پایان نامه با کلید واژگان طلاق، روابط مالی، زوجه، نفقه

آن به وقوع‏ پیوسته باشد، زن حقی از دارایی شوهر نخواهد داشت جز در دو مورد خاص که عبارتند از: مورد اول، موضوع ماده ۹۴۳ قانون مدنى است که طلاق رجعى بوده و شوهر پیش از انقضاى عده فوت کرده باشد، البته با توجه به این که مطلقه رجعیه در حکم‏ زوجه است، این مورد استثناى واقعى نخواهد بود. مورد دوم، نیز موضوع ماده ۹۴۴ قانون مدنى است که مقرر می‌‏دارد «اگر شوهر در حال مرض زن خود را طلاق دهد و در ظرف یک سال از تاریخ طلاق به همان مرض بمیرد زوجه از او ارث میبرد اگر چه طلاق بائن باشد مشروط بر این که زن شوهر نکرده باشد.»
بنا براین، بخش عمدهی آثار مالی انحلال نکاح، پس از انحلال ناشی از طلاق میباشد که این آثار عبارتند از:
۱- نفقه در عده طلاق رجعى
۲- نفقه در طلاق بائن، مشروط به این که‏ زن حامله باشد تا زمان وضع حمل‏.
۳- وصول مهر، مشروط بر این که پیش از طلاق آن‏ را وصول نکرده‏ یا آن‏ را نبخشیده‏ باشد.
۴- ارث زوجین از یکدیگر، در صورتى که فوت یکی از آن ها در عده طلاق رجعى واقع شده باشد.
۵- ارث از دارایى‏ شوهر، در فرضى که صیغهی طلاق در حالت مرض شوهر جارى شده باشد و شوهر ظرف یک سال از تاریخ طلاق، به همان مرض مرده باشد مشروط به این که زن در این مدت شوهر نکرده باشد.
۶- مطابق بند الف از شرایط ضمن عقد مندرج در نکاح نامه های رسمی، چنان چه طلاق به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه، تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد، زوج مکلف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با وی به دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه، بلاعوض به زوجه منتقل نماید.
۷-اجرت کارهایی که شرعاً بر عهده زن نبوده است و دریافت نحله توسط زوجه در صورت دارا بودن شرایط
۸- استرداد جهیزیه نیز از جمله آثار مالی انحلال نکاح ناشی از طلاق، میباشد.
همان گونه که نکاح دائم در اثر عواملی دچار انحلال میشود، نکاح منقطع نیز ممکن است در اثر عواملی دچار انحلال گردد. بنابراین روابط مالی زوجین در صورت انحلال نکاح منقطع نیز قابل بررسی و به شرح زیر میباشد:
۱- چنان چه عقد منقطع به واسطهی بذل مدت منحل شود، مطابق ماده ۱۰۹۷ ق.م، اگر بذل مدت، قبل از نزدیکی باشد، مرد باید نصف مهر را بدهد و در صورتی که بذل مدّت پس از نزدیکی باشد، تأ ثیری در مهریه ندارد زیرا شوهر خود منفعت را تفویت نموده است. (امامی ،۱۳۷۸، ۱۲۸) در صورتی که عقد منقطع در اثر فوت یکی از زوجین منحل شود در وضعیت مهر تغییری حاصل نخواهد شد اگر چه بلافاصله پس از انعقاد نکاح باشد خواه قبل از نزدیکی باشد یا بعد از آن. (امامی ،۱۳۷۸ ،۱۲۹) پس از فسخ نکاح نیز، موضوع مهریه مطرح میباشد.
۲- در عقد منقطع نفقه‌ی زوجه بر شوهر واجب نیست، مگر این که شرط نفقه شده باشد. (ماده ۱۱۱۳ ق.م ) و مفهوم مخالف ماده ۹۴۰ ق.م این است که در عقد منقطع توارث مطرح نمی‌باشد.
هدف این پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی آثار مالی انحلال نکاح می‌باشد و رسیدن به این نتیجه که با انحلال نکاح نه تنها روابط مالی زوجین تمام نمیشود، بلکه شارع مقدس در بقاء روابط مالی زوجین پس از انحلال نکاح انتفاع زوجه را در نظر داشته است البته در این تحقیق برخی از ابهامات وخلأهای قانونی در این زمینه نمایان شد. از جمله این که همان گونه که ملاحظه میشود قانون مدنى روابط مالى زن و شوهر را در سه مبحث نفقه، مهر و ارث تنظیم کرده‏ و به مسأله‌ی جهیزیه، شرط تنصیف دارایی، اجرت المثل و نحله، به طور خاص نپرداخته است در حالی که توجه به این مسائل مهم از طرف قانون گذار، مورد انتظار همگان میباشد لذا از قانون گذاران محترم انتظار میرود با در نظر گرفتن ضرورت ها و شرایط زمانی در این زمینه مساعدت و تلاش بیشتری داشته باشند تا ابهامات بر طرف شده و افراد با مراجعه به مواد قانون به راحتی بتوانند مشکلات خود را بر طرف نمایند نه این که تصور نمایند قانون به عنوان سدی بر سر راه آنان جهت رسیدن به حقوقشان میباشد.
