ماه: آبان 1397

14 آبان -

ارتباطات و مذاکره

8-2-2 ارتباطات و مذاکره   بدون برقراری ارتباط مذاکره ای وجود ندارد ” مذاکره عبارتست از جریان مداوم رفت و برگشت ارتباطات به منظور رسیدن به یک تصمیم مشترک ” ( فیشر و یوری ، ترجمه... متن کامل

Read More
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14