پایان نامه با موضوع بازگشت به خویش

دانلود پایان نامه

ملاک استقلال عملی از نگاه حضرت امام (ره) رسیدن به خودکفایی در همه امور است. پاسخگویی به نیازهای جامعه تا خودکفایی کامل مقصود استقلال عملی است. «اگر شما بخواهید استقلال پیدا بکنید و آزادی حقیقی پیدا بکنید؛ باید کاری بکنید که در همه چیز خودکفا باشید؛ مستغنی باشید… . باید دانشگاه جدیت کند به اینکه افرادی را بار بیاورید و چنان تعلیم و تربیت کند که احتیاج را از خارج سلب بکنند». (همان، جلد 10، ص 435)
2- بازگشت به خویشتن: حضرت امام (ره) پس از بیان آفت غربزدگی که سرمنشأ همه بدبختی ها است؛ راهکار دوری از آن را بازگشت به خود و یادکردن از مفاخر فرهنگ خودی می دانند. ایشان در این زمینه فرموده اند: «شماهایی که جوان ها را تربیت می کنید، به آنها تفهیم کنید که شما خودتان فرهنگ داشتید، خودتان فرهنگ دارید، خودتان همه چیز دارید و به آنها تفهیم کنید که باید خودتان هر کاری را کنید. ما اگر خودمان یک امر ناقص هم داشته باشیم بهتر از این است که پیش دشمنان مان دست دراز کنیم …». (همان، ص 438)
«دانشگاه باید اشخاصی را درست کند که مملکت خودش را اداره کند، از حیث علمیت اداره کند، از حیث فرهنگ. باید امثال مطهری تربیت شوند».
3- آموزش همراه با پرورش: از معیارهای دانشگاه پویا و اسلامی، نوع خاص تعلیم و تربیت آن است. دیدگاه حضرت امام (ره) این است که در دانشگاه پویا و اسلامی، تربیت مقدم بر تعلیم است؛ یعنی دانشگاه اسلامی باید تربیت و پرورش دانشجو را مقدم بر تعلیم آن درنظر آورد. البته این به معنای غفلت از تعلیم نیست. اما مهم این است که تعلیم بدون تربیت و آموزش بدون پرورش از دیدگاه حضرت امام (ره) فاقد ارزش است. ایشان با استناد به آیات، احادیث و روایات اسلامی اشاره می کنند که تعلیم بدون تربیت نه تنها فایده ندارد بلکه مضر است. «دانش باید همراه با تزکیه باشد. اصلاً تزکیه مقدم بر دانش است.» (همان، جلد 12، ص 28)
«باید دانشگاه و فیضیه و همه آنها که مربوط به دانشگاه‌اند و همه آنها که مربوط به فیضیه هستند؛ رأس برنامه‌های تحصیلی شان برنامه اخلاقی و برنامه های تهذیبی باشد تا امثال مطهری ساخته شود… اسلام آنقدر که به تهذیب این بچه های ما و جوانهای ما کوشش دارد به هیچ چیز کوشش ندارد…». (همان، جلد 14، ص 169)
« پرورش قبل از آموزش است… و رتبه او (پرورش) مقدم است… خدای تبارک و تعالی در مورد تزکیه… با تعبیر منت گذاشتن بر مردم می فرماید…. و پرورش را قبل از آموزش ذکر می‌فرماید».
نوع تعلیم دانشگاه اسلامی متفاوت از دانشگاه ها غیر اسلامی است. حضرت امام (ره) دانشگاهی را که در برنامه تعلیمی و علمی آن از اسلام و علوم اسلامی خبری نباشد رو به زوال می داند؛ بنابراین توجه به علوم اسلامی یکی از ویژگی های علم آموزی دانشگاه پویا و اسلامی است: « (اگر) دانشگاه اسلامی نباشد و از علوم اسلام و احکام اسلام خبری نباشد روبه زوالیم». (همان، جلد 7، ص 463)
4- علوم طبیعی در کنار علوم اسلامی: حضرت امام(ره) به نکته ای کلیدی درباره علوم طبیعی و چگونگی پرداخت به آنها اشاره می کنند و طی آن به این نقطه می رسند که پرداختن به علوم طبیعی نه تنها مطرود نیست؛ بلکه امری ضروری است. اما نکته مهم این است که اسلام به علوم طبیعی نگاه استقلالی ندارد. اما برداشت نهایی و رسیدن به مرتبه الوهیت ، ویژگی تعلیم علوم طبیعی در اسلام است . به این معنا که صرف پرداختن به علوم طبیعی در دانشگاه اسلامی مطلوب نیست؛ بلکه پرداختن به علوم طبیعی به منظور رسیدن به مرتبه ای الهی مورد نظر است. ایشان به این مسأله اشاره می کنند که انسان با علوم روز تربیت شود؛ یعنی در دانشگاه اسلامی باید از علم روز نتیجه الهی و معنوی گرفته شود؛ چرا که در این صورت، این علم انسان ساز خواهد بود. «دانشگاه های غربی به هر مرتبه ای هم که برسند طبیعت را ادراک می کنند، طبیعت را مهار نمی کنند برای معنویت. اسلام به علوم طبیعی نظر استقلالی ندارد…. اسلام، طبیعت را مهار می کند برای واقعیت و همه را رو به وحدت و توحید می برد». (همان، جلد8 ، ص 433).
