8 دی 0

منابع پایان نامه با موضوع حافظه فعال، ادراک دیداری، عملکرد تحصیلی

افراد غیرناتوان در همه تکالیف به طور معناداری عملکرد بهتری نسبت به گروه ناتوان داشتند . هلاند1 (2001 ) در پژوهشی دانشآموزان با اختلال خواندن را در طی 35 جلسه برنامه کارکردهای اجرایی... متن کامل

Read More
8 دی 0

منابع پایان نامه با موضوع حافظه کاری، حافظه فعال، کنش های اجرایی

حلقه ی نوار ضبط صدا است با یک مسیر مشخص، کلمات و دیگر واحد های صدا به ترتیب سفارش، دریافت و ضبط می گردند و به صورت محو می شوند توسط ضبط کلمات جدید، و واحد های صدای جدید، مگر اینکه آن ها... متن کامل

Read More