منابع و ماخذ مقاله پیشرفت تحصیلی

باشد. این پژوهش اساسا به منظور بررسی نقش عوامل خانوادگی و اختصاصا به منظور بررسی کارکردهای عاطفی – اجتماعی کودکان با مادران دارای مشکلات عاطفی – اجتماعی در مقایسه با کودکان دارای... متن کامل

منابع و ماخذ مقاله کودکان و نوجوانان

پژوهش‌های پیشین 2-1- تاریخچه مطالعات تاب‌آوری اگر چه تاب‌آوری سازه نسبتا جدیدی در ادبیات علم روان شناسی می باشد،‌ اما بررسی مفهوم « حداقل پیامدهای منفی در شرایط نامطلوب یا بهبود... متن کامل

منابع و ماخذ مقاله کودکان و نوجوان

مشارکت آموزشی، کیفیت مقابله، و دیگر شاخص‌های تاب‌آوری داشته‌باشد؛ باورهای انگیزشی و اسنادهای علّی می‌باشد (دوویک، 1999؛ اسکینر، 1999؛ استیپک، 2002؛ ویگلفیلد و همکاران، 2006؛ مارتین و... متن کامل

منابع و ماخذ مقاله مشکلات رفتاری

شرایط علیرغم بروز ناراحتی، بدون پریشانی و ازهم پاشیدگی شخصی، جستجوی حمایت اجتماعی، و حل مسئله می‌باشد (میکولیسنر و شیور، 2003). در صورتیکه پاسخ فرد از سیستم دلبستگی، سبک دلبستگی نا... متن کامل

منابع و ماخذ مقاله باورهای انگیزشی

‌انگیزش آنها خواهدبود. این تعامل در مدل‌های ارزش – انتظار مفهوم سازی می‌شود ( اکسلز، 1983؛ ویگفیلد، 1994؛ به نقل از مارتین، 2002 ). دانلود رایگان یک نمونه فایل متن کامل پایان نامه ارشد... متن کامل

منابع و ماخذ مقاله راهبردهای مقابله

شوند و در جهت- گیری اجتنابی، افراد سعی می‌کنند از منبع استرس و یا چالش دوری گزینند.کامپوز و مؤسسه او(1989، کامپوز و همکاران، 2001)، کانر ـ اسمیت و همکاران (2000)‌ سعی داشته اند که پاسخ‌های... متن کامل

منابع و ماخذ مقاله مسئولیت پذیری

نظریات قرار می‌گیرد. مطابق با این دیدگاه هیجانات منفی در صورتی ایجاد می‌شوند که شخص موقعیتی را چالش‌برانگیز و طاقت‌فرسا ارزیابی کند که این حالت ممکن است طی سه مرحله از... متن کامل

منابع و ماخذ مقاله پیشرفت تحصیلی

همچنین داشتن مهارتهای اجتماعی در برقراری ارتباطات مؤثر با همسالان و معلمان می تواند به عنوان چالشهای جدی و منابع بالقوه استرس مطرح شود، (فرایدنبرگ، 1997). استرس را می‌توان به عنوان یک... متن کامل

منابع و ماخذ مقاله پیشرفت تحصیلی

به عنوان یک الگوی کلی تاب‌آوری در زندگی واقعی مطرح شوند (یتس و ماستن، 2004). مدل‌های متمرکز بر شخص، بدنبال شناسایی ویژگی‌های افراد تاب‌آور بوده و به دنبال اینکه چگونه افراد تاب‌آور... متن کامل

منابع و ماخذ مقاله منبع کنترل درونی

ا تبیین دقیق و جامعی از چگونگی تکوین و پدیدآیی تاب‌آوری با در نظر گرفتن عوامل حفاظتی فردی، اجتماعی و خانوادگی، همچنین بررسی و فهم فرآیندهای مهم تأثیر گذار در تاب‌آوری تا پیامدهای... متن کامل