ماه: دی 1397

8 دی 0

منابع پایان نامه با موضوع حافظه فعال، ادراک دیداری، عملکرد تحصیلی

افراد غیرناتوان در همه تکالیف به طور معناداری عملکرد بهتری نسبت به گروه ناتوان داشتند . هلاند1 (2001 ) در پژوهشی دانشآموزان با اختلال خواندن را در طی 35 جلسه برنامه کارکردهای اجرایی... متن کامل

Read More
8 دی 0

منابع پایان نامه با موضوع حافظه کاری، حافظه فعال، کنش های اجرایی

حلقه ی نوار ضبط صدا است با یک مسیر مشخص، کلمات و دیگر واحد های صدا به ترتیب سفارش، دریافت و ضبط می گردند و به صورت محو می شوند توسط ضبط کلمات جدید، و واحد های صدای جدید، مگر اینکه آن ها... متن کامل

Read More
8 دی 0

منابع و ماخذ پایان نامه توسعه گردشگری، عرضه کننده، عرضه و تقاضا

1987 31 نمودار :2-2 توسعه مجتمع های ساحلی و گردشگری از نظر باتلر ماخذ:طرح جامع توسعه طبیعت گردی کویرها و بیابان های کشور 6890 -11-2 عوامل موثر در توسعه گردشگری رونق گردشگری در گرو فراهم آمدن... متن کامل

Read More
8 دی 0

منابع و ماخذ پایان نامه توسعه گردشگری، بخش های اقتصادی، توسعه اقتصادی

و منطقی در زمینه شناسایی و بهره برداری از توانهای گردشگری ورت نگرفته است. توانهای گردشگری دراین شهرستان متغیری است که با توجه به مالکها و شاوصهایی از قبیم جاگبههای طبیعی و انسانی از... متن کامل

Read More
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13