ماه: دی 1397

5 دی 0

منبع تحقیق درمورد منابع معتبر، منابع معتبر اسلامی، جرم انگاری

که آن دولت‌ها مواضع سیاسی تشکیلات بهائیت را به نوعی استقرار استعمار جدید تلقی کنند.212 فصل سوم ارتباط بهاییت با جرائم علیه دین و امنیت با تاکید بر نهاد تعدد جرم براساس مبانی که در فصل... متن کامل

Read More
5 دی 0

منبع تحقیق درمورد جرم انگاری، قوانین موضوعه، مقام معظم رهبری

عبارتند از : 1- وجود یک رفتار نامطلوب یا مشکل ساز قابل انتساب به افراد 2- توانایی نظام عدالت کیفری در مقابله با این رفتارها 3-در دسترس نبودن سازوکارهای غیرکیفری بهتر برای برخورد با چنین... متن کامل

Read More
5 دی 0

پایان نامه با واژگان کلیدی صنایع دستی، کتابخانه ملی، دوره ی هخامنشی

کتاب حرفه و فن، سیستم :”عبارت است از محصولی که از تعدادی اجزاء تشکیل شده و اجزاء آن جهت انجام کاری با یکدیگر ارتباط دارند و شامل سیستمهای طبیعی مانند درخت، انسان و … و سیستمهای... متن کامل

Read More
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13