چرخه دمینگ

این روش شناسی چهار مرحله ای به عنوان فرآیندی تلقی می شود که فنون یا ابزار هفت گانه کیفیت را مورد استفاده فرار می دهد. این فرآیند با مرحله برنامه ریزی که در آن وضعیت فعلی ، تجزیه و تحلیل می شود شروع می گردد ، داده هاجمع آوری می شوند و برنامه هایی برای بهبود تنظیم و تدوین می گردد . مرحله انجام یا اجرا معمولا شامل بعضی از راه های آزمایشی یا مقدماتی است : مثلا بخش جزیی از یک فرآیند تولیدی یا خدماتی یا گروه کوچکی از مشتریان یا ارباب رجوع . این دوره آزمایشی در خلال مرحله مطالعه و بررسی به طور نقادانه ارزشیابی می شود و مشکلات یا فرصت های دیگر مورد بررسی قرار می گیرد . در مرحله نهایی سازمان اطمینان می یابد که بهبود کیفیت به عنوان شیوه

ای استاندارد و مستمر پیش از شروع چرخه ( برنامه ریزی بعدی ) اجرا می شود . بنابراین در فرآیند تاکید بر بهبود مستمر با چرخه بسته است . ( شریف زاده ، فتاح ، 1379 )

برنامه‌ ریزی‌کنید: برنامه ریزی با انتخاب مشکل آغاز می شود.

اقدام‌ کنید: راه حل یا تغییر در فرایند را، به شکل آزمایشی هم که شده، اجرا کنید

پیاده‌ کنید: نتایج تغییر بررسی و ارزیابی کنید. کنترل کنید که آیا راه حل ارائه شده، اثر مورد نظر را داراست و به هر پیامد پیش بینی نشده ای توجه کنید.

ارزیابی‌ کنید : براساس تجارب به دست آمده، اقدام کنید. اگر موفق بود، تغییرات فرایند استاندارد می شوند و در اختیار همه کارگران قرار می گیرند و به عنوان روشهای جدید آموخته می شوند.

مطلب مرتبط :   فرایند آموزش