پایان نامه : توسعه گردشگری

پایان نامه :
توسعه گردشگری

که بدلیل بالا نبودن سطح فرهنگ و عدم استقبال افراد تحصیلکرده و متخصص، به حضور در مناطق محروم این شهرستان ، متاًسفانه خرافات و عقاید بی پایه، جایگاه خاصی دارد لذا بازار بازکنندگان سرطالع، فالگیرها و … گرم است، حتی در بخش بهداشت و درمان نیز کم و بیش وضع به همین صورت است.
3-13-13- جشن سده
“واژه سده از دو بخش ترکیب یافته است .نخستین بخش «سد» که در اوستا و سانسکریت به گونه ست «sate»به معنی «صد »آمده است.دیگر بخش آن حرف «ه» می باشد که پسوند نسبی است و این واژه را به عدد «صد» نسبت می دهند.
در گاهنمای ایران باستان سال را به دو قسمت تقسیم کرده بودند یکی تابستان بزرگ و دیگر زمستان بزرگ .فر و جلال برگزاری جشن باستانی سده بر پایه آتش افروزی استوار بوده است .ایرانیان در این روز به تهیه هیزم و خار و خاشاک به ویژه چوب گز می پرداختند و پشته های بزرگی فراهم می ساختند .بزرگسالان در حالی که لاله های مزین به شمعهای فروزان در دست داشتند به دور آتش حلقه می زدند و سرود های مذهبی می خواندند و یزدان پاک را به خاطر نعمت های بیکرانش نیایش و سپاس می گفتند .شعرا . سخنوران قصایدی را که درباره جشن سده سروده بودند برای حاضران می خواندند و آنگاه خرد و کلان به شادمانی و پایکوبی می پرداختند.در استان و شهرستان جیرفت این جشن متعلق به زردتشتیان است و توسط آنها برگزار می شود ولی در میان مردم خصوصاً کشاورزان و دامداران و عشایر کرمان سرآغاز دوباره گرم شدن هواست .این جشن در شهرستان های جیرفت و بافت به سده سوزی چوپانی معروف است. این مراسم علاوه بر آنکه برای زردتشتیان یک مراسم مذهبیست برای سایر مردم شهر یک مراسم جالب به حساب می آید به همین خاطر برای سایر افراد از مناطق دیگر از جمله ایرانگردان و جهانگردان می تواند بسیار جالب و دیدنی باشد.(آمار نامه استان کرمان 1375ص 135 ).
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل یافته ها
4-1- مقدمه
امروزه در بیشتر تحقیقاتی که متکی بر اطلاعات جمع‌آوری شده از موضوع تحقیق می‌باشند، تجزیه و تحلیل داده‌ها از اصلی‌ترین بخش‌های پژوهش محسوب شده و بررسی درستی فرضیه‌های پژوهش از اهمیت خاصی برخوردار می‌باشد. داده‌های جمع‌آوری شده با استفاده از فنون مختلف مورد بررسی و تحلیل قرار می‌گیرند و پس از پردازش به شکل اطلاعات ارائه می‌شوند. در این فصل سعی شده است کارکرد فرضیه‌ها در عمل مورد بررسی قرار گیرد. از این رو، در ابتدا به بررسی و خلاصه‌سازی داده‌های حاصل از ویژگی‌های جمعیت‌شناختی با استفاده از ابزارهای آمار توصیفی (جداول و نمودارها) پرداخته می‌شود. سپس، با استفاده از تکنیک‌ QSPM اولویتهای راهبردی پیشنهادی در توسعه گردشگری شهرستان جیرفت ارائه می‌شود.
4-2- بررسی شاخص‌های دموگرافیک و سؤالات توصیفی

در این بخش به بررسی چگونگی توزیع فراونی عواملی نظیر؛ جنسیت، سن، میزان تحصیلات، وضعیت اشتغال و نوع شغل پرداخته می‌شود.
در مجموع 384 پرسشنامه تکمیل شده است که از نظر جنسیت بیشترین سهم مربوط به آقایان (حدود 77 درصد) میباشد.
جدول شماره 4-1- توزیع فراوانی متغیر جنسیت
شرح
فراوانی
درصد فراوانی
درصد فراوانی تجمعی
زن
90
4/23
4/23
مرد
294
6/76
100
جمع
384
100

