بایگانی ماهیانه: دی 1397

پایان نامه با واژگان کلیدی صنایع دستی، کتابخانه ملی، دوره ی هخامنشی

کتاب حرفه و فن، سیستم :”عبارت است از محصولی که از تعدادی اجزاء تشکیل شده و اجزاء آن جهت انجام کاری با یکدیگر ارتباط دارند و شامل سیستمهای طبیعی مانند درخت، انسان و … و سیستمهای... متن کامل

پایان نامه با واژگان کلیدی صنایع دستی، خط تحریری، کتاب آرایی

سنتیمعاصرمادیسطحنداردداردنداردمصنوعینهمصنعت عکسچاپ سنتیمعاصرمادیسطحنداردداردنداردمصنوعینهمنگارگرینگارگریقاجارمادیسطحنداردداردنداردطبیعیدهمابروبادچاپ... متن کامل

پایان نامه با واژگان کلیدی صنایع دستی، آموزش هنر، فرهنگ و تمدن

قالی، گلیم، زیلو و نظایر آن.2- دستبافی: (نساجی سنتی): فراوردههایی که به کمک دستگاههای ساده و سنتی بافندگی (دستگاه ویژه ی بافت جاجیم، دستگاه دووَردی، دستگاه چهاروردی و ژاکارد دستی)... متن کامل

پایان نامه با موضوع اثرات ثابت، مدل رگرسیون، سطح معنی داری

می‌کنید، حذف داده‌های پرت دامنه‌ی تغییرات مقادیر متغیرهای تحقیق را کوچکتر کرده و بنابراین داده‌ها آماده‌ی تهیه‌ی آماره‌های توصیفی و برآورد مدل‌های تحقیق هستند.4-2)یافته های... متن کامل

پایان نامه با موضوع مدل رگرسیون، معنادار بودن، پانل دیتا

انحراف استاندارد متغیر مستقل x1 ، x2 ، xn … : متغیر‌های مستقلمعمولاً در هر پژوهشی گام‌های زیر در ایجاد، تجزیه و تحلیل و تأیید مدل رگرسیونی برداشته می‌شود:1. شناسایی متغیرها:... متن کامل

پایان نامه با موضوع اقلام تعهدی، قلام تعهدی، صاحبان سهام

بازپرداخت بدهیهای کوتاهمدت و بلندمدت است. این نسبتها از طریق مقایسه هزینههای ثابت و سود و یا ارتباط دادن بدهیها به حقوق صاحبان سرمایه که اطلاعات آنها از سود و زیان یا ترازنامه بدست... متن کامل

پایان نامه با موضوع اندازه شرکت، سودآوری، گزارشگری مالی

زمان گزارشگری دارند. اوسا آنسه و لونتیس (2006) عوامل مؤثر بر رویه های گزارشگری مالی سالانه به موقع را در نمونه ای شامل 95 شرکت از شرکته ای غیر مالی پذیرفته شده بعد از 36 دسامبر 1999 در بورس... متن کامل

پایان نامه با موضوع اندازه شرکت، گزارشگری مالی، اندازه شرکت

طوری که در صورت تهیه گزارشگری مالیاتی به ضمیمه گزارشگری مالی، شفافیت گزارشگری مالی تا حدود زیادی تامین خواهد شد.خدامی پور و ترک زاده ( 1390 )رابطۀ بین مالیات و محافظه کاری در گزارشگری... متن کامل