ایشان پس از بیان این مطلب، ضمن ارزشمند شمردن علوم طبیعی، به مرتبه نازل این علوم اشاره می کند« تمام علومی که شما اسم بردید و از دانشگاه های خارجی تعریف می کنید- و تعریف هم دارد- اینها یک ورق از عالم است؛ آن هم یک ورق نازل تر از همه اوراق عالم» و اینکه مرتبه این علوم در مقابل علم الهی از مرتبه ای بسیار پایین تر برخوردارند. «جمیع علوم طبیعی در قبال علوم الهی بسیار نازل است. چنانکه تمام موجودات طبیعی در مقابل موجودات الهی بسیار نازل هستند… اسلام در همین طبیعت یک معنای دیگری می خواهد… اسلام برای برگرداندن تمام محسوسات و تمام عالم به مرتبه توحید است. تعلیمات اسلامی، تعلیمات طبیعی نیست، تعلیمات ریاضی نیست. همه اینها را دارد؛ لکن اینها مهار شده به توحید، برگرداندن همه طبیعت و همه ظلل های ظلمانی به آن مقام نورانی، که آخر مقام الوهیت است…آن معنایی که از علوم دانشگاه ها می خواهیم… همین معنا نیست که الان در سطح ظاهر است…آنی که اسلام می خواهد از تمام علوم چه طبیعی و چه غیر طبیعی این است که تمام اینها مهار بشود به علوم الهی و برگشت به توحید بکند. هر علمی جنبه الوهیت در آن نباشد، یعنی انسان طبیعت را می بیند، خدا را در آن ببیند و از دانشگاه ها هم این معنا مطلوب است…» (همان، ص 434)
5- انسان سازی در دانشگاه : حضرت امام (ره) در بسیاری از بیانات خود به بیان چگونگی و علت این تقدم تزکیه بر تعلیم پرداخته اند. ایشان از تزکیه و تهذیب منظور خاصی در نظر دارند. همراه بودن ایمان و علم با هم، تقوای عالم، تربیت صحیح و همراه بودن تعلم با تربیت، نکاتی هستند که حضرت امام (ره) پس از اشاره به تهذیب، تزکیه و پرورش به آنها اشاره می کنند.« مبدأ همه خیرات و مبدأ همه ترقیاتی که برای یک مملکت هست چه در جهت مادیت و چه در جهت معنویت، این است که ایمان در کار باشد. باید شما و ما دست به هم بدهیم برای قشر آتیه که اینها مقدرات مملکت دستشان است ایمان ایجاد کنیم. شما از دانشگاه، مؤمن بیرون بدهید… نه عالم.. عالم وقتی مؤمن شد، عالم وقتی متقی شد، آن است که منشأ خیرات و برکات است…»(همان، جلد 7 ، ص 473)
ایشان هدف غایی و فلسفه وجودی دانشگاه را انسان سازی می داند. «… معنویات است که باید از دانشگاه به همه اقشار سرایت کند… دانشگاه باید مرکز درست کردن انسان باشد…اگر انسان ساخته بشود همه چیز به صورت معنویت درمی آید….» (همان، جلد 8، ص 61)
« دانشگاه کوشش کند (هم حوزه و هم دانشگاه) انسان درست کنندو همه دنبال این باشید: انسان… اگر در دانشگاه شما انسان درست شد او می خواهد ملت را نجات بدهد…»( همان، ص 68)
«دانشگاه در هر کشوری… نقش شان این است که انسان درست کنند. مأمور ساختن انسان است دانشگاه ».(همان، ص 93)
6- بیداری دانشجویان: از ملاک های مهم دانشگاه اسلامی، خودآگاهی و هوشیاری دانشگاه و دانشگاهیان است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی گروه های مختلفی در دانشگاه‌ها به فعالیت پرداختند. همین جو متشنج منجر به انقلاب فرهنگی گردید. حضرت امام (ره) خودآگاهی و اصلاح از درون را در کنار آگاهی و معرفت علمی از ویژگی های دانشگاه اسلامی برشمردند.
ایشان راه موفقیت را اصلاح از درون توسط همه می دانند «مگر دولت می تواند مملکتی را که اینطور خراب کرده اند درست بکند؟ دانشگاه باید بیاید کار (خودش) را درست بکند خودشان باید درست بکنند… شماها باید در دانشگاه که هستید همه اقشار دانشگاه باید دانشگاه را بسازند…» (همان، جلد 7، ص 216)
«قشر دانشجو که متعهد برای اسلام است و خونش را برای اسلام داد… حال بیدار باشد که یک عده توی این دانشگاه ها دارند می روند و نمی خواهند اسلام پیدا شود. (همان، جلد 8، ص 177)
به اعتقاد امام (ره)، قشر دانشگاهی با خودآگاهی نسبت به موقعیت خود باید خنثی کننده توطئه ها باشد.
«مغز متفکر جامعه دو طایفه هستید [حوزه و دانشگاه] و آن قشری که می تواند خنثی کند آن توطئه هایی که با کمال دقت برای شکست دادن نهضت در شرف تکوین است… تکلیف برشما دو طایفه از سایرین زیادتر است» (همان، ص 464)
7- بصیرت سیاسی در دانشگاه: از سویی حضرت امام (ره) بر این نکته هم تأکید کرده‌اند که محیط دانشگاه اسلامی ضمن اسلامی بودن باید محیطی آرام باشد. ایشان ضمن تشویق دانشجو به آگاهی و اطلاع سیاسی، آنها را از تشنج و شلوغی محیط دانشگاه برحذر می دارند. «آیا به نفع دانشگاه هست که جوان های ما تحصیل نکنن؟ هر روز توی دانشگاه بیایند یک بساطی درست کنند، یکی میتینگی درست کنند، یک اغتشاش درست کنند که جوان ها درس نخوانند. این به نفع کیست؟ … این هم به نفع خارج [است] اینها همین کار را انجام می دهند که ما در همه چیزمان محتاج به خارج باشیم…» (همان، ص 136)