شکل شماره 4-1- نمودار دایرهای توزیع جنسیت پاسخگویان
بیشترین فراوانی سنی مشاهده شده در رده سنی 30-20 سال قرار داشته که حدود 75% از پاسخگویان را تشکیل میدهد، در نتیجه میتوان وضعیت سنی پاسخگویان را با اولویت نظرات جوانان در نظر گرفت که با توجه به اهمیت نقش این رده سنی در گردشگری و توانبرنامه ریزی مناسبتر برای ایشان، مبنای مناسبی برای تحقیق تشکیل یافته است .
جدول شماره 4-2- توزیع فراوانی متغیر سن طبقه‌بندی شده پاسخگویان
شرح
فراوانی
درصد فراوانی
درصد فراوانی تجمعی
کمتر از 20 سال
48
5/12
5/12
30-20 سال
288
75
5/87
40-30 سال
18
7/4
2/92
50-40 سال
24
3/6
4/98
بالاتر از 50 سال
6
6/1
100
مجموع
384
100

شکل شماره 4-2- نمودار میلهای توزیع سن پاسخگویان
از میان پاسخگویان، بیشترین فراوانی 50% و مربوط به رده تحصیلی فوقدیپلم و لیسانس بوده است. حدود 20% پاسخگویان نیز از تحصیلات زیردیپلم برخوردار بودهاند.
شکل شماره 4-3- نمودار دایره‌ای توزیع تحصیلات پاسخگویان
جدول شماره 4-3- توزیع فراوانی متغیر تحصیلات پاسخگویان
شرح
فراوانی
درصد فراوانی
درصد فراوانی تجمعی
زیردیپلم
78
3/20
3/20
دیپلم
60
6/15
9/35
فوق‌دیپلم و لیسانس
192
50
9/85
فوق‌لیسانس و بالتر
54
1/14
100
جمع
384
100
از میان پاسخگویان، بیشترین فراوانی شاغلین مربوط به شاغلین در بخشهای دولتی با 126 نفر فروانی بوده است. پس از آن، دانشجویان بیشترین فراوانی را به خود اختصاص دادهاند. با استفاده از این اطلاعات می‌توان طرح‌ها و برنامه‌هایی خاص گروه‌های گردشگر و با توجه به توان هزینه‌ای ایشان برگزار نمود.
جدول شماره 4-4- توزیع فراوانی متغیر وضعیت اشتغال پاسخگویان
شرح
فراوانی
درصد فراوانی
درصد فراوانی تجمعی
دولتی
126
8/32

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

8/32
آزاد
108
1/28
9/60
دانشجو
120
3/31
2/92
سایر
30
8/7
100
جمع
384
100

شکل شماره 4-4- نمودار دایره‌ای توزیع فراوانی وضعیت اشتغال پاسخگویان
شغل بیشتر پاسخگویان، غیر مرتبط با گردشگری بوده است و حدود 70% پاسخگویان را در بر میگیرد. در نتیجه میتوان امید داشت که علاوه بر جمعآوری 30% نظرات افراد شاغل و مرتبط با گردشگری، نظرات سایر افراد که تنها بهرهمند از خدمات گردشگری بوده و شغل ایشان در این ارتباط نمیباشد نیز مورد بررسی قرار گرفته است.
جدول شماره 4-5- توزیع فراوانی متغیر نوع شغل پاسخگویان
شرح
فراوانی
درصد فراوانی
درصد فراوانی تجمعی
مرتبط با گردشگری
114
7/29
7/29
غیر مرتبط با گردشگری
270
3/70
100
جمع
384
100

شکل شماره 4-5- نمودار دایره‌ای توزیع فراوانی نوع شغل پاسخگویان
بررسی پاسخهای داده شده به میزان اهمیت هر یک از قوتهای فهرستشده و نمودار راداری میانگین آنها نشان میدهد، قوت شماره 10، ”قطب گردشگری باستانی ایران به لحاظ تمدن“ در میان کلیه قوت‌ها از اهمیت بیشتری با میانگین 02/4 برخوردار بوده است. شایان توجه است که کمترین اهمیت به قوت شماره 6، ”اهتمام جدی مسئولان به اشتغال زایی بیشتر به وسیله گسترش گردشگری“ با میانگین 75/2 اختصاص دارد.
جدول شماره 4-6- توزیع فراوانی پاسخها درباره اهمیت قوتها
قوتها
خیلی کم
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد
وجود تپه ها و محوطه های باستانی،بناهای تاریخی از دوران پارینه سنگی تا اسلامی
فراوانی
24
24
102
138
96
درصد فراوانی
6%
6%
27%
36%
25%
فرهنگ پذیرش گردشگران از سوی جامعه میزبان
فراوانی
24
54
114
120
72
درصد فراوانی
6%
14%
30%
31%
19%
وجود آبشارها و چشمه های آبگرم متعدد
فراوانی
12
48
120
144
60
درصد فراوانی
3%
13%
31%
38%
16%
آب و هوایی مناسب برای گردشگری در فصول سرد سال
فراوانی
12
6
114
108
144
درصد فراوانی
3%
2%
30%
28%
38%
شهرت جهانی جاذبه های گردشگری تاریخی و فرهنگی
فراوانی
30
36
84
102
132
درصد فراوانی
8%

مدیر سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *