پایان نامه با کلید واژگان CRM، استاندارد

مدل کلی شرط رتبه برقرار است. چون درجه آزادی مدل باید صفر یا مثبت باشد که با توجه به خروجی زیر ۳۱۷ می‏باشد.
Computation of degrees of freedom (Default model)
Number of distinct sample moments:
۳۷۸
Number of distinct parameters to be estimated:
۶۱
Degrees of freedom (378 – 61):
۳۱۷
۳۷۸ تعداد عناصر غیر زاید ماتریس واریانس-کوواریانس متغیرهای مشاهده شده است.
۶۱ تعداد پارامتر‏های آزاد تعریف شده در مدل است. درجه آزادی اختلاف این دو مقدار است و لذا برای اصلاح مدل می‏توان ۳۱۷ پارامتر دیگر را در مدل به صورت پارامتر آزاد تعریف نمود.
مدل ۸ شرط مرتبه را نیز دارا می‏باشد زیرا انجام عملیات محاسباتی در جبر ماتریس‏ها به منظور برآورد پارامتر‏ها و باز تولید ماتریس واریانس – کوواریانس متغیرهای مشاهده شده امکان پذیر شده است.
شکل ۴-۲۴ مدل کلی با ضریب غیر استاندارد
شکل ۴-۲۵ مدل کلی با ضرایب استاندارد
شاخص‏های برازش
Model Fit Summary
CMIN
Model
NPAR
CMIN
DF
P
CMIN/DF
Default model
۶۱
۱۷۸۰. ۳۷۳
۳۱۷
. ۰۰۰
۵. ۶۱۶
Saturated model
۳۷۸
. ۰۰۰
۰
Independence model
۲۷
۴۰۲۲. ۱۶۱
۳۵۱
. ۰۰۰
۱۱. ۴۵۹
RMR, GFI
Model
RMR
GFI
AGFI
PGFI
Default model
. ۰۹۹
. ۷۵۰
. ۷۰۲
. ۶۲۹
Saturated model
. ۰۰۰
۱. ۰۰۰
Independence model
. ۲۴۲
. ۳۸۶
. ۳۳۸
. ۳۵۸
Baseline Comparisons
Model
NFI
Delta1
RFI
rho1
IFI
Delta2
TLI
rho2
CFI
Default model
. ۵۵۷
. ۵۱۰
. ۶۰۵
. ۵۵۹
. ۶۰۱
Saturated model
۱. ۰۰۰
۱. ۰۰۰
۱. ۰۰۰
Independence model
. ۰۰۰
. ۰۰۰
. ۰۰۰
. ۰۰۰
. ۰۰۰
Parsimony-Adjusted Measures
Model
PRATIO
PNFI
PCFI
Default model
. ۹۰۳
. ۵۰۳
. ۵۴۳
Saturated model
. ۰۰۰
. ۰۰۰
. ۰۰۰
Independence model
۱. ۰۰۰
. ۰۰۰
. ۰۰۰
RMSEA
Model
RMSEA
LO 90
HI 90
PCLOSE
Default model
. ۱۰۸
. ۱۰۳
. ۱۱۲
. ۰۰۰
Independence model
. ۱۶۲
. ۱۵۷
. ۱۶۶
. ۰۰۰
HOELTER
Model
HOELTER
. ۰۵
HOELTER
. ۰۱
Default model
۸۱
۸۵
Independence model
۴۰
۴۲
نسبت کای اسکوئر مدل کلی به درجه آزادی برابر ۶۱/۵ و نامناسب است. شاخص‏های برازش تطبیقی همگی پایینتر از ۹۰ درصد و نامناسب هستند. شاخص RMSEA بالاتر از ۵ درصد و نامناسب است (۱۰۸/۰). شاخص‏های مقتصد (اقتصادی بودن) همه بالاتر از ۵۰ درصد بوده و مناسب هستند. اما شاخص هولتر پایینتر از ۲۰۰ و نامناسب می‏باشد. بنابراین نیاز به اصلاحاتی در مدل می‏باشد. با استفاده از شاخص‏های اصلاح آموس به اصلاح مدل در چندین مرحله پرداخته شد (شاخص‏های بالاتر از ۱۵)
Modification Indices (Group number 1 – Default model)
Covariances: (Group number 1 – Default model)
M. I.
Par Change
e32

