پایان نامه با کلید واژگان فناوری اطلاعات، تحلیل عاملی، تحلیل عامل، استاندارد

ای “مشخص بودن مدل ” دارا بودن دو شرط به نام‏های “شرط رتبه ” و “شرط مرتبه ” ضرورت دارد. مدل ۴ شرط رتبه را دارا می‏باشد زیرا درجه آزدی مدل باید صفر یا مثبت باشد که در مدل ۴ با توجه به خروجی زیر عدد ۲ است:
Computation of degrees of freedom (Default model)
Number of distinct sample moments:
۱۰
Number of distinct parameters to be estimated:
۸
Degrees of freedom (10 – 8):
۲
۱۰ تعداد عناصر غیر زاید ماتریس واریانس-کوواریانس متغیرهای مشاهده شده است.
۸ تعداد پارامتر‏های آزاد تعریف شده در مدل است. درجه آزادی اختلاف این دو مقدار است و لذا برای اصلاح مدل می‏توان ۲ پارامتر دیگر را در مدل به صورت پارامتر آزاد تعریف نمود.
مدل ۴ شرط مرتبه را نیز دارا می‏باشد زیرا انجام عملیات محاسباتی در جبر ماتریس‏ها به منظور برآورد پارامتر‏ها و باز تولید ماتریس واریانس – کوواریانس متغیرهای مشاهده شده امکان پذیر شده است. که در زیر آمده است.
شکل ۴-۱۲ تحلیل عاملی تأییدی متغیر فناوری اطلاعات با ضرایب غیر استاندارد
شکل ۴-۱۳ تحلیل عاملی تأییدی متغیر فناوری اطلاعات با ضرایب استاندارد
شاخص‏های برازش
Model Fit Summary
CMIN
Model
NPAR
CMIN
DF
P
CMIN/DF
Default model
۸
۲. ۴۹۰
۲
. ۲۸۸
۱. ۲۴۵
Saturated model
۱۰
. ۰۰۰
۰
Independence model
۴
۳۱۲. ۲۹۸
۶
. ۰۰۰
۵۲. ۰۵۰
RMR, GFI
Model
RMR
GFI
AGFI
PGFI
Default model
. ۰۱۴
. ۹۹۷
. ۹۸۴
. ۱۹۹
Saturated model
. ۰۰۰
۱. ۰۰۰
Independence model
. ۲۹۲
. ۶۷۳
. ۴۵۵
. ۴۰۴
Baseline Comparisons
Model
NFI
Delta1
RFI
rho1
IFI
Delta2
TLI
rho2
CFI
Default model
. ۹۹۲
. ۹۷۶
. ۹۹۸
. ۹۹۵
. ۹۹۸
Saturated model
۱. ۰۰۰
۱. ۰۰۰
۱. ۰۰۰
Independence model
. ۰۰۰
. ۰۰۰
. ۰۰۰
. ۰۰۰
. ۰۰۰
Parsimony-Adjusted Measures
Model
PRATIO
PNFI
PCFI
Default model
. ۳۳۳
. ۳۳۱
. ۳۳۳
Saturated model
. ۰۰۰
. ۰۰۰
. ۰۰۰
Independence model
۱. ۰۰۰
. ۰۰۰
. ۰۰۰
RMSEA
Model
RMSEA
LO 90
HI 90
PCLOSE
Default model
. ۰۲۵
. ۰۰۰
. ۱۰۶
. ۵۸۱
Independence model
. ۳۵۸
. ۳۲۵
. ۳۹۲
. ۰۰۰
HOELTER
Model
HOELTER
. ۰۵
HOELTER
. ۰۱
Default model
۹۶۰
۱۴۷۶
Independence model
۱۷
۲۲
نسبت کای اسکوئر مدل فناوری اطلاعات به درجه آزادی برابر ۲۴/۱ و مناسب است. شاخص‏های برازش تطبیقی همگی بالاتر از ۹۰ درصد و مناسب هستند. شاخص RMSEA پایینتر از ۵ درصد (۰۲۵/۰) و مناسب است. شاخص‏های مقتصد (اقتصادی بودن) همگی پایینتر از ۵۰ درصد بوده و نامناسب هستند. شاخص هولتر بالاتر از ۲۰۰ و نشان دهنده حجم کافی نمونه می‏باشد. بنابراین در کل مدل از برازش مناسبی برخوردار است
شاخص‏های جزئی برازش (نسبت بحرانی و سطح معناداری)
