پایان نامه با کلید واژگان زنجیره تأمین، استاندارد، تحلیل عامل، تحلیل عاملی

پایان نامه با کلید واژگان زنجیره تأمین، استاندارد، تحلیل عامل، تحلیل عاملی

پایان نامه با کلید واژگان زنجیره تأمین، استاندارد، تحلیل عامل، تحلیل عاملی

۱۰۲
. ۰۵۷
۸۰
۹. ۱۷۱
. ۱۰۲
. ۰۴۵
۳۸۹
۹. ۱۵۳
. ۱۰۳
. ۰۳۶
۶۲
۹. ۰۷۳
. ۱۰۶
. ۰۴۰
۲۳۵
۸. ۵۶۹
. ۱۲۸
. ۲۹۶
۳۶۹
۸. ۵۶۸
. ۱۲۸
. ۲۴۹
۲۱۳
۸. ۵۲۱
. ۱۳۰
. ۲۴۴
۳۹۱
۸. ۳۶۹
. ۱۳۷
. ۳۴۳
۱۴۳
۸. ۳۰۵
. ۱۴۰
. ۳۵۹
۹۶
۸. ۲۹۶
. ۱۴۱
. ۳۱۶
۲۵۲
۸. ۲۵۳
. ۱۴۳
. ۳۱۰
۳۴۷
۸. ۲۵۳
. ۱۴۳
. ۲۶۳
۳۴۹
۸. ۲۵۳
. ۱۴۳
. ۲۱۹
۲۸۸
۸. ۱۴۸
. ۱۴۸
. ۲۷۴
۲۴۰
۷. ۹۹۶
. ۱۵۶
. ۳۹۱
۱۶۱
۷. ۹۵۲
. ۱۵۹
. ۳۹۰
۲۷۲
۷. ۹۵۱
. ۱۵۹
. ۳۴۰
۳۲۷
۷. ۹۱۹
. ۱۶۱
. ۳۲۷
۸
۷. ۹۰۵
. ۱۶۲
. ۲۹۵
۸۷
۷. ۸۷۶
. ۱۶۳
. ۲۸۰
۳۰۹
۷. ۷۱۵
. ۱۷۳
. ۴۲۰
۳۱۰
۷. ۷۱۵
. ۱۷۳
. ۳۶۹
۳۴۱
۷. ۷۱۵
. ۱۷۳
. ۳۲۱
۴۴
۷. ۴۶۰
. ۱۸۹
. ۵۹۴
۳۱۱
۷. ۴۰۵
. ۱۹۲
. ۶۱۴
۴
۷. ۳۵۶
. ۱۹۵
. ۶۲۹
۳۵
۷. ۳۵۶
. ۱۹۵
. ۵۸۰
۳۷۹
۷. ۳۱۳
. ۱۹۸
. ۵۸۷
۲۵۸
۷. ۲۵۹
. ۲۰۲
. ۶۱۰
۱۳۵
۷. ۲۱۵
. ۲۰۵
. ۶۲۰
۱۵۴
۷. ۲۱۵
. ۲۰۵
. ۵۷۲
۱۰۳
۷. ۱۶۶
. ۲۰۹
. ۵۹۰
۲۵۰
۷. ۱۶۴
. ۲۰۹
. ۵۴۴
۳۸۶
۷. ۰۶۳
. ۲۱۶
. ۶۳۴
۱۲۸
۷. ۰۰۳
. ۲۲۰
. ۶۶۸
۳۵۴
۶. ۹۷۸
. ۲۲۲
. ۶۵۶
۲۳۷
۶. ۹۵۰
. ۲۲۴
. ۶۴۸
۵۸
۶. ۹۲۵
. ۲۲۶
. ۶۳۷
۲۲
۶. ۸۹۱
. ۲۲۹
. ۶۳۸
۱۳۱
۶. ۷۷۸
. ۲۳۸
. ۷۴۲
۲۸۹
۶. ۷۷۸
. ۲۳۸
. ۷۰۲
۳۵۱
۶. ۷۷۸
. ۲۳۸
. ۶۵۹
۳۰
۶. ۷۵۶
. ۲۳۹
. ۶۴۵
۲۴۴
۶. ۷۵۶
. ۲۳۹
. ۶۰۱
۳۲۴
۶. ۴۶۵
. ۲۶۴
. ۸۹۳
۱۱۵
۶. ۳۹۷
. ۲۶۹
. ۹۱۸
۲۸۶
۶. ۳۹۷
. ۲۶۹
. ۸۹۹
۲۹۲
۶. ۳۹۷
. ۲۶۹
. ۸۷۷
۳۲۹
۶. ۳۹۷
. ۲۶۹
. ۸۵۲
۱۵۷
۶. ۳۵۶
. ۲۷۳
. ۸۶۳
حداکثر و حداقل فاصله از مرکز هندسی متغیرهای فوق حدود ۲۷ و ۶ گزارش شده و از آن جا که از بالا به پایین ردیف‏های پس از آن فاصله قابل توجهی دارد پس داده دور افتاده‏ای که باعث نرمال نشدن چند متغیره شده، وجود دارد. برای اینکه متغیر‏ها نرمال گردد نمونه‏های ۲۵۳، ۴۰۰، ۱۵۳، ۲۵۵، ۳۰۸، ۲۴۶، ۹۲، ۳۱۳، ۲۴۵، ۳۲۸، ۳۶ و ۷۹ را و در مرحله بعد نمونه‏های ۲۳۹، ۳۷۸، ۷۸ و ۱۰ حذف شد و آزمون نرمال بودن انجام شد که طبق جدول ۴-۹ داده‏ها نرمال شدند.
جدول ۴-۹- ارزیابی نرمال بودن متغیر زنجیره تأمین
متغیر
مینیمم
ماکزیمم
کجی
نسبت بحرانی
کشیدگی
نسبت بحرانی
q5
۱. ۰۰۰
۵. ۰۰۰
-. ۷۹۲
-۶. ۳۴۷
. ۰۶۳
. ۲۵۴
q4
۱. ۰۰۰
۵. ۰۰۰
-. ۲۹۲
-۲. ۳۴۲
-. ۵۷۴
-۲. ۲۹۷
q3
۲. ۰۰۰
۵. ۰۰۰
-. ۵۸۹
-۴. ۷۱۶
-. ۱۴۴
-. ۵۷۵
q2
۱. ۰۰۰
۵. ۰۰۰
-. ۵۵۳
-۴. ۴۳۳
. ۰۰۰
-. ۰۰۱
q1
۱. ۰۰۰
۵. ۰۰۰
-. ۷۵۰
-۶. ۰۰۹
. ۵۵۰
۲. ۲۰۲
Multivariate
