پایان نامه با کلید واژگان طلاق، نفقه، فسخ نکاح، اجرت المثل

۵
۳- ضرورت و نوآوری تحقیق ۶
۴- سوالات تحقیق ۷
۵- فرضیات تحقیق ۷
۶- هدف و کاربرد های تحقیق.. ۷
۷-روش و نحوه ی انجام تحقیق و به دست آوردن نتیجه ۸
۸-ساماندهی طرح تحقیق. ۸
فصل اول:کلیات ۹
بخش اول: نکاح وانواع آن ۱۰
مبحث اول: مفهوم نکاح ۱۱
مبحث دوم: انواع نکاح ۱۴
بخش دوم: انحلال نکاح و موجبات آن ۱۸
مبحث اول: انحلال نکاح ۱۸
مبحث دوم: موجبات انحلال نکاح دائم ۱۹
گفتار اول: طلاق ۲۰
۱ – مفهوم طلاق ۲۰
۲- انواع طلاق ۲۱
گفتاردوم: فسخ نکاح ۲۴
۱- مفهوم فسخ نکاح ۲۴
۲- قواعد عمومی فسخ نکاح ۲۵
۳- عوامل فسخ نکاح ۲۷
گفتار سوم: انفساخ ۲۸
۱- مفهوم انفساخ ۲۸
۲- عوامل انفساخ ۲۹
الف: کفر ۲۹
ب: لعان ۳۰
گفتارچهارم: فوت ۳۱
مبحث سوم: موجبات انحلال نکاح منقطع ۳۱
گفتاراول: انقضاء مدت ۳۲
گفتار دوم: بذل مدت ۳۲
گفتار سوم: فسخ نکاح ۳۳
گفتار چهارم: فوت ۳۴
فصل دوم: آثار و احکام مالی انحلال نکاح ۳۶
بخش اوّل: مهریه ۳۷
مبحث اول: مفهوم مهریه وانواع آن ۳۸
گفتار اول: مفهوم وماهیت مهریه ۳۹
گفتار دوم: انواع مهریه ۴۱
۱- مهرالمسمی ۴۱
۲- مهرالمثل ۴۲
۳- مهرالمتعه ۴۴
مبحث دوم: اثرانحلال نکاح در مهریه ۴۵
گفتار اول: اثر انحلال نکاح در مهر المسمی ۴۵
۱- تأثیر طلاق در مهر المسمی ۴۶
الف: تأثیر طلاق در مهر المسمی بعد از زناشویی ۴۶
ب: تأثیر طلاق در مهر المسمی پیش از زناشویی ۴۶
یک: مهر در هنگام طلاق در ملکیت زن قرار دارد ۴۷
دو: مهر در هنگام طلاق در ملکیت زن قرار ندارد ۵۲
۲- تأثیر فسخ در مهر المسمی ۵۸
الف: فسخ نکاح قبل از زناشویی ۵۸
ب: فسخ نکاح بعد از زناشویی ۵۹
۳- تاثیر فوت در مهر المسمی ۵۹
گفتار دوم: اثر انحلال نکاح در فرض عدم تعیین مهر ۶۰
۱- مهر در انحلال نکاح مفوضه البضع ۶۱
الف: تأثیر طلاق در فرض عدم تعیین مهر ۶۱
یک: تأثیر طلاق قبل از زناشویی ۶۲
دو: تأثیر طلاق بعد از زناشویی ۶۲
ب: تاثیر فسخ نکاح در فرض عدم تعیین مهر ۶۲
یک: فسخ نکاح قبل از زناشویی ۶۳
دو: فسخ نکاح بعد از زناشویی ۶۳
ج: تأثیر فوت در فرض عدم تعیین مهر ۶۳
یک: قبل از زناشویی ۶۳
دو: بعد از زناشویی ۶۴
۲- مهردر انحلال نکاح مفوضه المهر ۶۴
الف: مهریه پس از توافق یا تعیین آن از طرف داور ۶۴
ب: مهریه قبل از توافق یا تعیین آن از طرف داور ۶۵
مبحث سوم: مهردر انحلال نکاح منقطع ۶۵
گفتار اول: مهر در مورد انقضاء مدت ۶۶
گفتار دوم: مهر در مورد بذل مدت ۶۶
ا- مهر در مورد بذل تمام مدت پیش از نزدیکی ۶۶
