پایان نامه با واژگان کلیدی فرضیه، تأثیر، ضریب

دانلود پایان نامه

ن انعطاف پذیری شناختی و مقاومت رفتاری کارکنان تأثیر دارد.
ضریب تأثیر برای این فرضیه دارای مقدار 57/0- میباشد. همچنین مقدار P برای این فرضیه کمتر از 001/0 میباشد که به طور خلاصه میتوان گفت که ضریب رگرسیونی مربوط به این فرضیه با مقدار صفر تفاوت معناداری دارد، بنابراین با اطمینان 99/0 این فرضیه تایید و میتوان ابراز داشت که رفتار شهروندی سازمانی بر رابطه بین انعطاف پذیری شناختی و مقاومت رفتاری کارکنان تأثیر دارد.

فرضیه دهم: رفتار شهروندی سازمانی بر رابطه بین انعطاف پذیری شناختی و مقاومت شناختی کارکنان تأثیر دارد.
ضریب تأثیر برای این فرضیه دارای مقدار 82/0- میباشد. همچنین مقدار P برای این فرضیه کمتر از 001/0 میباشد که به طور خلاصه میتوان گفت که ضریب رگرسیونی مربوط به این فرضیه با مقدار صفر تفاوت معناداری دارد، بنابراین با اطمینان 99/0 این فرضیه تایید و

مطلب مرتبط :   پایان نامه با کلید واژگانقاچاق کالا، قانون مجازات، جبران خسارت

دیدگاهتان را بنویسید