۲-پیشینهیتحقیق
در ارتباط با پیشینه‌ی تحقیق با توجه به منابعی که مراجعه شد، انحلال نکاح و مسائل مرتبط با آن، از جمله مسائلیاست که همیشه در فقه وحقوق مورد توجه بوده و تحقیقات متنوعی در این زمینه انجام شده است. از جمله کتب فقهی میتوان به مسالک الافهام (شهید ثانی، ۱۴۱۳) و جواهر الکلام (نجفی، ۱۳۹۲ ه.ق) و فقه الصادق (حسینی روحانی، ۱۴۱۲) و…اشاره نمود. هم چنین در اکثر کتب حقوق خانواده یک بخش به انحلال نکاح و عوامل آن اختصاص داده شده و در این مورد بحث شده است. مانند کتاب بررسی فقهی حقوق خانواده نکاح و انحلال آن، که به دو عامل طلاق و فسخ که از عوامل انحلال میباشند پرداخته و در ضمن مطالب، آثار مالی ناشی از این دو عامل را نیز بیان داشته است. (محقق داماد، ۱۳۷۲) در کتاب حقوق و روابط مالی زوجین، تمامی روابط مالی زوجین چه قبل از انحلال وچه بعد از آن، به طور مختصر و تنها از نظر حقوقی بحث شده است. (موحدیان، ۱۳۸۴) با دقت نظر در آنها مشاهده میکنیم که هرکدام به بخشی از این موضوع پرداخته و بحث کلی پیرامون این موضوع ندارند و در اکثر موارد توجه و تحقیق محققان بر روی مسئلهی طلاق، از اسباب انحلال ازدواج بوده است. در این زمینه میتوان به مقالات بررسی حقوق زوجه درموارد صدور طلاق به در خواست زوج، آثار طلاق به در خواست زوج، طلاق وچالش نصف دارایی و …اشاره کرد. با توجه به این که کتب و مقالات موجود هر یک به بخشی از موضوع انحلال و روابط مالی زوجین پس از آن پرداختهاند، لذا بر آن شدیم که به بررسی تأثیر تمامی عوامل انحلال نکاح بر روابط مالی زوجین پرداخته و چگونگی روابط مالی زوجین پس از انحلال نکاح را از دیدگاه فقه و حقوق ایران مورد بررسی قرار دهیم و در نهایت مجموعهای جمعآوری شود که بر طرف کننده‌ی سوالات و شبهات مطرح شده در این زمینه باشد. امید است مورد استفاده‌ی علاقه مندان قرار گیرد.
۳-ضرورت و نوآوری تحقیق
بحث حقوق زن، مسالهای که چندیست در کشور ما مطرح وباعث موضع گیریهای گوناگون با انگیزههای متفاوت در جامعه شده است. در این رابطه افراد صاحب نظر و غیر صاحب نظر سخنانی را بیان کرده وهر کس از دیدگاه خود راجع به آن نظر میدهد. همین مساله باعث می‌شود که با آلوده کردن جو جامعه بحث ها از حالت عادی خارج شود و در نتیجه، همین جو روی افراد صاحب نظر و تصمیم گیریهای آن ها اثر گذاشته و آن ها را از راه حل واقعی مساله دور می کند.
از آن جا که در طول قرون واعصار، زنان به دلیل خاصیت فیزیکی وروحی وژنتیکی دستخوش تعدی وتضییع حقوق بودهاند این موضوع مورد توجه بسیاری از محققین بوده و خواهد بود و هر یک از زاویهای به این مساله و بحرانهای ناشی از آن پرداختهاند. عده‌ای به مساله مهریه وحواشی آن ازقبیل شیر بهاءپرداختهاند و عده‌ای به مساله نفقه وبرخی به مسائل دیگر. خانواده بنیادیترین نهاد در اجتماعات بشری است ودر اهمیت جایگاه خانواده همین بس که برای زوال فرهنگی یک ملت تزلزل بنیاد خانواده کافیاست. شایان ذکر است که بگوییم ازدواج بنیادی نیست که کسی در تفکر سود وزیان مادی آن باشد. لیکن با اولین بحران در روابط زوجین، حقوق مالی به شدت در جایگاه تنازع اصلی قرار میگیرد و اگر روابط مالی همسران از ابتدا با درایت تنظیم نشده باشد مشکلات عدیده‌ای را به بار میآورد.