 

مطلب مرتبط :   مقاله درباره انقلاب اسلامی ایران

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

تأکید امام (ره) بر لزوم اعتدال و میانه روی در فعالیت های سیاسی و اجتماعی جوانان موجب می شد تا با نگاهی نکوهش آمیز به تندروی های سیاسی برخی از گروه های در فضای دانشگاه بنگرند.
ویژگی های دانشگاه اسلامی ایرانی در کلام رهبری
مقام معظم رهبری پیوسته در اظهارات، سخنرانی ها و پیام هایشان به تشریح مفهوم دانشگاه اسلامی و ابعاد و زوایای آن پرداخته اند. از دید ایشان دانشگاه اسلامی از دو شاخص و خصوصیت مهم برخوردار است: یکی حرکت به سوی علم و تحقیق و تحصیل و دیگری حاکمیت جهت گیری فکری دینی، سیاسی و انقلابی برمبنای اسلام، به گونه ای که دانشجویان با مبانی اسلامی و انقلابی آشنا شوند.
ایشان در این مورد می فرمایند: «بارها در مجامع دانشجویی گفته ام که در این نظام مردمی، دانشجویان که طبقه پیشرو و پیشاهنگ و زبده و بانشاط پیکره اجتماع هستند، باید در سازندگی آینده و ترسیم حرکت عمومی جامعه، بیش از جاهای دیگر نقش و اثر داشته باشند. این تأثیر، با دو عاملی که باید در کنار هم باشند، تحقق پیدا می کند. عامل اول، درس و علم و تحصیل است، تا نام دانشگاه و دانشجو و استاد و معلم معنا پیدا کند و امیدهایی که برای آینده ی کشور ترسیم می شود، پوچ و واهی و باطل نباشدو جوانها باید خوب درس بخوانند و اساتید هم باید آنها را تربیت کنند و آینده علمی و عملی کشور را تأمین و تضمین کنند. در کنار تحصیل، نقش تحقیقات، نقش فوق العاده مهمی است که باید مسئوولان به آن بپردازند.

