روز: آبان 28, 1397

28 آبان -

اشکال وانواع تلفیق

اشکال وانواع تلفیق : نویسندگان کتاب برنامه درسی پویا به معرفی اشکال انواع تلفیق پرداخته اند(هانتزودیگران،1988) 1- تلفیق تصادفی، اتفاقی : این فعالیت با هدف درک و فهم بهتر محتوای درسی خاص... متن کامل

Read More
28 آبان -

فرایند آموزش

29فرایند آموزش : فرآیند و یا مراحل آموزش کارکنان عبارتست از : 1ـ تعیین نیازهای آموزشی 2ـ تعیین اهداف آموزش و توسعه منابع انسانی 3ـ تعیین محتوای دوره ها 4ـ به کارگیری اصول و مبانی... متن کامل

Read More
1 2