پایان نامه با موضوع غریب القرآن

دانلود پایان نامه

جزءاول).
18-دایره المعارف قرآن کریم، مرکز فرهنگ و معارف قرآن، جلد 2، قم انتشارات بوستان، .1383
16-راغب اصفهانی، مفردات فی غریب القرآن ،انتشارات دارالقلم،چاپ اول،1416ه.ق.
17-زرقانی ، محمود ، بدایع الآثار فی اسفارمولی الاخیار الی مالک الغرب، بمبئی، ج، 13321قمری .

مطلب مرتبط :   پایان نامه رایگان دربارهورشکستگی، عوامل اقتصادی، شبکه های عصبی

دیدگاهتان را بنویسید