e33
۹۱. ۱۳۱
. ۲۲۴
e31

e34
۶۱. ۴۱۷
. ۱۵۸
e29

e34
۱۶. ۷۹۶
-. ۰۷۲
e28

e29
۳۷. ۹۹۸
. ۰۹۸
e27

e32
۸۶. ۶۵۲
. ۲۶۶
e26

e31
۱۸. ۱۶۶
. ۱۲۳
e25

e32
۱۹. ۰۹۵
-. ۱۳۲
e25

e31
۵۰. ۶۶۲
. ۲۲۳
e24

e30
۷۹. ۳۵۳
. ۲۵۴
e23

e32
۱۵. ۰۸۹
. ۱۲۶
e22

e32
۲۴. ۱۶۸
. ۱۵۹
e22

e23
۱۹. ۷۱۹
. ۱۸۳
e21

delivery on time
۱۹. ۹۳۴
. ۱۱۶
e21

e33
۲۱. ۷۳۲
-. ۱۳۵
e20

e32
۲۴. ۳۶۸
. ۱۶۵
e19

e33
۶۶. ۱۴۰
. ۲۷۹
e19

e31
۱۶. ۱۴۳
-. ۱۵۵
e19

e22
۳۳. ۸۳۴
. ۲۷۶
e19

e20
۴۴. ۳۲۵
. ۳۲۶
e18

e33
۱۸. ۰۲۰
. ۱۲۷
e17

e27
۱۰۷. ۸۲۶
. ۳۴۹
e16

e17
۱۶. ۲۲۹
. ۱۳۳
e15

e33
۳۵. ۹۴۴
. ۱۶۸
e15

e32
۱۸. ۲۴۱
. ۱۲۹
e14

e34
۵۱. ۸۸۳
. ۱۴۶
e14

e26
۱۳۷. ۴۳۶
. ۳۳۸
e13

e34
۳۷. ۳۲۰
. ۱۳۶
e13

e32
۱۹. ۳۸۷
-. ۱۲۷
e13

e25
۱۷۰. ۳۴۰
. ۴۵۰
e12

e34
۲۵. ۶۷۹
. ۱۳۵
e12

e24
۱۹۶. ۸۳۱
. ۶۰۳
e8

e20
۲۰. ۴۴۸
. ۱۸۸
e8

e19
۱۹. ۱۴۳
. ۲۰۱
e8

e13
۱۵. ۴۷۲
-. ۱۴۱
e7

e28
۱۸. ۰۴۶
. ۰۸۷
e6

e32
۱۹. ۷۵۳
-. ۱۴۰
e6

e28
۱۸. ۴۰۷
. ۰۹۵
e6

e27
۲۲. ۱۹۹
-. ۱۶۸
e6

e21
۱۸. ۷۵۸
. ۱۸۰
e6

e17
۱۵. ۹۷۶
-. ۱۴۸
e6

e13
۱۵. ۵۹۰
. ۱۴۲
e5

e29
۲۲. ۹۹۱
. ۱۳۶
e4

e19
۱۵. ۳۴۴
. ۱۹۳
e1

e29
۱۷. ۱۶۲
. ۱۱۱
Variances: (Group number 1 – Default model)
M. I.
Par Change
Regression Weights: (Group number 1 – Default model)
M. I.
Par Change
O. P.

