱۹
۳. ۶۳۵
***
e6

e27
-. ۱۴۴
. ۰۳۲
-۴. ۴۸۱
***
e7

e8
. ۱۴۵
. ۰۳۷
۳. ۸۹۸
***
e10

e15
-. ۰۹۵
. ۰۳۴
-۲. ۷۵۴
. ۰۰۶
e3

e30
-. ۰۸۰
. ۰۲۱
-۳. ۹۰۸
***
e19

e20
. ۲۹۳
. ۰۴۹
۵. ۹۶۱
***
e8

e20
. ۱۹۴
. ۰۴۲
۴. ۶۱۲
***
e19

e22
. ۲۰۳
. ۰۴۶
۴. ۴۱۲
***
e27

e32
. ۱۵۹
. ۰۳۵
۴. ۵۸۳
***
e19

delivery on time
-. ۱۲۳
. ۰۳۰
-۴. ۰۹۳
***
e27

e33
. ۱۰۶
. ۰۲۸
۳. ۷۹۱
***
e3

e19
. ۱۲۶
. ۰۳۴
۳. ۷۱۰
***
e1

e29
. ۱۱۸
. ۰۳۱
۳. ۷۵۳
***
e11

e21
-. ۱۲۱
. ۰۳۸
-۳. ۲۲۶
. ۰۰۱
e12

e15
. ۰۷۱
. ۰۲۷
۲. ۶۴۷
. ۰۰۸
e6

e17
-. ۱۲۳
. ۰۳۳
-۳. ۶۷۴
***
e9

e30
. ۰۶۷
. ۰۲۴
۲. ۷۹۳
. ۰۰۵
e6

e23
-. ۰۹۹
. ۰۳۶
-۲. ۷۹۴
. ۰۰۵
e23

e34
. ۰۶۷
. ۰۲۱
۳. ۱۷۰
. ۰۰۲
e15

e16
. ۰۸۱
. ۰۳۳
۲. ۴۸۴
. ۰۱۳
e2

e31
-. ۰۴۶
. ۰۲۷
-۱. ۷۴۱
. ۰۸۲
e3

e15
-. ۰۷۱
. ۰۲۹
-۲. ۴۵۲
. ۰۱۴
e8

e32
. ۱۰۴
. ۰۲۶
۳. ۹۸۴
***
e3

e5
-. ۱۱۸
. ۰۳۷
-۳. ۱۵۷
. ۰۰۲
e10

e18
. ۱۱۵
. ۰۳۸
۳. ۰۰۹
. ۰۰۳
e2

e18
. ۱۱۷
. ۰۳۸
۳. ۰۹۰
. ۰۰۲
e7

e31
-. ۰۸۰
. ۰۲۶
-۳. ۰۹۸
. ۰۰۲
e8

e30
. ۰۸۶
. ۰۲۵
۳. ۴۶۳
***
e2

e8
. ۱۲۰
. ۰۳۷
۳. ۲۳۹
. ۰۰۱
e2

e7
. ۰۹۵
. ۰۳۵
۲. ۶۹۰
. ۰۰۷
e8

e9
. ۱۰۱
. ۰۳۷
۲. ۷۱۹
. ۰۰۷
e9

e20
. ۰۹۵
. ۰۳۷
۲. ۵۷۰
. ۰۱۰
e4

e33
. ۰۹۱
. ۰۳۲
۲. ۸۹۵
. ۰۰۴
e1

e3
-. ۱۲۸
. ۰۳۷
-۳. ۴۴۹
***
e14

e15
. ۰۶۰
. ۰۲۵
۲. ۴۲۹
. ۰۱۵
e4

e14
-. ۰۷۴
. ۰۲۷
-۲. ۷۰۵
. ۰۰۷
e3

e26
. ۰۵۴
. ۰۲۳
۲. ۲۹۵
. ۰۲۲
e11

e33
. ۰۷۱
. ۰۲۷
۲. ۶۴۰
. ۰۰۸
e11

e34
. ۰۴۶
. ۰۲۰
۲. ۲۸۷
. ۰۲۲
e1

e15
. ۰۶۷
. ۰۳۲
۲. ۱۰۳
. ۰۳۵
e8

e22
. ۰۹۳
. ۰۳۹
۲. ۴۰۰
. ۰۱۶
Correlations: (Group number 1 – Default model)
Estimate
e32

