مقاله درمورد دانلود توزیع فراوانی، پردازش اطلاعات، مهارت های حرکتی

مقاله درمورد دانلود توزیع فراوانی، پردازش اطلاعات، مهارت های حرکتی

مقاله درمورد دانلود توزیع فراوانی، پردازش اطلاعات، مهارت های حرکتی

…………………………………………..
36
2-9 حیطه روانی حرکتی ………………………………………………………………………………………..
37
2-10 حافظه ……………………………………………………………………………………………………………
37
2-11 هوش …………………………………………………………………………………………………………….
40
2-12 نظریه سه وجهی هوش استرنبرگ ………………………………………………………………
41
2-13 نظریه هوش گاردنر………………………………………………………………………………………..
42
2-14 هوش از نظر پیاژه ……………………………………………………………………………………….
44
2-15 فراشناخت …………………………………………………………………………………………………….
46
2-16 حیطه عواطف و نگرش ها …………………………………………………………………………….
47
2-17 علایق دانش آموزان ………………………………………………………………………………………
48
2-18 انگیزش …………………………………………………………………………………………………………
49
2-19 خود پنداره ……………………………………………………………………………………………………
50
2-20 مهارت های حرکتی ……………………………………………………………………………………..
51
2-20-1 ویژگی های مهارتهای حرکتی ………………………………………………………………..
52
2-21یادگیری فعال …………………………………………………………………………………………..
53
2-22 کارکرد مغز……………………………………………………………………………………………………
55
2-22-1 یادگیری و پردازش اطلاعات نیمکره چپ و راست مغز……………………………
57
2-23 موسیقی چیست؟ …………………………………………………………………………………………
60
2-23-1 نظریه های مربوط به موسیقی………………………………………………………………….
63
2-23-2 تاریخ موسیقی در ایران …………………………………………………………………………..
64
2-23-3 متقدمان موسیقی در ایران ………………………………………………………………………
66
2-23-4 وضعیت کنونی آموزش موسیقی در ایران ……………………………………………….
68
2-23-5 آموزش موسیقی در دانمارک …………………………………………………………………..
69
2-23-6 آموزش موسیقی در ژاپن ………………………………………………………………………….
70
2-23-7 معرفی روش آموزش سوزوکی …………………………………………………………………
72
2-23-8 مبانی اساسی موسیقی …………………………………………………………………………….
73
2-23-9 نقش آموزش موسیقی ……………………………………………………………………………..
76
2-23-10 اثر آموزش موسیقی بر رشد شناختی ……………………………………………………
77
2-23-11 موسیقی و مغز انسان …………………………………………………………………………….
79
2-24 حس آمیزی ………………………………………………………………………………………………….
82
2-25 کودک و درک مفاهیم موسیقی …………………………………………………………………
84
2-26 آموزش موسیقی و تأثیر آن بر پیشرفت تحصیلی……………………………………….
85
2-27 موسیقی،مهارت خواندن و رشد زبان ………………………………………………………….
88
2-28 آموزش موسیقی و استدلال فضایی ……………………………………………………………..
89
2-29 نظام های نمادی و موسیقی ………………………………………………………………………..
91
2-30 گرایش ذاتی انسان به موسیقی ……………………………………………………………………
93
2-31 نقش موسیقی از نظر پرورش ……………………………………………………………………….
94
2-32 موسیقی و حرکات بدن ………………………………………………………………………………..
97
2-33 سیستم آموزش بدنی ……………………………………………………………………………………
98
2-34 اصول اجرای موسیقی …………………………………………………………………………………..
99
2-35 مراحل پنجگانه دایره اجرا ……………………………………………………………………………
100
2-36 مروری بر پژوهش های انجام شده درباره اثرات موسیقی …………………………..
101
2-36-1 پژوهش های انجام شده در خارج از ایران……………………………………………….
101
2-36-2 پژوهش های انجام شده در داخل ایران……………………………………………………
103
2-37 خلاصه دانش موجود …………………………………………………………………………………….
106

مطلب مرتبط :   پایان نامه با موضوعغریب القرآن

فصل سوم – روش پژوهش

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………….
3-1 روش پژوهش …………………………………………………………………………………………………..
110
110
3-2 جامعه آماری …………………………………………………………………………………………………..
110
3-3 حجم نمونه …………………………………………………………………………………………………….
111
3-4 روش نمونه گیری ……………………………………………………………………………………………
111
3-5 ابزار اندازه گیری ……………………………………………………………………………………………..
111
3-6 روش گرد آوری داده ها …………………………………………………………………………………..
118
3-7 روش تجزیه و تحلیل داده ها ………………………………………………………………………….
120

فصل چهارم – یافته های پژوهش

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………….
4-1 یافته های توصیفی …………………………………………………………………………………………
122
122
4-2 یافته های استنباطی …………………..
…………………………………………………………………..
131
4-3 فرضیه یکم ………………………………………………………………………………………………………
131

فصل پنجم – بحث و نتیجه گیری

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………
135
5-1 خلاصه پژوهش……………………………………………………………………………………………….
135
5-2بحث ونتیجه گیری…………………………………………………………………………………………..
5-3 محدودیت ها…………………………………………………………………………………………………..
136
141
5-4 پیشنهادها ……………………………………………………………………………………………………..
142
5-5 پیشنهادهای کاربردی…………………………………………………………………………………….
فهرست منابع فارسی…………………………………………………………………………………………….
143
144
فهرست منابع انگلیسی…………………………………………………………………………………………..
150
ضمائم……………………………………………………………………………………………………………………..
152

فهرست جداول
عنوان
صفحه
جدول 4-1 توزیع فراوانی آزمودنی ها به تفکیک جنسیت………………………………………………………………..
122
جدول 4-2 توزیع فراوانی آزمودنی ها به تفکیک سن……………………………………………………………………….
123
جدول4-3 میانگین وانحراف استاندارد مدت آموزش موسیقی ……………………………………………………….
123
جدول 4-4 توزیع فراوانی آزمودنی ها به تفکیک تحصیلات پدر………………………………………………………
124
جدول4-5 توزیع فراوانی آزمودنی ها به تفکیک تحصیلات مادر………………………………………………………
124
جدول4-6 توزیع فراوانی آزمودنی ها به تفکیک شغل پدر………………………………………………………………..
125
جدول4-7 توزیع فراوانی آزمودنی ها به تفکیک شغل مادر……………………………………………………………….
126
جدول4-8 توزیع فراوانی آزمودنی ها به تفکیک درآمد خانواده…………………………………………………………
126
جدول4-9 توصیف بهره هوشی آزمودنی ها……………………………………………………………………………………….
127
جدول4-10 میانگین وانحراف استاندارد کودکان درخرده مقیاس های وکسلر………………………………….
128
جدول4-11 ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش…………………………………………………………………….
129
جدول4-12 محاسبات آزمون مجذور کای به تفکیک جنس،سن و…دردانش آموزان ………………………
130
جدول4-13 خلاصه آزمون t جهت مقایسه هوش بهر دانش آموزان ………………………………………………….
جدول4-14 خلاصه آزمون

mitra5--javid

پایان نامه ها

No description. Please update your profile.

You must be logged in to post a comment