O. A.
۵۰. ۳۱۴
. ۴۶۳
O. A.

O. P.
۳۶. ۷۱۱
. ۴۱۲
IT

E. S
۲۰. ۴۹۰
. ۴۰۵
q27

O. A.
۵۸. ۰۴۱
. ۶۰۷
q27

q18
۱۶. ۰۸۸
. ۱۵۵
q27

q17
۱۲۰. ۷۴۳
. ۴۶۲
q26

q14
۹۳. ۷۰۷
. ۴۲۷
q25

q17
۱۷. ۵۷۳
-. ۱۸۶
q25

q13
۸۸. ۲۹۰
. ۳۷۳
q24

q12
۱۴۸. ۶۰۸
. ۴۹۵
q23

q6
۱۶. ۴۷۹
-. ۱۶۶
q22

q19
۳۴. ۵۱۴
. ۲۴۱
q21

delivery on time
۱۹. ۹۳۴
. ۴۴۶
q21

IT
۲۶. ۳۶۵
. ۳۳۱
q21

CRM
۱۹. ۰۱۶
. ۳۶۹
q21

B. V
۲۳. ۱۱۳
. ۳۲۳
q21

s. chain
۱۷. ۶۲۵
. ۳۸۲
q21

q16
۱۶. ۸۲۲
. ۲۰۰
q21

q13
۲۶. ۶۳۱
. ۲۲۷
q21

q10
۲۰. ۵۷۹
. ۲۱۰
q21

q6
۳۴. ۶۲۳
. ۲۴۷
q20

q19
۴۷. ۲۳۸
. ۲۹۱
q19

q26
۱۶. ۶۲۰
-. ۲۴۱
q19

q22
۳۵. ۵۱۹
. ۲۹۴
q19

q20
۴۵. ۵۵۱
. ۳۲۹
q19

q14
۱۹. ۹۸۷
-. ۲۶۳
q19

q13
۲۲. ۱۲۸
-. ۲۲۹
q17

q27
۹۹. ۸۷۳
. ۴۹۴
q17

q16
۱۷. ۹۱۲
. ۱۸۴
q15

q23
۱۸. ۳۶۸
. ۱۸۳
q15

q22
۱۶. ۵۸۴
. ۱۶۴
q15

q20
۲۲. ۳۶۹
. ۱۸۸
q15

q19
۱۹. ۶۳۱
. ۱۷۰
q14

q26
۱۰۸. ۵۷۹
. ۴۳۸
q14

q4
۱۶. ۴۲۷
-. ۱۴۱
q13

E. S
۱۶. ۵۳۳
. ۴۰۰
q13

q25
۱۲۸. ۸۳۵
. ۴۷۵
q13

q19
۱۸. ۳۳۶
-. ۱۵۷
q12

q24
۱۵۷. ۸۰۰
. ۶۲۹
q8

q20
۱۷. ۴۹۵
. ۱۷۳
q8

q19
۲۲. ۵۲۷
. ۱۸۹
q6

q27
۱۸. ۱۰۴
-. ۲۲۳
q6

q17
۱۸. ۸۹۳
-. ۲۰۱
q4

q19
۱۶. ۷۱۰
. ۱۷۴
بر طبق جدول فوق برای اصلاح مدل پیشنهاد شده که برقراری ارتباط بین دو خطای ۱۲ و ۲۴ کای اسکوئر را به میزان ۱۹۶ کاهش میدهد. برقراری این ارتباط توجیه روش شناختی دارد (نه نظری). به دلیل عدم برازش مدل این بار شاخص‏های بالاتر از ۱۰ در نظر گرفته شد:
Modification Indices (Group number 1 – Default model)
Covariances: (Group number 1 – Default model)
M. I.
Par Change
e28

e30
۱۱. ۹۶۶
-. ۰۴۶
e28

e29
۱۳. ۳۹۴
. ۰۵۳
e19

e31
۱۰. ۱۳۸
-. ۰۹۹
e19

e20
۱۱. ۱۷۷
. ۱۴۰
e16

e17
۱۲. ۶۷۱
. ۰۹۷
e14

e34
۱۳. ۶۳۹
. ۰۵۷
e10

e15
۱۰. ۱۹۵
-. ۱۱۰
e8

e32
۱۰. ۸۷۸
. ۰۵۵
e8

e21
۱۱. ۰۲۰
-. ۱۳۰
e8

e19
۱۳. ۲۱۱
. ۱۵۶
e7

e8
۱۰. ۷۴۹
. ۱۱۹
e6

e27
۱۱. ۸۸۲
-. ۰۹۸
e5

e29
۱۴. ۰۹۰
. ۱۰۱
e4

e19
۱۱. ۳۶۴
. ۱۵۴
e1

e31
۱۴. ۲۴۱
-. ۱۰۱
e1

e29
۱۱. ۵۳۷
. ۰۸۸
e1

e13
۱۰. ۵۴۶
-. ۰۷۹
Variances: (Group number 1 – Default model)
M. I.
Par Change
Regression Weights: (Group number 1 – Default model)
M. I.
Par Change
q27