e33
. ۶۹۸
e12

e24
. ۷۷۵
e13

e25
. ۸۴۸
e14

e26
. ۵۵۷
e17

e27
. ۴۴۴
e21

delivery on time
. ۵۱۵
e15

e33
. ۳۰۹
e17

e30
. ۴۸۲
e15

e32
. ۲۴۳
e1

e31
-. ۳۳۴
e5

e29
. ۶۵۹
e8

e19
. ۱۴۵
e16

e17
. ۱۸۷
e4

e19
. ۲۲۷
e14

e34
. ۲۴۴
e6

e27
-. ۲۳۹
e7

e8
. ۲۱۰
e10

e15
-. ۱۳۹
e3

e30
-. ۵۲۶
e19

e20
. ۳۵۲
e8

e20
. ۲۵۱
e19

e22
. ۲۷۴
e27

e32
. ۴۰۲
e19

delivery on time
-. ۲۵۹
e27

e33
. ۲۳۳
e3

e19
. ۲۰۶
e1

e29
. ۴۹۴
e11

e21
-. ۱۵۵
e12

e15
. ۰۸۸
e6

e17
-. ۲۱۴
e9

e30
. ۳۲۴
e6

e23
-. ۱۵۴
e23

e34
. ۲۰۴
e15

e16
. ۱۲۶
e2

e31
-. ۱۲۵
e3

e15
-. ۱۳۶
e8

e32
. ۲۲۶
e3

e5
-. ۲۳۱
e10

e18
. ۱۷۶
e2

e18
. ۱۷۴
e7

e31
-. ۲۳۶
e8

e30
. ۳۸۷
e2

e8
. ۱۵۸
e2

e7
. ۱۴۹
e8

e9
. ۱۳۲
e9

e20
. ۱۳۳
e4

e33
. ۱۷۱
e1

e3
-. ۲۶۸
e14

e15
. ۰۹۹
e4

e14
-. ۱۱۲
e3

e26
. ۱۱۷
e11

e33
. ۱۴۹
e11

e34
. ۱۴۲
e1

e15
. ۱۰۳
e8

e22
. ۱۳۶
Variances: (Group number 1 – Default model)
Estimate
S. E.
C. R.
P
Label
delivery on time
. ۲۳۵
. ۰۴۷
۵. ۰۱۱
***
e28
. ۱۱۰
. ۰۲۷
۴. ۰۴۵
***
e29
. ۰۹۷
. ۰۴۱
۲. ۳۴۵
. ۰۱۹
e30
. ۰۶۰
. ۰۲۷
۲. ۲۵۷
. ۰۲۴
e31
. ۱۹۷
. ۰۳۷
۵. ۳۱۹
***
e32
. ۲۵۴
. ۰۴۷
۵. ۳۷۹
***
e33
. ۳۳۶
. ۰۶۱
۵. ۵۰۱
***
e34
. ۱۵۵
. ۰۲۷
۵. ۶۷۳
***
e1
. ۵۸۶
. ۰۵۴
۱۰. ۸۷۷
***
e2
. ۶۹۶
. ۰۵۲
۱۳. ۲۷۶
***
e3
. ۳۸۸
. ۰۴۸
۸. ۱۳۴
***
e4
. ۸۵۴
. ۰۶۴
۱۳. ۳۰۱
***
e5
. ۶۷۱
. ۰۵۹
۱۱. ۳۱۰
***
e6
. ۵۸۸
. ۰۵۳
۱۱. ۰۳۹
***
e7
. ۵۷۸
. ۰۴۹
۱۱. ۹۰۱
***
e8
. ۸۲۶
. ۰۶۰
۱۳. ۸۷۶
***
e9
. ۷۱۸
. ۰۵۳
۱۳. ۵۱۹
***
e10
. ۶۵۶
. ۰۵۴
۱۲. ۱۵۱
***
e11
. ۶۶۹
. ۰۵۳
۱۲. ۷۰۸
***
e12
. ۹۰۲
. ۰۶۹
۱۳. ۱۵۰
***
e13
. ۴۱۹
. ۰۴۹
۸. ۶۳۳
***
e14
. ۵۱۴
. ۰۴۰
۱۳. ۰۰۷
***
e15
. ۷۱۲
. ۰۵۲
۱۳. ۶۲۲
***
e16
. ۵۸۴
. ۰۴۶
۱۲. ۶۹۲
***
e17
. ۵۶۱
. ۰۵۲
۱۰. ۷۰۴
***
e18
. ۶۵۱
. ۰۶۴
۱۰. ۱۵۲
***
e19
. ۹۶۴
. ۰۷۸
۱۲. ۲۹۹
***
e20
. ۷۲۱
. ۰۶۳
۱۱. ۳۸۶
***
e21
. ۹۲۰
. ۰۷۴
۱۲. ۴۱۷
***
e22
. ۵۶۹
. ۰۶۰
۹. ۴۰۹
***
e23
. ۷۰۷
. ۰۵۸
۱۲. ۲۶۹
***
e24
. ۷۰۸
. ۰۵۷
۱۲. ۳۴۴
***
e25
. ۵۶۳
. ۰۵۲
۱۰. ۸۰۶
***
e26
. ۵۴۶
. ۰۴۵
۱۲. ۰۵۰
***
e27
. ۶۱۵
. ۰۴۶
۱۳. ۳۷۹
***
Squared Multiple Correlations: (Group number 1 – Default model)
Estimate
E. S
. ۳۹۵
O. P.
. ۱۴۴
O. A.
. ۱۹۸
IT
. ۷۱۵
CRM
. ۸۳۰
B. V
. ۸۵۳
s. chain
. ۶۸۲
q27
. ۱۴۶
q26
. ۳۰۵
q25
. ۳۸۹
q24
. ۲۶۵
q23
. ۲۸۷
q22
. ۴۷۸
q21
. ۲۰۰
q20
. ۳۵۲
q19
. ۲۱۱
q18
. ۳۹۳
q17
. ۳۶۱
q16
. ۳۵۵
q15
. ۱۷۲
q14
. ۳۲۴
q13
. ۶۲۳
q12
. ۲۴۴
q11
. ۲۷۸
q10
. ۳۵۰
q9
. ۲۳۰
q8
. ۱۵۲
q7
. ۴۴۹
q6
. ۵۲۸
q5
. ۳۷۰
q4
. ۲۴۲
q3
. ۵۲۵
q2
. ۲۳۶
q1
. ۳۷۰
مقایسه چهار روش برآورد خودگردان سازی
مقایسه روش حدأکثر درست نمایی با بقیه روشها
ADF discrepancy (implie‏d vs pop) (Default model)
|——————–
۱۳۲۴۱. ۱۹۲
|*
۱۵۷۰۸. ۲۷۵
|***
۱۸۱۷۵. ۳۵۸
|*****
۲۰۶۴۲. ۴۴۱
|************
۲۳۱۰۹. ۵۲۴
|*****************
۲۵۵۷۶. ۶۰۷
|*******************
۲۸۰۴۳. ۶۹۰
|****************
N = 200
۳۰۵۱۰. ۷۷۳
|************
Mean = 26625. 282
۳۲۹۷۷. ۸۵۶
|*******
S. e. = 403. 636
۳۵۴۴۴. ۹۳۹
|******
۳۷۹۱۲. ۰۲۲
|**
۴۰۳۷۹. ۱۰۵
|*
۴۲۸۴۶. ۱۸۸
|
۴۵۳۱۳. ۲۷۱
|*
۴۷۷۸۰. ۳۵۴
|*
|——————–
ML discrepancy (implied vs pop) (Default model)
|——————–
۴۲۴. ۶۶۳
|**
۴۳۷. ۶۴۸
|****
۴۵۰. ۶۳۴
|*****
۴۶۳. ۶۱۹
|************
۴۷۶. ۶۰۵
|**************
۴۸۹. ۵۹۰
|******
۵۰۲. ۵۷۵
|***********
N = 200
۵۱۵. ۵۶۱
|*****
Mean = 486. 608
۵۲۸. ۵۴۶
|*****
S. e. = 2. 336
۵۴۱. ۵۳۱
|**
۵۵۴. ۵۱۷
|**
۵۶۷. ۵۰۲
|*
۵۸۰. ۴۸۸
|*
۵۹۳. ۴۷۳
|*
۶۰۶. ۴۵۸
|*
|——————–
GLS discrepancy (implied vs pop) (Default model)
