بایگانی نویسنده: 92

منابع و ماخذ مقاله مسئولیت پذیری

نظریات قرار می‌گیرد. مطابق با این دیدگاه هیجانات منفی در صورتی ایجاد می‌شوند که شخص موقعیتی را چالش‌برانگیز و طاقت‌فرسا ارزیابی کند که این حالت ممکن است طی سه مرحله از... متن کامل

منابع و ماخذ مقاله پیشرفت تحصیلی

همچنین داشتن مهارتهای اجتماعی در برقراری ارتباطات مؤثر با همسالان و معلمان می تواند به عنوان چالشهای جدی و منابع بالقوه استرس مطرح شود، (فرایدنبرگ، 1997). استرس را می‌توان به عنوان یک... متن کامل

منابع و ماخذ مقاله پیشرفت تحصیلی

به عنوان یک الگوی کلی تاب‌آوری در زندگی واقعی مطرح شوند (یتس و ماستن، 2004). مدل‌های متمرکز بر شخص، بدنبال شناسایی ویژگی‌های افراد تاب‌آور بوده و به دنبال اینکه چگونه افراد تاب‌آور... متن کامل

منابع و ماخذ مقاله منبع کنترل درونی

ا تبیین دقیق و جامعی از چگونگی تکوین و پدیدآیی تاب‌آوری با در نظر گرفتن عوامل حفاظتی فردی، اجتماعی و خانوادگی، همچنین بررسی و فهم فرآیندهای مهم تأثیر گذار در تاب‌آوری تا پیامدهای... متن کامل

منابع و ماخذ مقاله راهبردهای مقابله

وجو تعاملی 159جدول شماره 4-22) رگرسیون راهبردهای مقابله‌ای بر روی باورهای انگیزشی، دلبستگی به والدین و همسالان و جو تعاملی معلم-دانش‌آموز 161جدول شماره 4-23) رگرسیون تنظیم شناختی بر روی... متن کامل

منابع و ماخذ مقاله راهبردهای مقابله

مدل تبیینی تاب‌آوری تحصیلی و هیجانی به وسیلهزهرا هاشمی تاب‌آوری به عنوان سازگاری موفقیت آمیز و توانایی بازگشت به حالت اولیه علیرغم موانع و شرایط تهدیدآمیز، از جمله سازه‌هایی است... متن کامل

منابع و ماخذ مقاله حمایت خانواده

اشتباهه. کارای خودش درسته. الان سه هفتهس که من رابطهم با اینا فقط در حد یه سلامه. کلا طردم کردند. فقط یه همخونهای واسشون هستم».بررسی و تحلیل تم و مقایسهی دو گروه مبتنی بر سیطرهی جنسیت... متن کامل

منابع و ماخذ مقاله و

میگفتم با توجه به اینکه روحیهی من اینجوریه میتونم به عنوان یه مرد زندگی کنم ولی تو ایران قبول نمیکنن که من تغییر جنسیت بدم. الان هرجا که برم پزشکی قانونی یا هر جای دیگه میگن تو جسمت... متن کامل

منابع و ماخذ مقاله که

دلیل بروز تجلیات بیرونیِ همجنسگرایانه ––314تجربهی تلنبار شدن احساسات به دلیل ناتوانی در بروز احساسات عاشقانه 325تجربهی ازدستدادن معشوقه به دلیل جسم دخترانه پیش از عمل... متن کامل

منابع و ماخذ مقاله و

متفاوت» و «تجربهی متمایز» این فرق وجود دارد که در تجربهی متفاوت یک فرد، تنها بر غیرمعمول بودن تجربه تاکید میشود، حال آنکه واژهی متمایز، ناظر بر وجه هایلایت کنندهی تجربهی یک شخص است.... متن کامل