بایگانی نویسنده: admin2

پایان نامه با کلید واژگان طلاق، طلاق رجعی، طلاق بائن، فسخ نکاح

رها شدن از قید نکاح نیز تعریف شده است. (سیاح، ۱۳۷۱، ج۲) اصل طلاق، رهایی از پیوند و عهد و پیمان است. طلّقته و هو طالقٌ بلا قید (او را بدون قید و بند رها کردم) از این معنی عبارت، طلّقت... متن کامل

پایان نامه با کلید واژگان زنجیره تأمین، سطح معنادار، CRM

.. . . ۰۰۰ e22 . ۵۳۸ . ۴۹۷ .. . . ۰۰۰ e23 . ۶۱۵ . ۵۸۲ .. . . ۰۰۰ e24 . ۵۹۷ . ۵۵۳ .. . . ۰۰۰ e25 . ۵۰۲ . ۴۶۹ .. . . ۰۰۰ e26 . ۴۷۴ . ۴۶۳ .. . . ۰۰۰ e27 . ۵۴۹ . ۵۳۳ .. . . ۰۰۰ Squared Multiple Correlations: (Group number 1 – Default... متن کامل

پایان نامه با کلید واژگان نکاح منقطع، طلاق، قانون مدنی، نفقه

آثار مالی بر آن مترتّب است. آثار مالی نکاح جنبه‌ی تبعی و فرعی دارد و از این رو نکاح را از صورت یک قرارداد غیرمالی خارج نمی کند؛ مهر که ممکن است ضمن نکاح و یا یک قرارداد تبعی تعیین شود... متن کامل

پایان نامه با کلید واژگان زنجیره تأمین، عملکرد سازمانی، فناوری اطلاعات، عملکرد سازمان

-. ۰۰۹ . ۰۰۲ e4 — e14 . ۰۲۵ . ۰۰۱ -. ۰۴۴ . ۰۰۴ . ۰۰۲ e3 — e26 . ۰۲۵ . ۰۰۱ . ۰۳۲ -. ۰۰۹ . ۰۰۲ e11 — e33 . ۰۲۸ . ۰۰۱ . ۰۴۹ -. ۰۰۸ . ۰۰۲ e11 — e34 . ۰۲۰ . ۰۰۱ . ۰۳۵ -. ۰۰۲ . ۰۰۱ e1 — e15 . ۰۲۹ . ۰۰۱ . ۰۵۲ -. ۰۰۶ .... متن کامل

پایان نامه با کلید واژگان نکاح منقطع، نفقه، پایان نامه، قانون مدنی

ن نامه توصیفی، تحلیلی میباشد و برای گردآوری مطالب از منابع مکتوب موجود در کتاب خانه ها شامل کتاب، مقالات، پایان نامه ها و نرم افزارهاو… استفاده شده است. ۸-ساماندهی طرح تحقیق این... متن کامل

پایان نامه با کلید واژگان زنجیره تأمین، فناوری اطلاعات، عملکرد سازمانی، عملکرد سازمان

۰. ۰۵۱ | ۱۵۱۳. ۹۱۷ | ۱۵۷۷. ۷۸۴ |* |——————– GLS discrepancy (implied vs pop) (Default model) |——————– ۳۹۵. ۶۰۶ |** ۴۱۱. ۸۵۸ |*** ۴۲۸. ۱۰۹ |********* ۴۴۴. ۳۶۱ |*********** ۴۶۰.... متن کامل

پایان نامه با کلید واژگان طلاق، روابط مالی، زوجه، نفقه

آن به وقوع‏ پیوسته باشد، زن حقی از دارایی شوهر نخواهد داشت جز در دو مورد خاص که عبارتند از: مورد اول، موضوع ماده ۹۴۳ قانون مدنى است که طلاق رجعى بوده و شوهر پیش از انقضاى عده فوت کرده... متن کامل

پایان نامه با کلید واژگان زنجیره تأمین، عملکرد سازمانی، فناوری اطلاعات، عملکرد سازمان

۱ . ۳۶۷ q27 — q23 ۱۰. ۰۰۹ . ۱۰۵ q27 — q22 ۶. ۷۹۸ . ۰۸۱ q27 — q19 ۱۵. ۱۲۵ . ۱۱۸ q27 — q18 ۹. ۷۱۲ . ۰۹۸ q23 — q6 ۶. ۹۸۱ -. ۱۰۴ q22 — q19 ۷. ۱۹۰ . ۱۰۷ q20 — q9 ۸. ۶۰۸ . ۱۳۳ q20 — q8 ۱۵. ۹۹۳ . ۱۷۵ q19 — delivery on... متن کامل

پایان نامه با کلید واژگان CRM، استاندارد

مدل کلی شرط رتبه برقرار است. چون درجه آزادی مدل باید صفر یا مثبت باشد که با توجه به خروجی زیر ۳۱۷ می‏باشد. Computation of degrees of freedom (Default model) Number of distinct sample moments: ۳۷۸ Number of distinct parameters to be... متن کامل