۲- مهر در مورد بذل تمام مدت بعد از نزدیکی ۶۶
گفتار سوم: مهر در مورد فسخ نکاح منقطع ۶۷
گفتار چهارم: مهر در مورد فوت ۶۷
بخش دوم: نفقه وجهیزیه ۶۸
مبحث اول: نفقه ۶۸
گفتار اول: مفهوم و ماهیت حق زن بر نفقه ۶۹
۱- مفهوم نفقه ۶۹
۲- ماهیت حق زن بر نفقه ۷۰
گفتار دوم: نفقه پس از انحلال عقد دائم ۷۲
۱- نفقه در عده ی طلاق رجعی ۷۳
۲- نفقه زمان حمل در طلاق بائن وفسخ نکاح ۷۴
۳- نفقه زن باردار در عده وفات شوهر ۷۷
گفتار سوم: نفقه درعقد منقطع ۸۱
۱-مبنای حقوقی ومیزان نفقه در عقد منقطع ۸۱
۲-نفقه پس از انحلال نکاح منقطع ۸۲
مبحث دوم: جهیزیه ۸۳
گفتار اول: جهیزیه و ماهیت آن ۸۳
گفتاردوم: جهیزیه و مسئولیت شوهر ۸۵
گفتار سوم: اختلاف در مالکیت جهیزیه واثبات آن ۸۸
گفتار چهارم: جهیزیه پس از انحلال نکاح ۹۰
۱- تکلیف جهیزیه پس از فوت ۹۱
۲- چگونگی استرداد جهیزیه هنگام طلاق ۹۱
بخش سوم: تنصیف دارایی شوهر، اجرت المثل و نحله ۹۷
مبحث اول: تنصیف دارایی شوهر ۹۷
گفتار اول: مفهوم شرط و اقسام آن ۹۸
۱- مفهوم شرط ۹۸
۲- اقسام شرط ۹۸
گفتار دوم: شرایط تحقق شرط انتقال تا نصف دارایی ۹۹
گفتار سوم: استیفای شرط انتقال تا نصف دارایی ۱۰۳
گفتار چهارم: نقد وبررسی شرط تنصیف ۱۰۴
مبحث دوم: اجرت المثل ۱۰۸
گفتار اول: مفهوم اجرت المثل ۱۰۹
گفتار دوم: شرایط استحقاق اجرت المثل ۱۱۰
گفتار سوم: شرایط مطالبه ی اجرت المثل ۱۱۶
گفتار چهارم: زمان تأدیه ی اجرت المثل ۱۱۹
مبحث سوم: نحله ۱۲۰
گفتار اول: مفهوم نحله ۱۲۰
گفتار دوم: شرایط وملاک های استحقاق نحله ۱۲۲
۱- شرایط استحقاق ۱۲۲
۲- ملاک های تعیین میزان بخشش ۱۲۳
گفتار سوم: نقد وبررسی ۱۲۴
بخش چهارم: ارث ۱۲۵
مبحث اول: ارث پس از فوت ۱۲۶
گفتاراول: شرایط لازم جهت توارث ۱۲۶
۱- دائم بودن نکاح ۱۲۷
۲- وجود زوجیت هنگام فوت همسر ۱۳۰
گفتار دوم: سهم الارث هر یک از زوجین ۱۳۰
۱- ارث شوهر از زن ۱۳۰
۲- ارث زن از شوهر ۱۳۰
۳- ارث زوجات متعدد ۱۳۲
۴- ارث زن یا شوهر که وارث منحصر به فرد باشد ۱۳۲
گفتار سوم: اموال مورد ارث زوج وزوجه ۱۳۳
۱- شرح اموال مورد ارث زوجه ۱۳۳
الف: اموال منقول ۱۳۴
ب: قیمت ابنیه و اشجار ۱۳۴
۲- نظرات فقهی در محرومیت یا عدم محرومیت زوجه از بعض اموال ۱۳۵
گفتارچهارم: مبنای فقهی قانون اصلاح مواد ۹۴۶و۹۴۸ ق.م ۱۳۶
۱- آیات ۱۳۹
۲- روایات موافق ارث بردن زوجه از کلیه ی ما ترک ۱۴۰
گفتار پنجم: ارث زن وشوهر از حقوق ۱۴۲
۱- حق شفعه ۱۴۲
۲- حق خیار ۱۴۳
۳- حق قصاص ۱۴۳
مبحث دوم: ارث پس از طلاق ۱۴۴