۲. ۱۵۳
۲. ۵۲۴
مدل‏های مشخص و غیر مشخص
برای “مشخص بودن مدل ” دارا بودن دو شرط به نام‏های “شرط رتبه ” و “شرط مرتبه ” ضرورت دارد. مدل زنجیره تأمین شرط رتبه را دارا می‏باشد زیرا درجه آزدی مدل باید صفر یا مثبت باشد که در مدل ۱ با توجه به خروجی زیر عدد ۵ است:
Computation of degrees of freedom (Default model)
Number of distinct sample moments:
۱۵
Number of distinct parameters to be estimated:
۱۰
Degrees of freedom (15 – 10):
۵
۱۵ تعداد عناصر غیر زاید ماتریس واریانس-کوواریانس متغیرهای مشاهده شده است.
۱۰ تعداد پارامتر‏های آزاد تعریف شده در مدل است. درجه آزادی اختلاف این دو مقدار است و لذا برای اصلاح مدل می‏توان ۵ پارامتر دیگر را در مدل به صورت پارامتر آزاد تعریف نمود.
مدل ۱ شرط مرتبه را نیز دارا می‏باشد زیرا انجام عملیات محاسباتی در جبر ماتریس‏ها به منظور برآورد پارامتر‏ها و باز تولید ماتریس واریانس – کوواریانس متغیرهای مشاهده شده امکان پذیر شده است. که در زیر آمده است.
شکل ۴-۱ تحلیل عاملی تأییدی متغیر زنجیره تأمین با ضرایب غیر استاندارد
شکل ۴-۲ تحلیل عاملی تأییدی متغیر زنجیره تأمین با ضرایب استاندارد
شاخص‏های برازش
Model Fit Summary
CMIN
Model
NPAR
CMIN
DF
P
CMIN/DF
Default model
۱۰
۶. ۷۳۱
۵
. ۲۴۱
۱. ۳۴۶
Saturated model
۱۵
. ۰۰۰
۰
Independence model
۵
۳۲۲. ۱۳۸
۱۰
. ۰۰۰
۳۲. ۲۱۴
RMR, GFI
Model
RMR
GFI
AGFI
PGFI
Default model
. ۰۲۰
. ۹۹۳
. ۹۷۹
. ۳۳۱
Saturated model
. ۰۰۰
۱. ۰۰۰
Independence model
. ۲۴۵
. ۶۷۹
. ۵۱۹
. ۴۵۳
Baseline Comparisons
Model
NFI
Delta1
RFI
rho1
IFI
Delta2
TLI
rho2
CFI
Default model
. ۹۷۹
. ۹۵۸
. ۹۹۵
. ۹۸۹
. ۹۹۴
Saturated model
۱. ۰۰۰
۱. ۰۰۰
۱. ۰۰۰
Independence model
. ۰۰۰
. ۰۰۰
. ۰۰۰
. ۰۰۰
. ۰۰۰
Parsimony-Adjusted Measures
Model
PRATIO
PNFI
PCFI
Default model
. ۵۰۰
. ۴۹۰
. ۴۹۷
Saturated model
. ۰۰۰
. ۰۰۰
. ۰۰۰
Independence model
۱. ۰۰۰
. ۰۰۰
. ۰۰۰
RMSEA
Model
RMSEA
LO 90
HI 90
PCLOSE
Default model
. ۰۳۰
. ۰۰۰
. ۰۸۲
. ۶۷۵
Independence model
. ۲۸۵
. ۲۵۹
. ۳۱۲
. ۰۰۰
HOELTER
Model
HOELTER
. ۰۵
HOELTER
. ۰۱
Default model
۶۳۲
۸۶۱
Independence model
۲۲
۲۸