|——————–
۴۰۸. ۸۳۱
|*
۴۳۲. ۳۵۵
|*
۴۵۵. ۸۷۹
|*********
۴۷۹. ۴۰۴
|**************
۵۰۲. ۹۲۸
|**************
۵۲۶. ۴۵۲
|*******************
۵۴۹. ۹۷۶
|*****************
N = 200
۵۷۳. ۵۰۱
|**********
Mean = 536. 475
۵۹۷. ۰۲۵
|******
S. e. = 4. 063
۶۲۰. ۵۴۹
|*****
۶۴۴. ۰۷۳
|***
۶۶۷. ۵۹۸
|**
۶۹۱. ۱۲۲
|*
۷۱۴. ۶۴۶
|*
۷۳۸. ۱۷۰
|*
|——————–
ULS discrepancy (implied vs pop) (Default model)
|——————–
۳۸۷. ۷۱۳
|**
۴۳۳. ۲۹۶
|*********
۴۷۸. ۸۷۹
|**************
۵۲۴. ۴۶۲
|**************
۵۷۰. ۰۴۵
|*********
۶۱۵. ۶۲۸
|*******
۶۶۱. ۲۱۱
|*****
N = 200
۷۰۶. ۷۹۴
|****
Mean = 555. 103
۷۵۲. ۳۷۷
|**
S. e. = 7. 415
۷۹۷. ۹۶۰
|**
۸۴۳. ۵۴۳
|
۸۸۹. ۱۲۶
|*
۹۳۴. ۷۰۹
|
۹۸۰. ۲۹۲
|
۱۰۲۵. ۸۷۵
|*
|——————–
مقایسه روش حدأقل مربعات تعمیم یافته (GLS) بابقیه روشها
ADF discrepancy (implied vs pop) (Default model)
|——————–
۸۷۵۶. ۱۴۶
|*
۱۰۹۵۸. ۵۰۹
|**
۱۳۱۶۰. ۸۷۲
|******
۱۵۳۶۳. ۲۳۶
|************
۱۷۵۶۵. ۵۹۹
|**************
۱۹۷۶۷. ۹۶۲
|***************
۲۱۹۷۰. ۳۲۵
|********
N = 200
۲۴۱۷۲. ۶۸۹
|*****
Mean = 19130. 096
۲۶۳۷۵. ۰۵۲
|****
S. e. = 315. 200
۲۸۵۷۷. ۴۱۵
|*
۳۰۷۷۹. ۷۷۸
|*
۳۲۹۸۲. ۱۴۱
|*
۳۵۱۸۴. ۵۰۵
|
۳۷۳۸۶. ۸۶۸
|
۳۹۵۸۹. ۲۳۱
|*
|——————–
ML discrepancy (implied vs pop) (Default model)
|——————–
۶۸۳. ۶۵۲
|**
۷۴۷. ۵۱۸
|*****
۸۱۱. ۳۸۵
|********
۸۷۵. ۲۵۱
|****************
۹۳۹. ۱۱۸
|*****************
۱۰۰۲. ۹۸۵
|******************
۱۰۶۶. ۸۵۱
|****************
N = 200
۱۱۳۰. ۷۱۸
|**********
Mean = 984. 608
۱۱۹۴. ۵۸۴
|****
S. e. = 9. 697
۱۲۵۸. ۴۵۱
|***
۱۳۲۲. ۳۱۸
|*
۱۳۸۶. ۱۸۴
|*
۱۴۵۰. ۰۵۱
|
۱۵۱۳. ۹۱۷
|
۱۵۷۷. ۷۸۴
|*
|——————–
GLS discrepancy (implied vs pop) (Default model)
|——————–
۳۹۵. ۶۰۶
|**
۴۱۱.

دیدگاهتان را بنویسید