گفتار اول: توارث در زمان عده ی طلاق رجعی ۱۴۴
گفتار دوم: توارث در طلاق در حال مرض ۱۴۵
نتیجه ۱۴۷
منابع ۱۴۹
Abstract ۱۵۷
مقدمه
نقش و اهمیت خانواده در ساختار اجتماعی به اندازه‌ای است که هیچ نظام حقوقی نتوانسته است نسبت به آن بیتفاوت باقی بماند. جایگاه ویژه خانواده وتأ ثیر آن بر سلامت یا فساد، پیشرفت یا عقبافتادگی جامعه یک واقعیت بی چون و چراست و بر این اساس حقوق خانواده یکی از مهم‌ترین بخشهای نظام حقوقی هر کشور است که قانونگذاران همواره با نگاه ویژه‌ای به آن نگریستهاند و همگی با ایجاد قیود وشرایط، سعی در حفظ قداست وکیان این نهاد مقدس دارند. گر چه راه کارهای مختلفی را پیش گرفته اند. قانونگذار ایران رابطهی زن وشوهر را از قلمرو حاکمیت اراده خارج ونظم آن را خود بر عهده گرفته است. چرا که این آثار، محدود به طرفین ازدواج نبوده و سلامت جامعه به استواری و دوام خانواده به عنوان هسته‌ی مرکزی اجتماع ودوام وسعادتمندی آن وابسته است.
قانون عمدتاً زمانی به کار میآید که افراد در رفع اختلافات و مشکلات، ناتوان یا نا موفق بوده و به مراجع قضایی جهت تعیین حقوق خود پناه ببرند. وقوع عقد نکاح با کلیه‌ی شرایط قانونی و شرعی، باعث ایجاد رابطه‌ی زوجیت بین طرفین و برقراری حق وتکلیف می‌شود. اگر چه در درجه‌ی اول، یک قرار داد غیر مالی است ولی مسائلی هم چون اداره خانواده وتأمین هزینه ها، اسباب و اثاث منزل، شروط ضمن عقد ازدواج و…سبب ایجاد رابطه‌ی مالی بین زن وشوهر می‌شود. البته صحبت از حق وتکلیف و انجام و یا عدم انجام آن تنها پس از انحلال نکاح به میان میآید و قطعاً پای بندی هر یک از زوجین به اصول و مبانی اخلاقی در طول زندگی مشترک باعث ایجاد آرامش وخوشبختی خانواده میباشد. بنابراین تصمیم به استفاده از اختیارات قانونی، نشانه‌ی سستی خانواده و ایجاد رخنه در همبستگی خانواده است.
انحلال ازدواج به معنی انقطاع و از بین رفتن رابطه‌ی زناشویی است، که در حقوق ایران میتواند علل مختلفی داشته باشد. مادهی ۱۱۲۰قانون مدنی در این خصوص بیان میدارد: «عقد نکاح به فسخ یا به فوت یا به بذل مدت در عقد منقطع منحل میشود.» موضوع فوت نیز سببی برای انحلال می‌باشد که به دلیل بداهت امر در ماده بیان نشده است. علاوه بر این امور، نکاح در اثر لعان و کافر شدن شوهر زن مسلمان یا اسلام آوردن زن کافر نیز منحل میشود ولی به دلیل عدم فراوانی ابتلاء به آن و هم‌چنین گستردگی موضوع از عنوان آن خود داری خواهد شد.
