بایگانی نویسنده: mitra8--javid

منابع و ماخذ پایان نامه توسعه گردشگری، قصد استفاده، بخش کشاورزی

5 تعهد نامه اصالت پایان نامه کارشناسی ارشد اینجانب احسان جیران دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد نا پیوسته به شماره دانشجویی 880156088 در رشته جغرافیا – برنامه ریزی توریسم که در تاریخ 6890/9/61... متن کامل