پایان نامه با موضوع زنجیره تأمین و ادبیات موضوع

2-3-2-2- مسئله مکان‌یابی تسهیلات بدون ـ محدودیت ظرفیت (نامحدود)
مسئله مکان‌یابی تسهیلات بدون محدودیت ظرفیت (نامحدود) بعنوان مسئله مکان‌یابی تسهیلات ساده که در آن نقاط گسسته نشان داده شده هر دو مکان تسهیلات بالقوه و منطقه حضور مشتریان در شبکه شناخته شده است(ورتر،2011). این مسئله یکی از مهم‌ترین و گسترده‌ترین مسئله‌ها در ادبیات موضوع مکان‌یابی تسهیلات گسسته می‌باشد.
از آنجا که فرض بر این است که امکانات هیچ محدودیت ظرفیت در تولید ، یاذخیره کالا ندارند پس توسط هریک از تسهیلات حمل می‌گردد. بنابراین سودآوری به اختصاص کل تقاضا هر مشتری به بیش از یک نقطه را تأمین نمی‌کند.
بسیاری از کارخانه‌ها راه‌حل تک منبعی (تک تسهیلی) را که به‌طور قابل توجهی مدیریت زنجیره تأمین آن ساده‌تر است؛ ترجیح می‌دهند (علی زاده،2009).
Widget not in any sidebars

مسئله p ـ میانه در بخش 2-3-2-1 ممکن است برای حالات و محل خاص مناسب نباشد. فرض بر این است هریک از مکان‌های بالقوه که دارای هزینه‌های ثابت برای همان مکان تسهیل باشد. بعلاوه فرض می کنیم که یک تعدادی از امکانات پیش از این ایجاد شده است.
مسئله مکان‌یابی تسهیلات بدون محدودیت ظرفیت (نامحدود) آزادسازی شرط بالا است. در این مسئله یک تعداد از تسهیلات برای پاسخگویی به تقاضای کل در حالی در نظرگرفته می شود که مجموع تمام هزینه‌های ثابت و متغیر به حداقل برسد (ایسلت وساندبلوم،2004وکانت وهمکاران،2001). این مسئله به‌طور کلی ازمدل برنامه‌ریزی خطی (MIP) استفاده می‌کند که با مسئله p ـ میانه متفاوت است. هرچند هر دو مسئله را می‌توان مدل بهینه‌سازی گسسته اعلام کرد ولی مسئله p ـ میانه به وضوح ساختار مجموعه‌ای از مکان تسهیلات بالقوه و متریک را در نظر می‌گیرد در حالیکه مسئله MIP فقط با استفاده از پارامترهای ورودی بدون پرداختن به آن ازجمله پارامترها استفاده می‌نمایند(کلوزه ودرکسل،2004).
تعدادی از محققان بر آزادسازی مسئله مکان‌یابی تسهیلات بدون ظرفیت محدود (با ظرفیت نامحدود) و همچنین توسعه مدل‌ها و راه‌حل هایی برای مسئله پویا؛ متمرکز شده‌اند. اولین کار روی این مسئله توسط وارساکسی (1973) انجام شده است.
برای مسئله‌ مکان‌یابی تسهیلات با ظرفیت نامحدود پویا، هدف به حداقل رساندن هزینه تنزیل شده کل‌ می‌باشد. هزینه حداقل نشان‌دهنده، هزینه‌های دفعات تقاضای مشتری حایز شرایط خاص در دوره‌های زمانی مختلف و در نقاط مختلف می‌باشد.این مقدار مجموع هزینه ثابت برای مکان تسهیلات در مکان‌های lL و هزینه عملیاتی برای تولید و توزیع کالا از امکانات lL به مشتریان k K بیش از یک دوره زمانی T t که در T = {1, … , T} و | T | تعداد دوره‌های زمانی | T | = t است. فرمولاسیون موردنظر در نمادهای ذیل آمده است.
فرمول استاندارد، مدل مکان‌یابی تسهیلات پویا و یا چند دوره‌ای بدون ظرفیت محدود (نامحدود) به شرح ذیل است.
9.2

10.2
به شرط محدودیت‌های 10.2 تا 13.2

11.2 T t

11.2 T t
10.2
9.2
تابع هدف کل هزینه‌های ثابت و متغیربایستی حداقل شود. محدودیت تقاضای مشتریان k K در دوره T t را تضمین می‌کند، در حالی‌که در محدودیت اطمینان حاصل می‌گردد که تقاضای مشتری رامی‌توان فقط از یک مرکز تسهیل که عامل تولید و حمل است در دوره T t تهیه نمود.
12.2
به ترتیب محدودیت‌های 12.2 و 13.2 غیرمنفی و باینری (دودویی) میباشند.

13.2

بطور کلی فرمت بسیاری از مدل‌های مکان‌یابی تسهیلات پویا بدون ظرفیت محدود (با ظرفیت نامحدود) بوسیله‌ ون روی والن کیتن (1982) پیشنهاد شد.
مدل آنها برای بازنمودن تسهیلات جدید (l N ) و بستن تسهیلاتی که از قبل وجود داشته (l E ) را اجازه می‌دهد. در ادامه شرط‌هایی که موردنیاز می‌باشد اضافه می‌گردد.

Author: مدیر سایت