Recent Posts

Posted in دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

موتورهای جستجو و سیستمهای خبره

1-3 فرضیه‌هادر این مسأله فرض بر این است که یک مسأله وجود دارد و متن‌های زیادی در قالب مقالات، اسناد، گزارشات و … وجود دارند…

Continue Reading...
Posted in دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

سیستم خبره و زبان فارسی

جدول 1-2 تفاوت سیستم‌های خبره با سیستم‌های متعارف…………………………………………….33 جدول 2-2: مفاهیم سیستم‌های خبره و متعارف ……………………………………………………………34جدول 4-1 مقایسه روش کاوش ایده با دیگر روشها در…

Continue Reading...
Posted in دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

کتابداری و اطلاع رسانی و سیستم های اطلاعاتی

ضرایب جکارد و اطمینانهمانطور که در بخش 2-2 بیان شد، مقدار دقت %30 و مقدار فراخوانی %20 به وسیله‌ی ضریب جکارد بدست آورده شد در…

Continue Reading...
Posted in دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

سیستم خبره و خوشه بندی

(experts)Sources of Knowledge(Documents, forms, …)Idea miningIdea evaluationKnowledge RepresentationInferencing KnowledgeBaseExplanation,justificationKnowledge acquisitionEncodingشکل1-4: استفاده از روش کاوش ایده در فرایند مهندسی دانشروش کاوش ایده در فاز نگه‌داری فرایند…

Continue Reading...
Posted in دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

معیار اندازه گیری و اندازه گیری

سپس، تعیین شد که مقدار برش آلفا α معیار اندازه گیری کاوش ایده m باشد. اگر درصد α کوچک باشد پس اصطلاحات نتیجه‌ی بسیاری بدست…

Continue Reading...
Posted in دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

کتاب‌های الکترونیک و یادگیری ماشین

علاوه بر اینکه از خبره‌های متعددی کمک گرفته می‌شود از منابع متعدد نیز استفاده می‌کنند از جمله کتاب، مقالات، گزارشات و …برای سرعت بخشیدن به…

Continue Reading...
Posted in دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

سیستم‌های هوشمند و شناسایی دانش

دامنه خبره: کشف دانش اغلب شامل استخراج دانش از کسانی است که در آن فیلد متخصص هستند.استنباط دانش: فرایندی که شامل تکنیک‌های مصاحبه‌ای و غیر…

Continue Reading...
Posted in دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

سیستم‌های هوشمند و سیستمهای خبره

2-7 سیستم‌های خبرهسیستمهای خبره با سیستمهای هوشمصنوعی رشد کرده و به عنوان شاخهای از هوش مصنوعی در نظر گرفته میشوند. استفاده از سیستمهای خبره در…

Continue Reading...
Posted in دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

استراتژی‌های بازاریابی و بازارهای جهانی

شناخت مسأله و پیاده سازی آنارزیابی آن با استفاده از مقالات موجودمطالعه کاربرد روش در زمینه‌های مختلفبیان کاربرد جدید برای این روش1-8 مروری اجمالی به…

Continue Reading...
Posted in دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

سیستمهای خبره و سیستم خبره

شکل 2-1: فرایند رویکرد کاوش ایده……………………………………………………………………………21 شکل 2-2: چارچوب نوآوری- معماری سیستم…………………………………………………………….31شکل 3-2 : ساختار سیستم خبره………………………………………………………………………………….35شکل 4-2 : فرایند مهندسی دانش…………………………………………………………………………………39شکل 1-4: استفاده از…

Continue Reading...