جدول ۴-۱۷- نسبت بحرانی و سطح معناداری
Estimate
S. E.
C. R.
P
Label
q13
(استراتژی فناوری اطلاعات)—
فناوری اطلاعات
۱. ۰۰۰
q14
(زیرساخت‏های الکترونیکی)—
فناوری اطلاعات
. ۷۷۶
. ۰۸۰
۹. ۷۳۳
***
q15
(به اشتراک گذاری اطلاعات)—
فناوری اطلاعات
. ۵۸۷
. ۰۷۶
۷. ۷۰۴
***
q16
(سیستم اطلاعات)—
فناوری اطلاعات
. ۸۳۰
. ۰۸۶
۹. ۶۸۰
***
با توجه به خروجی نرم افزار آموس و سطوح معناداری برای تحلیل عاملی تأییدی متغیر فناوری اطلاعات در جدول ۴-۱۷، تمامی عاملها رابطه آنها با متغیر مکنون تأیید شد. در جدول ۴-۱۸ ضرایب استاندارد یعنی میزانی که هر متغیر در سنجش متغیر فناوری اطلاعات می‏تواند نقش داشته باشد، آورده شده است. با توجه به ضرایب گویه ۱۳ یعنی استراتژی فناوری اطلاعات با ضریب ۷۱/۰ بیشترین نقش و گویه ۱۵ یعنی به اشتراک گذاری اطلاعات با ضریب ۴۸/۰ کمترین نقش را در سنجش متغیر فناوری اطلاعات دارا می‏باشند.
جدول ۴-۱۸- ضرایب استاندارد
Estimate
q13
(استراتژی فناوری اطلاعات)—
فناوری اطلاعات
. ۷۱۵
q14
(زیرساخت‏های الکترونیکی)—
فناوری اطلاعات
. ۶۷۰
q15
(به اشتراک گذاری اطلاعات)—
فناوری اطلاعات
. ۴۷۹
q16
(سیستم اطلاعات)—
فناوری اطلاعات
. ۶۶۰
Variances: (Group number 1 – Default model)
Estimate
S. E.
C. R.
P
Label
IT
. ۵۸۴
. ۰۸۷
۶. ۷۴۳
***
e1
. ۵۵۷
. ۰۶۴
۸. ۷۲۱
***
e2
. ۴۳۱
. ۰۴۴
۹. ۹۱۳
***
e3
. ۶۷۵
. ۰۵۳
۱۲. ۶۵۵
***
e4
. ۵۲۱
. ۰۵۱
۱۰. ۱۴۲
***
Squared Multiple Correlations: (Group number 1 – Default model)
Estimate
q16
. ۴۳۶
q15
. ۲۲۹
q14
. ۴۴۹
q13
. ۵۱۲
۴-۳-۳-۵- تحلیل عاملی تأییدی متغیر فعالیت‏های عملیاتی
مدل ۵
شکل ۴-۱۴
ارزیابی نرمال بودن تک متغیره و چند متغیره
جدول ۴-۱۹- ارزیابی نرمال بودن
متغیر
مینیمم
ماکزیمم
کجی
نسبت بحرانی
کشیدگی
نسبت بحرانی
q19
۱. ۰۰۰
۵. ۰۰۰
-. ۱۸۳
-۱. ۴۹۰
-. ۷۹۹
-۳. ۲۶۰
q18
۱. ۰۰۰
۵. ۰۰۰
-. ۴۸۶
-۳. ۹۷۱
-. ۳۷۳
-۱. ۵۲۱
q17
۱. ۰۰۰
۵. ۰۰۰
-. ۴۴۷
-۳. ۶۵۲
-. ۰۶۶
-. ۲۶۸
Multivariate
۱. ۰۳۷
۱. ۸۹۳
با توجه به جدول ۴-۱۹ قدر مطلق نسبت‏های بحرانی کشیدگی اکثرا از ۵۸/۲ کمتر می‏باشند. همچنین “ضریب مردیا” در سطر آخر و مقدار بحرانی آن نیز کمتر از ۵۸/۲ است. لذا ۳ متغیر فوق دارای توزیع نرمال تک متغیره و چند متغیره می‏باشند.
مدل‏های مشخص و غیر مشخص
برای “مشخص بودن مدل ” دارا بودن دو شرط به نام‏های “شرط رتبه ” و “شرط مرتبه ” ضرورت دارد. مدل متغیر فعالیت‏های عملیاتی شرط رتبه را دارا می‏باشد زیرا درجه آزدی مدل باید صفر یا مثبت باشد که در مدل ۵ با توجه به خروجی زیر عدد ۰ است:
Computation of degrees of freedom (Default model)
Number of distinct sample moments:
۶
Number of distinct parameters to be estimated:
۶
Degrees of freedom (6 – 6):
۰
۶ تعداد عناصر غیر زاید ماتریس واریانس-کوواریانس متغیرهای مشاهده شده است.
۶ تعداد پارامتر‏های آزاد تعریف شده در مدل است. درجه آزادی اختلاف این دو مقدار است و لذا برای اصلاح مدل نمیتوان پارامتر دیگر را در مدل به صورت پارامتر آزاد تعریف نمود. این مدل اشباع شده است.