شاخص‏های برازش مطلق شاخص‏هایی هستند که بر مبنای تفاوت واریانس‏ها و کواریانس‏های مشاهده شده از یک طرف و واریانس‏ها و کواریانس‏های پیش بینی شده بر مبنای پارامترهای مدل تدوین شده از طرف دیگر قرار دارند. وجود درجه آزادی بالا(نزدیک به مدل استقلال) و کای اسکوئر پایین(نزدیک به مدل اشباع شده) نشان از قابل قبول بودن مدل و مطلوبیت آن می‏باشد. نسبت کای اسکوئر به درجه آزادی که کای اسکوئر نسبی خوانده می‏شود به جهت قضاوت درباره مدل تدوین شده و حمایت داده‏ها شاخص مناسبی می‏باشد که مقدار پایینتر از ۲ مناسب می‏باشد. در جدول فوق مقدار ۳۴/۱ گزارش شده است و نشان از وضعیت مطلوب برای مدل است.
-مقدار NFI یا شاخص برازش هنجار شده بنتلر-بونت بدست آمده مقدار ۹۷/۰ می‏باشد که با توجه به مقدار استاندارد ۹/۰ که حد مطلوب این شاخص می‏باشد، مدل با توجه به این شاخص از برازش مطلوبی برخوردار است.
– مقدار RFI یا شاخص برازش نسبی بدست آمده مقدار ۹۵/۰ می‏باشد که این شاخص نیز به برازش مطلوب مدل اشاره دارد.
– مقدار IFI یا شاخص برازش افزایشی بدست آمده مقدار ۹۹/۰ می‏باشد که این شاخص نیز به برازش مطلوب مدل اشاره دارد.
– مقدارCFI یا شاخص برازش تطبیقی بدست آمده مقدار ۹۹/۰ می‏باشد که این شاخص نیز به برازش مطلوب مدل اشاره دارد.
-مقدار RMSEA یا ریشه دوم میانگین مربعات خطای برآورد بدست آمده مقدار ۰۳/۰ می‏باشد که با توجه به مقدار استاندارد کمتر از ۰۵/۰، مطلوب می‏باشد.
-مقدار PNFI یا شاخص هنجار شده مقتصد برابر ۴۹/۰ و پایینتر از ۵/۰ و نشان از وضعیت نامطلوب مدل دارد
– مقدار PCFI یا شاخص برازش تطبیقی مقتصد برابر ۴۹/۰ و پایینتر از ۵/۰ و نشان از نامطلوب بودن مدل دارد.
– مقدار PRATIO یا نسبت مقتصد بودن برابر ۵۰/۰ و برابر ۵/۰ و نشان از وضعیت تقریباً مطلوب مدل دارد.
– شاخص هولتر نیز بالاتر از ۲۰۰ و مطلوب می‏باشد.
بنابراین در کل مدل از برازش مناسبی برخوردار است.
شاخص‏های جزئی برازش (نسبت بحرانی و سطح معناداری)
جدول ۴-۱۰- نسبت بحرانی و سطح معناداری
Estimate
S. E.
C. R.
P
Label
q1
(قدرت جایگزینی محصولات)—
زنجیره تأمین
۱. ۰۰۰
q2
(یکپارچگی زنجیره تأمین)—
زنجیره تأمین
. ۹۲۳
. ۱۱۰
۸. ۴۰۹
***
q3
(برون سپاری)—
زنجیره تأمین
. ۸۵۶
. ۱۰۲
۸. ۳۸۸
***
q4
(موجودی)—
زنجیره تأمین
. ۸۸۵
. ۱۱۸
۷. ۵۲۴
***
q5
(قدرت چانه زنی تأمین کنندگان)—
زنجیره تأمین
. ۹۲۳
. ۱۱۴
۸. ۰۹۵
***
با توجه به خروجی نرم افزار آموس و سطوح معناداری برای تحلیل عاملی تأییدی متغیر زنجیره تأمین در جدول ۴-۱۰، تمامی عاملها رابطه آنها با متغیر مکنون تأیید شد. در جدول ۴-۱۱ ضرایب استاندارد یعنی میزانی که هر متغیر در سنجش زنجیره تأمین می‏تواند نقش داشته باشد، آورده شده است. طبق ضرایب گویه ۱ یعنی قدرت جایگزینی محصولات با ضریب ۶۵ درصد بالاترین نقش و گویه ۴ یعنی موجودی با ضریب استاندارد ۵۱/۰ کمترین نقش را در سنجش متغیر زنجیره تأمین داشته‏اند.
