Posted in پایان نامه ها

منابع پایان نامه ارشد درباره قانون مجازات، قوه قاهره، سن ازدواج

عاقلانه و متعارف نخواهد بود. 2-3-1-3- بلوغ و رابطه آن با رشد الف- معنوی لغوی و اصطلاحی بلوغ بلوغ در لغت به معنی “رسیدن” است…

Continue Reading...
Posted in پایان نامه ها

منابع پایان نامه ارشد درباره حقوق جزا، مسلوب الاراده، حسن و قبح

عامل ‌رافع مسئوولیت کیفری ، صرفا ‌همان بیماری‌های روانی حاد (روان پریشی) است که در آن فرد قوه‌ی اراده و قوه‌ی تمیز خود را از…

Continue Reading...
Posted in پایان نامه ها

منابع پایان نامه ارشد درباره قانون مجازات، ارتکاب جرم، دفاع مشروع

سایر افراد به مورد اجرا گذاشته می‌شود؛ ولی هدف از مسئوولیت مدنی، جبران خسارت شخص زیان دیده است ؛ 3- پاره‌ای از جرایم با این…

Continue Reading...
Posted in پایان نامه ها

منابع پایان نامه ارشد درباره حقوق جزا، جبران خسارت، اراده آزاد

مرتکب جرم باید دارای شرایط و خصوصیاتی باشد تا بتوان وی را مسئوول شناخت و عمل مجرمانه را باو نسبت داد.بنابراین زمانی می توان مرتکب…

Continue Reading...
Posted in پایان نامه ها

منبع پایان نامه درمورد پرسش نامه، پرخاشگری، دوسوگرا

مورد بازنگری قرار گرفت. این پرسشنامه یک ابزار خودگزارشی است که شامل 29 عبارت و چهار زیرمقیاس است، که عبارت است از پرخاشگری بدنی، پرخاشگری…

Continue Reading...
Posted in پایان نامه ها

منبع پایان نامه درمورد خودپنداره

. این نظام به محض تولد نوزاد در رابطه با اشخاص مورد دلبستگی فعال می‌شود.نوزاد با کودک خردسال هنگام بروز اضطراب می‌خواهد در کنار شخص…

Continue Reading...
Posted in پایان نامه ها

منبع پایان نامه درمورد پرخاشگری، رشد اجتماعی، سبک دلبستگی

بررسی رابطه سبک های دلبستگی والدین با پرخاشگری و رشد اجتماعی کودکان 7تا 11 سال (مقطع ابتدایی ) شهرستان بهشهر در سال تحصیلی 1حساس امنیت…

Continue Reading...
Posted in پایان نامه ها

منابع تحقیق با موضوع پرسش نامه، پرخاشگری، دوسوگرا

مورد بازنگری قرار گرفت. این پرسشنامه یک ابزار خودگزارشی است که شامل 29 عبارت و چهار زیرمقیاس است، که عبارت است از پرخاشگری بدنی، پرخاشگری…

Continue Reading...
Posted in پایان نامه ها

منابع تحقیق با موضوع خودپنداره

. این نظام به محض تولد نوزاد در رابطه با اشخاص مورد دلبستگی فعال می‌شود.نوزاد با کودک خردسال هنگام بروز اضطراب می‌خواهد در کنار شخص…

Continue Reading...
Posted in پایان نامه ها

منابع تحقیق با موضوع پرخاشگری، رشد اجتماعی، سبک دلبستگی

بررسی رابطه سبک های دلبستگی والدین با پرخاشگری و رشد اجتماعی کودکان 7تا 11 سال (مقطع ابتدایی ) شهرستان بهشهر در سال تحصیلی 1حساس امنیت…

Continue Reading...