O. P.
۱۵. ۵۶۶
. ۲۱۱
q27

O. A.
۱۶. ۵۰۳
. ۴۳۴
q27

q23
۱۴. ۷۰۵
. ۱۲۸
q27

q19
۱۴. ۸۰۵
. ۱۱۵
q19

delivery on time
۱۸. ۹۶۸
-. ۴۲۹
q19

IT
۲۶. ۱۵۸
-. ۳۴۱
q19

CRM
۲۱. ۸۸۸
-. ۴۲۲
q19

B. V
۱۸. ۸۱۰
-. ۲۸۱
q19

s. chain
۱۵. ۸۳۰
-. ۳۶۶
q19

q26
۱۷. ۸۱۵
-. ۲۳۵
q19

q25
۱۱. ۸۹۳
-. ۱۷۲
q19

q14
۲۵. ۵۷۰
-. ۲۸۲
q19

q13
۲۸. ۵۷۵
-. ۲۴۴
q19

q11
۱۱. ۴۰۵
-. ۱۶۹
q19

q9
۱۲. ۷۳۷
-. ۱۷۶
q19

q7
۱۰. ۷۳۵
-. ۱۵۲
q19

q6
۱۳. ۴۲۰
-. ۱۵۷
q19

q5
۱۷. ۸۶۵
-. ۱۹۵
q18

q10
۱۰. ۸۸۴
. ۱۴۸
q17

delivery on time
۱۴. ۸۶۳
. ۲۷۵
q17

IT
۱۴. ۱۲۲
. ۱۸۲
q17

CRM
۱۲. ۷۵۱
. ۲۳۱
q17

B. V
۱۴. ۷۶۲
. ۱۸۰
q17

s. chain
۱۵. ۸۵۷
. ۲۶۶
q17

q16
۲۲. ۶۴۴
. ۱۷۲
q17

q7
۱۳. ۵۱۰
. ۱۲۴
q17

q5
۱۰. ۱۷۰
. ۱۰۷
q17

q1
۱۳. ۰۶۳
. ۱۲۹
q16

q17
۱۹. ۹۱۴
. ۱۹۳
q12

q15
۱۱. ۱۰۶
. ۱۱۸
q8

O. P.
۱۶. ۷۴۳
. ۲۹۴
q8

O. A.
۱۸. ۱۹۵
. ۶۱۳
q8

q20
۲۰. ۴۸۱
. ۱۸۹
q8

q19
۲۴. ۳۰۶
. ۱۹۸
q6

O. P.
۱۱. ۱۵۳
-. ۲۲۸
q6

O. A.
۱۰. ۵۹۴
-. ۴۴۵
q6

q27
۱۹. ۳۰۹
-. ۲۲۵
q6

q23
۱۲. ۶۵۷
-. ۱۵۲
q6

q17
۱۷. ۰۴۷
-. ۱۹۳
q4

O. P.
۱۲. ۴۹۷
. ۲۷۰
q4

O. A.
۱۳. ۳۶۷
. ۵۶۰
q4

q19
۱۹. ۴۹۱
. ۱۸۹
به دلیل عدم برازش مناسب مدل این بار شاخص‏های بالاتر از ۶ در نظر گرفته شد:
Modification Indices (Group number 1 – Default model)
Covariances: (Group number 1 – Default model)
M. I.
Par Change
e27

e32
۸. ۴۸۴
. ۰۳۸
e23

e34
۶. ۵۳۴
. ۰۵۳
e19

delivery on time
۹. ۱۶۴
-. ۰۶۹
e19

e31
۷. ۵۶۷
-. ۰۷۹
e19

e27
۸. ۴۸۷
. ۰۸۸
e19

e22
۸. ۹۵۴
. ۱۱۸
e14

e15
۶. ۵۹۲
. ۰۶۰
e13

e19
۶. ۴۰۸
-. ۰۶۸
e11

e21
۶. ۳۳۰
-. ۰۹۴
e10

e18
۶. ۳۲۰
. ۰۹۵
e8

e21
۶. ۴۳۰
-. ۰۹۶
e8

e20
۹. ۵۶۸
. ۱۳۰
e6

e8
۶. ۱۳۴
-. ۰۸۸
e2

e31
۶. ۱۱۴
-. ۰۶۶
e2

e8
۶. ۳۰۰
. ۰۹۳
e1

e29
۶. ۵۱۲
. ۰۶۴
e1

e17
۶. ۵۳۲
. ۰۷۱
Variances: (Group number 1 – Default model)
M. I.
Par Change
Regression Weights: (Group number 1 – Default model)
M. I.
Par Change
q27

O. P.
۱۲. ۴۷۷
. ۲۰۵
q27

O. A.
۱۳. ۹۸۱
. ۳۶۷
q27

q23
۱۰. ۰۰۹
. ۱۰۵
q27

q22
۶. ۷۹۸
. ۰۸۱
q27

q19
۱۵. ۱۲۵
. ۱۱۸
q27

q18
۹. ۷۱۲
. ۰۹۸
q23

q6
۶. ۹۸۱
-. ۱۰۴
q22

q19
۷. ۱۹۰
. ۱۰۷
q20

q9
۸. ۶۰۸
. ۱۳۳
q20

q8
۱۵. ۹۹۳

دیدگاهتان را بنویسید