جدول ۴-۱۱- ضرایب استاندارد
Estimate
q1
(قدرت جایگزینی محصولات)—
زنجیره تأمین
. ۶۴۸
q2
(یکپارچگی زنجیره تأمین)—
زنجیره تأمین
. ۶۰۱
q3
(برون سپاری)—
زنجیره تأمین
. ۵۹۸
q4
(موجودی)—
زنجیره تأمین
. ۵۱۰
q5
(قدرت چانه زنی تأمین کنندگان)—
زنجیره تأمین
. ۵۶۵
Variances: (Group number 1 – Default model)
Estimate
S. E.
C. R.
P
Label
Supply chain
. ۳۵۶
. ۰۶۰
۵. ۸۸۵
***
e1
. ۴۹۱
. ۰۴۹
۹. ۹۶۳
***
e2
. ۵۳۶
. ۰۵۰
۱۰. ۸۲۹
***
e3
. ۴۶۷
. ۰۴۳
۱۰. ۸۷۰
***
e4
. ۷۹۵
. ۰۶۶
۱۱. ۹۹۶
***
e5
. ۶۴۵
. ۰۵۷
۱۱. ۳۵۱
***
Squared Multiple Correlations: (Group number 1 – Default model)
Estimate
q5
. ۳۱۹
q4
. ۲۶۰
q3
. ۳۵۸
q2
. ۳۶۱
q1
. ۴۲۰
۴-۳-۳-۲- تحلیل عاملی تأییدی متغیر ارزش کسب و کار
شکل ۴-۳
ارزیابی نرمال بودن داده‏های متغیر ارزش کسب و کار
جدول ۴-۱۲- آزمون نرمال بودن
متغیر
مینیمم
ماکزیمم
کجی
نسبت بحرانی
کشیدگی
نسبت بحرانی
q9
۱. ۰۰۰
۵. ۰۰۰
-. ۵۷۰
-۴. ۶۵۲
-. ۱۶۷
-. ۶۸۰
q8
۱. ۰۰۰
۵. ۰۰۰
-. ۳۱۷
-۲. ۵۹۱
-. ۳۹۸
-۱. ۶۲۴
q7
۱. ۰۰۰
۵. ۰۰۰
-. ۴۴۷
-۳. ۶۵۱
-. ۴۶۲
-۱. ۸۸۸
q6
۱. ۰۰۰
۵. ۰۰۰
-. ۴۸۶
-۳. ۹۷۰
-. ۵۹۱
-۲. ۴۱۳
Multivariate
. ۸۳۶
۱. ۲۰۶
با توجه به جدول ۴-۱۲ قدر مطلق نسبت‏های بحرانی کجی همگی از ۵۸/۲ بیشتر می‏باشند اما در مقابل قدر مطلق نسبت‏های کشیدگی همگی از ۵۸/۲ کمتر می‏باشند و لذا متغیرها دارای توزیع نرمال تک متغیره می‏باشند. “ضریب مردیا” در سطر آخر و مقدار بحرانی آن نیز کمتر از ۵۸/۲ است. لذا ۴ متغیر فوق دارای توزیع نرمال چند متغیره می‏باشد.
مدل‏های مشخص و غیر مشخص
برای “مشخص بودن مدل ” دارا بودن دو شرط به نام‏های “شرط رتبه ” و “شرط مرتبه ” ضرورت دارد. مدل ۲ شرط رتبه را دارا می‏باشد زیرا درجه آزدی مدل باید صفر یا مثبت باشد که در مدل ۲ با توجه به خروجی زیر عدد ۲ است:
Computation of degrees of freedom (Default model)
Number of distinct sample moments:
۱۰
Number of distinct parameters to be estimated:
۸
Degrees of freedom (10 – 8):
۲
۱۰ تعداد عناصر غیر زاید ماتریس واریانس-کوواریانس متغیرهای مشاهده شده

مطلب مرتبط :   منبع پایان نامه درموردفناوری اطلاعات، تحلیل عاملی، تحلیل عامل، استاندارد

admin2

No category

No description. Please update your profile.

You must be logged in to post a comment