مدل ۵ شرط مرتبه را نیز دارا می‏باشد زیرا انجام عملیات محاسباتی در جبر ماتریس‏ها به منظور برآورد پارامتر‏ها و باز تولید ماتریس واریانس – کوواریانس متغیرهای مشاهده شده امکان پذیر شده است. که در زیر آمده است.
شکل ۴-۱۵ تحلیل عاملی تأییدی متغیر فعالیت‏های عملیاتی با ضرایب غیر استاندارد
شکل ۴-۱۶ تحلیل عاملی تأییدی متغیر فعالیت‏های عملیاتی با ضرایب استاندارد
شاخص‏های برازش
CMIN
Model
NPAR
CMIN
DF
P
CMIN/DF
Default model
۶
. ۰۰۰
۰
Saturated model
۶
. ۰۰۰
۰
Independence model
۳
۱۳۲. ۴۳۱
۳
. ۰۰۰
۴۴. ۱۴۴
در مدل ۵ میزان کای اسکوئر مدل برابر صفر گردید و مدل اشباع شده است. این مدلها چون می‏توانند حالات مختلفی را به خود گیرند طبق نظر ری کف و مارکولیدس (۲۰۰۲) نمی توان آنها را آزمون نمود.
۴-۳-۳-۶- تحلیل عاملی تأییدی متغیر عملکرد سازمانی
شکل ۴-۱۷
ارزیابی نرمال بودن داده‏های متغیر عملکرد سازمانی
جدول ۴-۲۰- ارزیابی نرمال بودن متغیر عملکرد سازمانی
متغیر
مینیمم
ماکزیمم
کجی
نسبت بحرانی
کشیدگی
نسبت بحرانی
q23
۱. ۰۰۰
۵. ۰۰۰
-. ۴۹۲
-۴. ۰۱۳
-. ۰۸۰
-. ۳۲۹
q22
۱. ۰۰۰
۵. ۰۰۰
-. ۱۳۴
-۱. ۰۹۵
-. ۷۱۱
-۲. ۹۰۴
q21
۱. ۰۰۰
۵. ۰۰۰
-. ۵۷۶
-۴. ۷۰۲
-. ۲۲۳
-. ۹۱۲
q20
۱. ۰۰۰
۵. ۰۰۰
-. ۳۸۵
-۳. ۱۴۷
-. ۵۴۶
-۲. ۲۲۷
Multivariate
۳. ۶۲۲
۵. ۲۲۸
با توجه به جدول ۴-۲۰ قدر مطلق نسبت‏های بحرانی کجی اکثراً از ۵۸/۲ بیشتر می‏باشند اما در مقابل قدر مطلق نسبت‏های کشیدگی اکثراً از ۵۸/۲ کمتر می‏باشند و لذا متغیرها دارای توزیع نرمال تک متغیره می‏باشند. “ضریب مردیا” در سطر آخر و مقدار بحرانی آن بیشتر از ۵۸/۲ است. لذا ۴ متغیر فوق دارای توزیع نرمال چند متغیره نمی باشد. مقادیر ماهالانوبیس برای بررسی داده‏های پرت در جدول زیر آمده است:
Observations farthest from the centroid (Mahalanobis distance) (Group number 1)
Observation number
Mahalanobis d-squared
