بایگانی ماهیانه: آذر 1397

پایان نامه با کلید واژگان کسب و کار، مدل کسب و کار، زنجیره ارزش، یکپارچه سازی

ﺗﮑﺴﺘﻦ (۲۰۰۱) ﺷﺮﺡ ﻣـﻲ‏ﺩﻫﻨﺪ: ﻣﺪﻝ ﮐﺴﺐ ﻭ ﮐﺎﺭ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻳﮏ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﭘﻴﭽﻴﺪﻩ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﺑـﺎﺯﻳﮕﺮﺍﻥ، ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻭ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪﻫﺎﻳﺶ ﻧﻴﺴﺖ. ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﺍﺯ... متن کامل

پایان نامه با کلید واژگان کسب و کار، تجارت الکترونیک، تجارت الکترونیکی، مدل کسب و کار

پشتیبانی معاملات آنلاین تجاری است. پس می‏توان گفت هدف این نوع کسب و کارهای جدید، خودکار سازی تراکنش‏های کسب و کار و جریان کار است. (حنفی زاده، ۲۰۰۶) تعریف کلی که شرکتIBM از واژه کسب... متن کامل

منبع پایان نامه درمورد زنجیره تأمین، عملکرد سازمانی، فناوری اطلاعات، عملکرد سازمان

۲۰۵ q27 — O. A. ۱۳. ۹۸۱ . ۳۶۷ q27 — q23 ۱۰. ۰۰۹ . ۱۰۵ q27 — q22 ۶. ۷۹۸ . ۰۸۱ q27 — q19 ۱۵. ۱۲۵ . ۱۱۸ q27 — q18 ۹. ۷۱۲ . ۰۹۸ q23 — q6 ۶. ۹۸۱ -. ۱۰۴ q22 — q19 ۷. ۱۹۰ . ۱۰۷ q20 — q9 ۸. ۶۰۸ . ۱۳۳ q20 — q8 ۱۵.... متن کامل

پایان نامه با کلید واژگان کسب و کار، فناوری اطلاعات، مدل ساختاری، رضایت مشتری

ر الکترونیک بر فعالیت شرکت‏های خدماتی در بستر ایران و خدمات فروش خودرو و رسیدن به مدل ساختاری مؤلفه‏های موثر کسب و کار الکترونیک بر تحویل به موقع به مشتریان میباشد که در زیر اهداف... متن کامل

منبع پایان نامه درمورد CRM، استاندارد

“شرط مرتبه” ضرورت دارد. که برای مدل کلی شرط رتبه برقرار است. چون درجه آزادی مدل باید صفر یا مثبت باشد که با توجه به خروجی زیر ۳۱۷ می‏باشد. Computation of degrees of freedom (Default model) Number of distinct... متن کامل

پایان نامه با کلید واژگان کسب و کار، استاندارد، تحلیل عامل، تحلیل عاملی

مربوط به فرضیه ششم ۱۹۱ جدول ۴-۴۹ آزمون t برای فرضیه ششم ۱۹۱ جدول ۴-۵۰ آماره‏های مربوط به فرضیه هفتم ۱۹۲ جدول ۴-۵۱ آزمون t برای فرضیه هفتم ۱۹۲ جدول ۵-۱ آماره‏های مربوط به فرضیه... متن کامل

منبع پایان نامه درمورد تحلیل عامل، سطح معنادار، تحلیل عاملی، چند متغیره

درصد بوده و نامناسب هستند. شاخص هولتر نیز بالاتر از ۲۰۰ می‏باشد بنابراین در کل مدل از برازش مناسبی برخوردار است. شاخص‏های جزئی برازش (نسبت بحرانی و سطح معناداری) جدول ۴-۲۵- نسبت... متن کامل

منبع پایان نامه درمورد عملکرد سازمان، عملکرد سازمانی، تحلیل عاملی، تحلیل عامل

. ۶۸۶ . ۱۵۳ . ۲۳۶ ۳۵۳ ۶. ۶۲۶ . ۱۵۷ . ۲۵۷ ۲۹۵ ۶. ۶۱۱ . ۱۵۸ . ۲۳۰ ۷۶ ۶. ۵۸۶ . ۱۵۹ . ۲۱۵ ۳۹ ۶. ۵۴۳ . ۱۶۲ . ۲۲۰ ۲۰۶ ۶. ۴۴۶ . ۱۶۸ . ۲۸۳ ۲۵۴ ۶. ۴۴۶ . ۱۶۸ . ۲۴۰ ۲۶۳ ۶. ۲۹۳ . ۱۷۸ . ۳۸۳ ۳۳۵ ۶. ۲۸۷ . ۱۷۹ . ۳۴۳ ۶۱ ۶. ۱۶۰ .... متن کامل

منبع پایان نامه درمورد فناوری اطلاعات، تحلیل عاملی، تحلیل عامل، استاندارد

مدل‏های مشخص و غیر مشخص برای “مشخص بودن مدل ” دارا بودن دو شرط به نام‏های “شرط رتبه ” و “شرط مرتبه ” ضرورت دارد. مدل ۴ شرط رتبه را دارا می‏باشد زیرا درجه آزدی مدل... متن کامل