با توجه به توضیحات فوق، انگیزهی انتخاب موضوع، به دلیل وضع موجود در روابط مالی زن وشوهر پس از انحلال نکاح در حقوق ایران و خلأ های قانونی موجود در این زمینه میباشد. ازجمله: فقدان توجه قانونی به نقش زن در ایجاد و ارتقاء سرمایههای خانواده، بر خورد اجیر گونه با او، انحصار حمایتهای مالی قانونی در مورد طلاق، ایجاد شروط و قیود فراوان برای احقاق یک حق و نکتهی بسیار با اهمیت در مورد منزل مسکونی که در شرایط حاضر با دشواری و مشقت تحصیل میشود، این که، آیا عدالت اقتضاء ندارد که زن را نیز در منزل زناشویی به علت تحصیل آن در طول زندگی مشترک که حاصل تلاش، معاضدت وصرفه جویی هر دوی زوجین است، ذی حق بدانیم هر چند ظاهراً به نام دیگری باشد. با این گام در حل مسئلهای پیش رفتهایم که بسیاری از مشکلات آینده را دامن میزند و به تراژدی غمبار بسیاری از زنان و مادران خاتمه میدهد. با توجه به این ضرورت ها به عنوان دانشجوی فقه وحقوق اسلامی تصمیم به نوشتن این پایان نامه با موضوع خاص بررسی فقهی و حقوقی آثار مالی انحلال نکاح گرفتم. این تحقیق از منظر فقه و حقوق به مسائل مالی زوجین پس از انحلال نکاح میپردازد تا با استفاده از آن، زوجه به عنوان یکی از ارکان اصلی کانون خانواده از امتیازاتی که به موجب اصول وقواعد حقوقی برخوردار می‌باشد، اطلاعات لازم را کسب نماید و در صورت بروز اختلاف، بدون منازعه ومجادله‌ی بیفایده وبا انتخاب طریق اصولی در مراجعه به مبادی قانونی، حقوق متصور خویش را مطالبه نماید
۴- سوالات تحقیق
۱- آیا با انحلال نکاح روابط مالی زوجین پایان میپذیرد ؟
۲- در صورت بقاء رابطهی مالی زوجین، کدام یک از آن دو منتفع میشود ؟
۳- آیا بازنگری در برخی از قوانین مرتبط با روابط مالی زوجین پس از انحلال نکاح، با توجه به مقتضیات زمان و مکان ضروری است؟
۵-فرضیات تحقیق
۱- با انحلال نکاح روابط مالی زوجین منقطع نمیشود.
۲- شارع مقدس در عدم انقطاع روابط مالی زوجین پس از انحلال نکاح ،در صدد تأمین منافع ضروری زن بوده است.
۳- با توجه به مقتضیات زمان و مکان و به منظور احقاق کامل حقوق زنان، بازنگری در برخی از قوانین حقوقی مربوط به روابط مالی زوجین پس از انحلال نکاح لازم و ضروری میباشد.
۶-هدف و کاربردهای تحقیق
اهدافی که در این پایان نامه مد نظر میباشند عبارتند از:
۱- بررسی نگرش فقه به روابط مالی زوجین پس از انحلال نکاح.
۲- آشنا شدن زوجین با وضعیت قوانین مربوط به روابط مالی زوجین پس از انحلال نکاح، در قوانین کشور.
۳- جلوگیری از مجادله ومنازعه‌ی بی فایده‌ی زوجین در صورت انحلال نکاح و انتخاب طریق درست در مراجعه به مراجع قانونی.
۴- ایجاد تغییر در نگرش منفی افکار عمومی، نسبت به حقوق و قوانین ایران در زمینه‌ی حقوق زن
کاربرد: در این تحقیق سعی نمودهایم با رعایت دقت وشرح دقیق و صحیح موضوعات و دوری از حواشی و مباحث غیر مرتبط ترتیبی اتخاذ نماییم تا خواننده در مراجعه به موضوع مورد علاقه، با روشی سهل و مسیری کوتاه، قاعده‌ی پذیرفته شده در حقوق یا منابع فقهی و راهکارهای اجرایی را به دست آورد از این حیث تحقیق حاضر می‌تواند مورد استفاده‌ی قضات، حقوق دانان، وکلای دادگستری، سردفتران ازدواج ودانشجویان حقوق و علاقه مندان رشته های حقوق، قرار گیرد.
۷-روش و نحوهی انجام تحقیق و به دست آوردن نتیجه
روش تحقیق در این پایا

دیدگاهتان را بنویسید