p1
p2
۳۱۹
۲۱. ۸۱۹
. ۰۰۰
. ۰۸۳
۲۴۶
۱۹. ۸۳۷
. ۰۰۱
. ۰۲۰
۲۹۱
۱۸. ۱۱۹
. ۰۰۱
. ۰۱۲
۱۵۳
۱۷. ۷۱۰
. ۰۰۱
. ۰۰۳
۲۴۵
۱۷. ۷۱۰
. ۰۰۱
. ۰۰۰
۸۲
۱۶. ۷۸۶
. ۰۰۲
. ۰۰۰
۲۸۰
۱۶. ۶۰۲
. ۰۰۲
. ۰۰۰
۳۲۷
۱۳. ۹۰۹
. ۰۰۸
. ۰۱۲
۱۲۹
۱۳. ۲۴۹
. ۰۱۰
. ۰۲۲
۳۷۴
۱۲. ۶۳۷
. ۰۱۳
. ۰۴۲
۳۱۳
۱۲. ۵۲۴
. ۰۱۴
. ۰۲۶
۳۶۲
۱۲. ۲۲۶
. ۰۱۶
. ۰۲۷
۴۰۰
۱۲. ۱۷۸
. ۰۱۶
. ۰۱۴
۲۵۳
۱۱. ۸۸۴
. ۰۱۸
. ۰۱۷
۱۶۷
۱۱. ۸۶۱
. ۰۱۸
. ۰۰۸
۳۷۵
۱۱. ۸۴۰
. ۰۱۹
. ۰۰۴
۱۲۰
۱۱. ۴۱۶
. ۰۲۲
. ۰۰۹
۱۵۴
۱۱. ۳۳۴
. ۰۲۳
. ۰۰۶
۱۰۲
۱۱. ۱۹۲
. ۰۲۴
. ۰۰۵
۳۲۹
۱۱. ۱۹۲
. ۰۲۴
. ۰۰۲
۱۴۳
۱۰. ۶۹۸
. ۰۳۰
. ۰۱۱
۲۹۷
۱۰. ۴۷۰
. ۰۳۳
. ۰۱۶
۱۴۰
۱۰. ۳۸۹
. ۰۳۴
. ۰۱۲
۷۵
۹. ۷۸۸
. ۰۴۴
. ۰۸۲
۲۸
۹. ۷۷۸
. ۰۴۴
. ۰۵۶
۳۳۰
۹. ۶۴۶
. ۰۴۷
. ۰۶۰
۳۴
۹. ۳۰۳
. ۰۵۴
. ۱۳۹
۲۷۹
۹. ۰۹۸
. ۰۵۹
. ۱۹۴
۲۹۴
۹. ۰۵۹
. ۰۶۰
. ۱۶۳
۳۱۵
۹. ۰۵۹
. ۰۶۰
. ۱۱۹
۳۳۴
۹. ۰۴۸
. ۰۶۰
. ۰۸۸
۲۵۰
۸. ۹۵۲
. ۰۶۲
. ۰۹۰
۳۲۳
۸. ۸۶۹
. ۰۶۴
. ۰۸۹
۳۵۰
۸. ۸۶۹
. ۰۶۴
. ۰۶۳
۹۱
۸. ۶۹۰
. ۰۶۹
. ۰۹۵
۱۶۱
۸. ۵۸۹
. ۰۷۲
. ۱۰۴
۹۹
۸. ۵۲۹
. ۰۷۴
. ۰۹۷
۲۶
۸. ۴۵۷
. ۰۷۶
. ۰۹۶
۲۶۹
۸. ۳۹۷
. ۰۷۸
. ۰۹۱
۵۴
۸. ۳۵۷
. ۰۷۹
. ۰۷۹
۸۰
۸. ۳۲۲
. ۰۸۰
. ۰۶۷
۲۹۰
۷. ۹۸۹
. ۰۹۲
. ۲۰۵
۳۱۲
۷. ۷۶۳
. ۱۰۱
. ۳۴۸
۲۵۹
۷. ۷۵۶
. ۱۰۱
. ۲۹۷
۳۶۰
۷. ۷۵۶
. ۱۰۱
. ۲۴۳
۱۵۰
۷. ۷۴۵
. ۱۰۱
. ۲۰۴
۸۴
۷. ۷۲۰
. ۱۰۲
. ۱۷۹
۲۶۸
۷. ۶۸۶
. ۱۰۴
. ۱۶۲
۵۸
۷. ۶۳۱
. ۱۰۶
. ۱۶۲
۹۰
۷. ۶۳۱
. ۱۰۶
. ۱۲۷
۵۱
۷. ۵۸۰
. ۱۰۸
. ۱۲۴
۶۴
۷. ۵۸۰
. ۱۰۸
. ۰۹۶
۷۴
۷. ۵۷۱
. ۱۰۹
. ۰۷۶
۲۴۸
۷. ۴۸۸
. ۱۱۲
. ۰۸۹
۲۴۹
۷. ۴۸۱
. ۱۱۳
. ۰۷۰
۲۷۱
۷. ۴۴۲
. ۱۱۴
. ۰۶۵
۲۵۵
۷. ۴۲۹
. ۱۱۵
. ۰۵۲
۲۶۱
۷. ۳۵۵
. ۱۱۸
. ۰۶۱
۳۹۱
۷. ۳۰۳
. ۱۲۱
. ۰۶۲
۲۴۴
۷. ۲۹۴
. ۱۲۱
. ۰۴۸
۱۰۶
۷. ۱۹۴
. ۱۲۶
. ۰۶۷
۸۸
۷. ۰۰۳
. ۱۳۶
. ۱۴۶
۱۱۸
۶. ۹۵۸
. ۱۳۸
. ۱۴۷
۲۴۲
۶. ۹۵۸
. ۱۳۸
. ۱۱۷
۳۴۷
۶. ۹۱۵
. ۱۴۰
. ۱۱۷
۳۶۹
۶. ۹۱۵
. ۱۴۰
. ۰۹۲
۱۰۴
۶. ۶۸۶
. ۱۵۳
. ۲۳۶
۳۵۳
۶. ۶۲۶
. ۱۵۷
.

دیدگاهتان را بنویسید