بنابراین عنصر اول، عنصر درس و علم است که نمی شود آن را دست کم گرفت و نقش را کوچک انگاشت و به آن بی اعتنایی کرد. برادران و خواهران عزیر دانشجوی من به این نکته توجه کنند. هیچ چیز نباید موجب شود که در حرکت علمی آنها، اندک توقف و تعللی به وجود آید. دشمن این را می خواهد. نباید بگذارید او به اهدافش برسد. علی رغم خواست دشمن، باید حرکت علمی در کشور شکوفا و امید بخش و آینده نگر باشد.
عامل دوم، جهت فکری و سیاسی و انقلابی دانشگاه است؛ آن چیزی که به علم هم جان و روح و جهت خواهد داد. در بیانات حضرت امام (ره) و وصیت نامه ی ایشان، به این نکته ی اساسی بسیار توجه شده است. دانشگاه لاابالی و بیگانه از ارزشهای دینی و بی تفاوت و خونسرد نسبت به مفاهیم و جهتگیری های انقلابی، دانشگاهی که در او نبض انقلاب نزند، دانشگاهی که اعضایش- چه دانشجو و چه اسناد- نسبت به حرکت انقلابی ملت ایران و برای پیشاهنگی و پیشقر اولی، احساس تکلیف نکند و نقش درجه ی یک را در کار انقلاب نداشته باشد، دانشگاهی نیست که امید بخش و تضمین کننده ی آینده و مورد نظر امام (ره) باشد.»
ایشان بارها تصریح کرده اند که هر دوی این ویژگی ها از اهمیت فراوانی برخوردار است و نباید یکی را فدای دیگری کرد : «جوانان دانشجو در محیطهای دانشگاه، به درس و علم و روحیه ی انقلابی و اسلامی، حداکثر اهمیت را بدهند. جوانان ببینند که امروز و آینده، چه قدر به وجود آنها احتیاج است؛ خودشان را برای آینده بسازند. امروز هم جوانان دانشجو باید مثل همیشه، پیشتاز و پیشگام حرکت انقلابی باشد و خودش را شایسته و صالح برای این مسؤولیتهای بزرگ قرار بدهد.»

حضرت آیت الله خامنه ای برای افزایش سطح علمی دانشجویان تا بدان حد اهمیت قائلند که حتی حضور استاد بی دین در دانشگاه اسلامی را مجاز می دانند، به شرطی که چنین فردی بی دینی را ترویج نکند: «یک استاد، ممکن است مسیحی باشد. او اصلاً این را قبول ندارد. هیچ اشکالی ندارد که از او دعوت کنید، به این جا بیاید. استادی که نماز نمی خواند و بی دین است، مانعی ندارد که از او دعوت کنید، به این جا بیاید؛ منتها مواظب باشید که این استاد از وجود خودش، نخواهد بی دینی صادر کند. به حریم این شیء مقدس، اصطکاکی نداشته باشد، اشکالی ندارد که بیاید. اگر اصطکاک داشت، نیاید. این، حرف همیشه من است. همیشه اعتقادم این بوده و هست. آن استادی که بناست بیاید علمی را بیاموزند و اعتقادی را که روح آن علم است، بگیرد و از بین ببرد، نباید بیاید. این، دزد و مضر است.»
مقام معظم رهبری همچنین به این نکته اشاره کرده اند که اگر چه بنای دانشگاه غیردینی و بلکه ضددینی بود، اما این بنا باید دگرگون شود و جوانان دانشجو باید روحیه انقلابی و اسلامی پیدا کنند: «دین را باید در دانشگاه ها زنده کرد. دانشگاه ما بی دین متولد شده است؛ این که روشن است. دانشگاه به سبک کنونی، از ابتدا بی دین متولد شده؛ یعنی طراحی کردند که دانشگاه، بی دین زاییده بشود. این معنایش آن نیست که فلان مؤسس یک دانشگاه آدم متدینی بوده یا نبوده؛ اصلاً به آن ربطی ندارد؛ بنای دانشگاه، یک بنای غیردینی، بلکه ضد دینی بوده است؛ مثل روشنفکری کشور ما، که از ابتدا بی دین متولد شده است؛ لیکن بنا، بنای غلطی بود. این بنا بایستی دگرگون بشود و نگذاریم دوباره آن گونه بشود؛ البته دشمن هم بی کار نمی ماند.»
از دید معظم له اسلامی کردن دانشگاه معنای بسیار عمیقی دارد و فراتر از اموری چون رعایت حجاب است: «البته دانشگاهها صدردرصد اسلامی نیست. اسلامی هم فقط به معنای رعایت نکردن حجاب و این حرفها نیست، همین تحقق علم و تحقیق، اسلامی است. اگر بخواهیم دانشگاه به طور کامل اسلامی باشد، باید همه ی جنبه ها در آن رعایت شود، که نشده است. البته باید تلاش کنید؛ کار دست شما دانشجویان است.»
دانشگاه و جنگ نرم (تهاجم فرهنگی)
1. گونه های جنگ نرم درحوزه علمی
در ارتباط با جنگ نرم برداشت های مختلفی ارایه شده که متناسب با تلقی بازیگران از قدرت نرم، تغییر و تحول یافته است. اگر قدرت نرم را نفوذ مبتنی بر پذیرش تعریف نماییم، آن گاه جنگ نرم نیز معنا و مفهوم تخصصی و کاربردی اش را می یابد. جنگ نرم به شیوه ای از حل و فصل تعارض اطلاق می شود که در آن بازیگر یا بازیگران نسبت به تضعیف یا زوال اصول و مبانی ای که موجب پذیرش قدرت رقیب از سوی جامعه ی مخاطبش شدهف اقدام می نماید.

دیدگاهتان را بنویسید