انحلال نکاح، به هر علّتی از علل فوق که صورت پذیرد آثاری را به همراه دارد که برخی مالی وبرخی غیر مالی میباشد. آن چه در این پایان نامه مورد بحث قرار گرفته است، آثار مالی انحلال نکاح میباشد که در قالب: تنصیف دارایی شوهر، اجرت المثل، نحله، نفقه، جهیزیه، مهریه و ارث بررسی شده است.
۱- بیان مسأله
نکاح عقدی است که به موجب آن زن و مردی، به منظور تشکیل خانواده و شرکت در زندگی، با هم متّحد میشوند. نکاح ممکن است در اثر عواملی دچار انحلال گردد. در معنای حقوقی ومصطلح در باب نکاح، انحلال عبارت است از: قطع رابطه‌ی زوجیت در محلی که اقتضای ادامه را داشته باشد. در ماده ۱۱۲۰ قانون مدنی آمده است: عقدنکاح یا به فسخ یا به طلاق یا به بذل مدت در عقد انقطاع منحل میشود. فوت هم یکی از علل انحلال نکاح میباشد که در این ماده از قانون نیامده است و شاید بدیهی بودن مطلب سبب شده است که قانون گذار در این ماده قانونی از آن یاد نکرده است. هم چنین فسخ در ماده شامل انفساخ، یعنی انحلال وبر هم خوردن نکاح به یک علت قانونی بدون ارادهی زوج و زوجه نیز میشود. پس انحلال در باب نکاح، در پنج معنا محتمل ومتصور است که عبارتند از: طلاق ،فسخ، فوت احد زوجین، انفساخ و بذل مدت در نکاح منقطع. به دلیل عدم فراوانی موارد انفساخ، در ادامه راجع به آن بحث نخواهد شد.
پس از انحلال نکاح، سوالات مهمّی به لحاظ فقهی و حقوقی ایجاد میگردد؛ از جمله این که: آیا با انحلال نکاح روابط زوجین قطع میگردد؟ در صورت تداوم، این روابط چگونه خواهند بود؟ هر یک از این عوامل انحلال چه تأ ثیری میتواند در روابط زوجین داشته باشد؟ خلأهای قانون- گذار در این زمینه چیست؟آیا بازنگری در برخی از قوانین مرتبط با این موضوع، ضروری است؟
در منابع فقهی و قانونی بیان شده که انحلال نکاح، آثاری را به همراه دارد که برخی از این آثار، مالی و برخی غیر مالی میباشند. آن چه در این پایان نامه در صدد بررسی آن میباشیم، آثار مالی انحلال نکاح میباشد. آثار مالی انحلال نکاح عبارتند از: جهیزیه، تنصیف دارایی، اجرت المثل، نحله، نفقه، مهریه و ارث. نفقه مختص ایام زوجیت و پیش از انحلال نکاح است، اما در مواردى‏ استثنائى، پس از انحلال نکاح نیز، زن حق دریافت نفقه را از شوهر خود دارد؛ از جمله‏ در عده طلاق رجعی و نیز در طلاق بائن در صورتى که زن باردار باشد، در مورد اخیر زن تا زمان وضع حمل حق گرفتن نفقه را خواهد داشت. (ماده۱۱۰۹ ق.م.) مهر نیز هرچند از زمان وقوع عقد بر ذمه مرد قرار می‌‏گیرد و زن بلافاصله حق‏ مطالبه آن‏ را دارد اما وصول آن معمولاً پس از فوت همسر و یا بروز اختلاف بین زن‏ و شوهر یا هنگام طلاق و فسخ انجام می‌‏شود. ارث نیز تنها در صورت فوت هر یک از زوجین، به همسر دیگر تعلق می‌گیرد. مقررات قانون مدنى در خصوص ارث زوجین از یکدیگر هم چون‏ اکثر قواعد بر مبناى نظر مشهور فقهاى امامیه تدوین شده است. زن در صورتی از دارایی شوهرارث می‌‏برد که او فوت کرده‏ باشد. در صورتى که نکاح بر اثر طلاق منحل شده و فوت شوهر پس از

دیدگاهتان را بنویسید